Forord: Hvorfor et Gunnerusakademi?

Jeg ble vigslet til biskop i Nidaros i desember 2008. Før det hadde jeg en lengre studiepermisjon som forberedelse til tjenesten jeg skulle gå inn i. Obligatorisk lesning var det mektige historieverket; «Nidaros erkebispestol og bispesete 1153 – 1953» bind II og III, «den etterreformatoriske kirkehistorie» skrevet av Nidaros bispedømmes mangeårige kunnskapsrike kirkehistoriker Trygve Lysaker (1917-2004). I disse bøkene velger Lysaker bla. det grep å beskrive kirkehistorien gjennom å gi en biografisk fremstilling av «hver av embetets innehavere», som han selv uttrykker det. ( Bind II forord s.7) Her møtte jeg for første gang for alvor biskop dr. Johan Ernst Gunnerus (1718 – 1773), biskop i Nidaros 1758 – 1773. Jeg ble svært fascinert av Gunnerus

Han står i en særstilling som biskop i Nidaros etter reformasjonen, med sin allsidighet og sitt store vidd.

Trygve Lysaker skriver; «Biskop dr. Johan Ernst Gunnerus hadde kastet glans over stiftet i de 15 år han hadde vært geistlig leder, og hadde gjort Trondheim til Norges kulturelle sentrum. Ingen norsk biskop hadde oppnådd en slik posisjon i eller utenfor landet. Vitenskapsselskaper og akademier i Uppsala, Stockholm, København, Augsburg, Jena, Frankfurt an der Oder og Paris hadde beæret ham med medlemskap. Hans polytekniske viten var legendarisk. Ragnvald Iversen betegner ham som «en av de mest universelle ånder vårt folk har fostret». Innen filosofi, teologi og naturvitenskap ytet han sin største forskningsinnsats, men rettsvitenskap, historie og kirkehistorie var ham ikke fremmed. Til og med en samling på 1200 dialektord er tillagt ham». Lysaker bind II s. 356.

Rolf Nøtvik Jacobsen utga i 2015 boka med tittelen; «Gunnerus og nordisk vitskapshistorie» (Scandinavian academic press/sap; 2015) som utvilsomt vil bli stående som selveste standardverket om Johan Ernst Gunnerus.

På bokomslaget skrives følgende; «Johan Ernst Gunnerus var ein føregangsmann innan naturvitskapeleg arbeid og samstundes ein framståande teolog og filosof. Han var biskop i Trondheim og stifta det første vitskapelege selskapet i Noreg, eit veritabelt «opplysnings laboratorium». Heile livet stod Gunnerus i kontakt med andre sentrale vitskapsaktørar i tida, som Holberg, Suhm, Schønning, Linnè, Pontoppidan, Wolff og Michaelis. Gunnerus og nordisk vitskapehistorie er det første samla oversiktsverket over Gunnerus sitt liv og virke og ei forteljing om den moderne vitskapens startfase i Norden. Boka er eit korrektiv til tidlegare framstillingar av 1700-talets vitenskapshistorie og byggjer på omfattande arbeid med dei historiske kjeldene».

Boka er selvsagt meget leseverdig.

Rolf Nøtvig Jacobsen har for øvrig en artikkel om Gunnerus på «Gunnerusakademiet».

Biskop dr. Johan Ernst Gunnerus fortjener langt større oppmerksomhet i Nidaros bispedømme som de ovenstående sitater fra fagfolk viser. Og det vil absolutt være på sin plass ved 300-årsjubileet for hans fødsel.

I min tid som biskop har jeg vært opptatt å knytte biskop Johan Ernst Gunnerus sitt navn sterkere og mer synlig til Nidaros bispedømme. Han har alltid hatt sitt navn sterkt forbundet til det Kongelige Norske Videnskabers Selskab som han var en av stifterne i 1760, ved bla at det vitenskapelige biblioteket ved institusjonen bærer hans navn; Gunnerusbiblioteket. 

Vi har vært på leting etter en måte å synliggjøre biskop Johan Ernst Gunnerus på i bispedømmet som viser hans særpreg som biskop og vitenskapsmann. Vi ønsket å være med på å hedre ham på denne måten. I 2010 skrev jeg et notat hvor jeg lanserte idèen om å etablere «Gunnerusakademiet», «- et forum for teologi og tverrfaglige studier i kirke og samfunn i Nidaros bispedømme». Dette var primært tenkt å være en vedvarende studiegruppe med medlemmer fra ulike kirkelige fagmiljø samt fra akademia. (Notatet finnes i min samling av artikler, foredrag, kronikker, prekener mv..) Vi maktet imidlertid ikke å opprettholde denne varige studiegruppen, primært av ressursmessige grunner.

