Tilskuddsordninger i Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmeråd forvalter hvert år midler til vedtatte formål.


Aktuelle tilskuddsordninger:Fagområder:

Trosopplæring

Diakoni og undervisning

Kultur og kirkemusikk

I tillegg innvilger bispedømmerådet tverrfaglige tilskudd til lokale og regionale prosjekter gjennom midler fra Opplysningsvesenets fond

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no