Tilskuddsordninger i Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmeråd forvalter hvert år midler til vedtatte formål.

Trosopplæring

Alle menigheter mottar årlige tilskudd til trosopplæring etter avtale. Det enkelte fellesråd er tilskuddsmottaker. Tilskuddsbrev sendes ut i februar, og utbetaling skjer i 2 terminer: februar og september.

Aktivitetsrapportering skjer i "Planverktøy for trosopplæring" innen 15. januar. Revidert regnskapsrapport for foregående år sendes innen 15. mai.

 

Diakoni og undervisning 

For de menighetene som har stillinger innen diakoni og/eller undervisning gjelder følgende ordning:

Utbetaling i 2 terminer: mars og oktober.

Rapportering:

Innen 15. januar: Stillingrapport(er) foregående år på skjema:  Stillingsrapport 15. januar

Innen 15. mai: Regnskapsrapport(er) foregående år på skjema: Regnskapsrapport 15. mai

Innen 15 september: Stillingsrapport(er) inneværende år på skjema: Stillingsrapport 15. september

Tilskuddsmottakere som samlet mottar mer enn kr. 400 000,- må levere revisorgodkjente regnskap.

 


Andre aktuelle tilskuddsordninger innenfor følgende f
agområder:

Kultur og kirkemusikk  søknadsfrist 15. juni 

Diakoni og undervisning søknadsfrist 15. september

Trosopplæring søknadsfrist 1. desember

I tillegg innvilger bispedømmerådet tverrfaglige tilskudd til lokale og regionale prosjekter gjennom midler fra Opplysningsvesenets fond. søknadsfrist 1. desember

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no