Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Høring vedrørende soknestruktur i Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmeråd har ikke tidligere aktivt oppfordret til sammenslåing av sokn, men har behandlet og gjort vedtak når lokale krefter har tatt initiativ til det og fremmet sak om sammenslåing. En har nå valgt en mer aktiv tilnærming og bispedømmerådet ved stiftsdirektør har sendt ut en høring om soknestruktur i bispedømmet.

Intensjonen med høringen er utvikling av hensiktsmessige og robuste sokn som er i stand til å ivareta de oppgavene som lokalkirken som folkekirke står ovenfor fremover, samtidig som det forutsettes at soknene må ha de nødvendige ressursene som kreves for å løse oppgavene. Større krav til samhandling med andre kirkelige stillinger vil være en forutsetning og det må blant annet konkret sees på oppgavefordeling av de kirkelige oppgavene. Et annet viktig forhold som legger premisser for hvordan prestetjenesten utføres og organiseres i bispedømmet, er antall sokn, størrelsen på soknene og hvor mange sokn vi bør ha i prostiene.

Skal vedtak om endringer i soknestrukturen kunne få betydning for kirkevalget høsten 2019 må prosess igangsettes nå og vedtak gjøres i Sør-Hålogaland bispedømmeråd i løpet av høsten 2017. Ut fra nevnte forhold og andre forhold som endring av antall prestestillinger i bispedømmet og endringer i antall forordnede gudstjenester, har bispedømmerådet den 1. september 2017 sendt ut et høringsforslag til menighetsråd og menighetsmøter, fellesråd og presteskap i bispedømmet om sammenslåing. Det er et mål for biskop og bispedømmeråd at soknestrukturen er slik innrettet at paragraf 9 i kirkeloven, vedrørende menighetsrådets oppgaver, best kan ivaretas.

Biskop og bispedømmeråd ønsker i høringen tilbakemelding på følgende spørsmål, i tillegg til de prostivise forslagene som finnes i høringsbrevene:

  • Hva er et robust sokn og en hensiktsmessig soknestruktur for dere?
  • Er det forhold knyttet til antall medlemmer, geografiske og/ eller demografiske forhold som vanskeliggjør sammenslåing av sokn/ endring av soknestruktur i deres prosti/ fellesrådsområde?
  • Er det andre alternativer i deres prosti enn det som er vist til over som kan være hensiktsmessig å vurdere sammenslått?
  • Hvilke følger vil det kunne få for deres menighet eller fellesrådsområde at soknestrukturen endres?
  • Hvilke følger kan en sammenslåing få for å stille kandidater til menighetsråd?
  • Menighetsrådet har ansvar for å vekke og nære det kristne livet i menigheten. På hvilken måte kan denne målsetningen ivaretas i de lokale menighetene hvis soknet blir større?
  • På hvilken måte vil et menighetsutvalg kunne ivareta oppgaver i lokalmenigheten ved en sammenslåing?
  • Hvilke følger vil en sammenslåing kunne få for tilrettelegging og samarbeid i menigheten?
  • Hvilke gudstjenestesteder er det særlig viktig blir opprettholdt innenfor det nye soknet som kan bli opprettet?
  • Andre forhold som bør nevnes?

Slik går du fram for å besvare høringen:

Åpne word-dokumentet fra lenken nedenfor.
Lagre det på egen maskin.
Klipp ut spørsmålene eller skriv dine svar rett i dokumentet.
Husk å merke dokumentet med tydelig avsender.
Send dokumentet, helst elektronisk, til shbdr@kirken.no (alternativt kan det sendes på papir til Sør-Hålogaland bispedømmekontor, Tolder Holmers vei 11, 8003 Bodø).

Svarskjema høring soknestruktur

Dersom du ønsker å se det aktuelle brevet som er sendt ut til et bestemt prosti kan du få dette ved å rette forespørsel til bispedømmekontoret på e-post shbdr@kirken.no

Høringsfrist: 31. oktober 2017

Stiftsdirektør legger til grunn at saken vil bli fremmet for bispedømmerådet 11. desember 2017.

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no