I 2016 kom idèen opp om å etablere «Gunnerusakademiet» som nettside på bispedømmets hjemmeside. Bakgrunn for dette var spørsmålet om hvordan mine artikler, foredrag, kronikker og prekener mv. skulle presenteres og publiseres i bokform ved avslutningen av min tjeneste som biskop i Nidaros i 2017. Men i våre drøftinger kom vi fram til at ved å gjøre tekstene tilgjengelige på nettet, ville langt flere kunne bli kjent med dem, enn i bokform.

I første omgang var tanken at primært biskopens tekster skulle legges ut på denne måten. I det videre arbeid med idèen konkluderte vi med at det er vesentlig at nettsiden blir et fagforum for tverrfaglighet i kirke og samfunn, i Johan Ernst Gunnerus sin ånd. Det er nå ønske om at nettsiden åpnes opp for de som ønsker å publisere faglige artikler mv med allmenn interesse i kirke og samfunn. En tilstreber ikke akademiske standarder. Nettsiden har egen redaktør og tverrfaglige redaksjonsgruppe.

Jeg vil herved takke Nidaros biskop og Nidaros bispedømmeråd for at nettstedet «Gunnerusakademiet» opprettes, og at tekster fra mine tjenesteår som biskop i Nidaros blir gjort tilgjengelig på denne måten. Jeg anser det som et ansvar og en forpliktelse å publisere ulike tekster som dokumenterer hva vi og jeg var engasjert i, og opptatt av i min tjenestetid som biskop i Nidaros. Jeg håper at de publiserte tekster vil gi et visst innblikk i dette.

Jeg er dessuten takknemlig for at en allerede ved lanseringen av nettstedet markerer tverrfagligheten ved at andre også får presentert sine arbeider samtidig med meg.

Jeg håper og tror alt dette vil være i biskop dr. Johan Ernst Gunnerus sin ånd.

Tekstene

Samlingen omfatter om lag 170 tekster, av høyst ulik lenge og dybde. På langt nær alle tekstene fra min tid som biskop er med. Det er ikke rom for det. Her er ulike sjangre; - kronikker, foredrag, hilsener, andakter, prekener, notater, foredragsskisser, åndelig fabel, artikler, brev, mv.

Tekstene er oftest kontekstuelle. De er blitt til ut fra en situasjon, hendelse, anledning hvor biskopen ville gi tilkjenne engasjement og synspunkt på kirkens vegne, ofte i form av kronikker, artikler til regionavisene, feks. ved de store høytider hvor også Olsok regnes med i Nidaros. Tekstene er blitt til enten på eget initiativ, eller på oppfordring og oppdrag utenfra.

Prekener

Det er relativt få prekener med i samlingen sett på bakgrunn av det store antall prekener jeg holdt ved ulike gudstjenester i bispedømmet. Hvis de skulle blitt tatt med, ville det ha sprengt rammen for denne tekstpresentasjonen.

Jeg må dessuten innrømme at jeg har en viss motstand mot skriftlige gjengivelser av prekener, da prekenen for meg primært har vært en muntlig meddelelse av budskapet hvor kroppens totale språk har vært vel så viktig som talen, - ordene. En skriftlig gjengitt preken gir selvsagt ikke et fullverdig bilde av prekenen og prekensituasjonen.

Noen prekener er selvsagt med, holdt ved særlige anledninger i bispedømmet. 

Visitasberetningene

En av biskopens viktigste oppgaver er knyttet til visitasene. Derfor er jeg meget tilfreds med at visitasberetningene er med i samlingen. De er utarbeidet i samarbeid med medarbeidere som deltok under visitasene som sekretærer. Innledningen til hver visitasberetning er ført i pennen av biskopen. De er ofte situasjonsbeskrivelser av møter og hendelser under visitasen, og ikke sjelden forsøk på en analyse av både åndelige og samfunnsmessige forhold og utfordringer i menighet og kirke, i lokal- og storsamfunn. Visitasberetningen er ellers bygget opp omkring en felles mal som ble gjort gjeldende for de fleste visitasene.   

Takk

Jeg vil rette en spesiell takk til kultur- og kommunikasjonsrådgiver Magne Vik Bjørkøy som i stor grad har bistått meg i arbeidet for å tilrettelegge tekstene for publisering og presentasjon i «Gunnerusakademiet».
Uten ham har ikke dette latt seg gjøre.

Det har vært en stor opplevelse å samarbeide med Magne. Han har åpnet en ny verden for meg. Han har en særlig kompetanse og forutsetning for å bringe kirka inn på bla. de sosiale mediene. Det er avgjørende viktig for kirka å være der på kompetent vis, dersom den skal kommunisere med folk flest i framtida. Vi ser tydelig en radikal endring på bispedømmets hjemmeside etter at han tiltrådte sin stilling i jan. 2017. Da kom de korte informative artiklene og alle bildene fra begivenheter i bispedømmet for fullt. Mitt første møte og senere erfaring med facebook var under kyndig bistand fra Magne.

Realiseringen av «Gunnerusakademiet» på nett er således også et resultat av Magnes kompetente nærvær ved bispedømmeadministrasjonen. Takk Magne Vik Bjørkøy.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"