Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Misjon og trosopplæring - utlysning av stipend

SMM utlyser årlig et stipend på kr 50 000. Alle menigheter i Den norske kirke som har misjonsavtale med én av misjonsorganisasjonene i SMM kan søke. Søknadsfrist 4. mai.

Samarbeid menighet og misjon (SMM), som er samarbeidet mellom Den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner, utlyser årlig et stipend på kr 50.000. Hensikten med stipendet er å stimulere menighetene til å gjøre misjonsprosjektet til en ressurs i trosopplæringen.

Alle menigheter i Den norske kirke som har misjonsavtale med én av misjonsorganisasjonene i SMM kan søke.

Følgende misjonsorganisasjoner er med i SMM:
- Areopagos
- Den Norske Israelsmisjon
- HimalPartner
- Det Norske Misjonsselskap
- Normisjon
- Misjonsalliansen
- Stefanusalliansen.

Den norske kirke og misjon

SMMs visjon er:
Sammen om misjonerende menigheter, der evangeliet frigjør mennesker og utruster dem til å dele troen gjennom nærvær, handling og ord lokalt og globalt.

Trosopplæringsplanen for Den norske kirke sier bl.a.: ” Misjon, dåp og opplæring hører sammen. (…) Barn og unge må få mulighet til å ta del i kirkens sendelse til verden ved å se og erfare at kirken og de selv er en del av et globalt fellesskap med et verdensvidt oppdrag.”

Kirkemøtet 2012 oppfordrer menighetene til at: … «et helhetlig misjonsengasjement styrkes i forkynnelsen, synliggjøres i gudstjenester og i arbeid med lokale planer for trosopplæring, diakoni og kultur. … Kirkemøtet vil særlig fremheve trosopplæringens betydning i denne sammenheng. Vi oppfordrer menighetene til å legge til rette for arenaer hvor barn og unge, uavhengig av funksjonsevne, kan bli trygge på egen tro, og utrustes til å dele sin tro med mennesker med annet livssyn i dialog og respekt.»

Misjonsprosjekt og trosopplæring kan bli ressurser for hverandre

Misjon og trosopplæring henger sammen. Trosopplæring er i seg selv en funksjon av å være en misjonerende og overleverende kirke (jfr. dåps/misjonsbefalingen Matt. 28, 19-20, som leses ved dåp). Trosopplæringen skal gi de døpte erfaring av å høre til i et verdensvidt fellesskap, og den skal gi dem kjennskap til, og engasjement for, kirkens internasjonale misjonsarbeid. Å involvere barn og unge i et konkret misjonsprosjekt er et unikt redskap til dette. Da vil de døpte oppleve at de selv har noe å bidra med i møte med menneskers dypeste lengsler og behov.

Søknadskriterier for stipend 2018

En vil ved tildelingen i 2018 særlig prioritere menigheter som ønsker å utvikle konkrete opplegg for hvordan misjon kan bli integrert i trosopplæringen.

I vurderingen av søknadene vil en legge vekt på følgende generelle kriterier i prioritert rekkefølge:
• God og tydelig sammenheng mellom trosopplæringstiltaket og menighetens misjonsprosjekt
• Bred involvering av flere grupper i menighet og lokalsamfunn
• God kontakt/samarbeid med misjonsorganisasjon
• Nedslag i gudstjenesten (med internasjonalt preg)
• Fokus på enhet og gjensidighet med kirker i andre land
• Skape engasjement og utfordre til tjeneste
• Formidle en levende tro

I tillegg ser vi etter disse kriteriene:
• Realisme/gjennomførbarhet
• Tydelig plan for gjennomføring, inkludert budsjett
• Kreativitet og utprøving av noe nytt

På sikt vil vi søke å oppnå en god spredning når det gjelder stipendmenighetenes totale ressurser, geografi og profil.

Betingelser

Det må framgå av søknaden hva stipendet konkret skal brukes til og synliggjøres i totalbudsjettet. Misjon er en av de sentrale dimensjonene menighetene skal jobbe med som en del av den ordinære trosopplæringen, stipendmidler kan derfor ikke brukes som lønn til ansatte etc.

Det legges vekt på at oppleggene som utvikles kan brukes av andre menigheter i ettertid og gjøres tilgjengelige på www.ressursbanken.no

Menigheten forplikter seg til å lage en rapport på 2-4 sider med regnskapsoversikt. Frist for dette blir gitt i tildelingsbrevet. Rapporten skal kritisk vurdere gjennomført prosjekt og gjøre rede for hvordan menigheten vil arbeide videre med misjon i trosopplæringen.

Alle som har misjonsavtale med en av SMM-organisasjonene kan søke. Vi oppfordrer også til å ta kontakt med den misjonsorganisasjonen menigheten har avtale med, og/eller misjonsrådgiveren i deres bispedømme, med tanke på å samarbeide om å definere/utforme prosjektet.

Det deles ut midler én gang pr år. En menighet kan bare motta stipendet én gang. Søknadsbeløpet begrenses oppad til kr 50 000. SMM forbeholder seg retten til å dele stipendet mellom flere menigheter dersom de mener det gir en bedre anvendelse (for eksempel kr 25 000 til to menigheter).

Søknad

Søknadsfrist er 4. mai, og menighetene vil motta svar innen 15. juni samme år.

Søknaden sendes til post.kirkeradet@kirken.no med kopi til kh558@kirken.no

Bruk vedlagte søknadsskjema (se nedenfor)

Spørsmål og henvendelser kan rettes til daglig leder SMM: kh558@kirken.no eller til misjonsrådgiveren i ditt bispedømme.

Samarbeid menighet og misjon (SMM) ser fram til å motta søknad fra din menighet.

 

Mvh 

Knut Hallen
Daglig leder Samarbeid menighet og misjon (SMM) 

 

Kontaktinformasjon for Samarbeid menighet og misjon

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Knut Hallen (kh558@kirken.no)

Nettredaktør: Olav Dahle Svanholm (os266@kirken.no)