Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2018/19

Kristelig studieforbund (K-stud) har avsatt 300.000 kr til pedagogisk utviklingsarbeid (PU) i sine medlemsorganisasjoner. Søknadsfrist er 25.oktober!

Det er kun det sentrale leddet i medlemsorganisasjonene som kan fremme søknader. Undergrupper i organisasjonene må derfor sende søknaden til sentralleddet.

Det betyr at enkeltstående lokale menigheter og organisasjoner, som kun har samarbeidsavtale med K-stud kan, ikke kan søke direkte på PUmidler. Dere må sende søknaden til Sør-Hålogland bispedømme innen 25.oktober 2017.

Søknaden sendes elektronisk på vedlagte søknadskjema til shbdr@kirken.no og merkes med ”Søknad pedagogisk utviklingsarbeid 2018/19”.

Sør-Hålogaland bispedømme vil så prioritere søknadene fra vår organisasjon før de sendes videre til K-stud.

Tildeling av prosjektmidlene skjer på styremøtet den 7. desember 2017. Utbetaling eller første delutbetaling gjennomføres på nyåret det året prosjektet starter.

Hensikten med prosjektmidlene
Prosjektmidlene skal stimulere til: Nytenkning, Metodeutvikling og Utvikling av studiemateriell. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til andre brukere.

Vi oppfordrer til samarbeid om PU-prosjekter med andre av K-stud sine medlemmer.

Med studiemateriell mener vi kursopplegg, samtaleopplegg, studiebøker og –hefter.

Prosjektene skal være med på å realisere de overordnede målene for studieforbundenes virksomhet:

  • å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlaget for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere
  • å gjøre det mulig for mennesker å påvirke sin egen livssituasjon
  • å bekjempe utstøting og bidra til inkludering
  • å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring
  • å styrke kulturelt mangfold og øke deltakelsen i kulturlivet
  • å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne

Prioritering av søknader

Styret i K-stud har vedtatt at opplegg som fremmer kulturelt mangfold og videreutvikler kulturlivet skal ha prioritet. Søknader innenfor andre områder kan også være aktuelle!

Kriterier og søknadsregler
Det kan gis tilskudd både til ett-årige og to-årige prosjekter. Ved to-årige prosjekter kan det gis tilskudd fordelt over to år, hvor andre utbetaling foretas i år to med forbehold om budsjettdekning det året.

Søknadene må tydelig beskrive hva prosjektet ønsker å utvikle eller prøve ut. Budsjett, tidsplan for arbeidet og hvordan resultatene skal formidles og videreføres må spesifiseres.

Kun søknader som bruker K-studs søknadsskjema vil bli vurdert.

Det gis ikke tilskudd til utarbeidelse, layout og trykking av informasjonsmateriell (brosjyre og katalog ol.). Tilskuddet kan heller ikke brukes til drift.

Prosjektrapport og regnskap skal sendes til K-stud innen den 1. mars året etter prosjektperioden utløper.

Spørsmål om PU-midlene kan rettes til:

daglig leder K-stud Hege Irene Fossum på

hif@k-stud.no

eller tlf. 23 08 14 73 / 99 64 26 84. 

Anne Grethe Sivertsen ved Bispedømmekontoret  på as982@kirken.no eller tlf. 97 63 92 93

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no