Fullmakter

Oppneming av avløysar

 

Avløysar for prost

Biskopen oppnemnar avløysar for prost etter forslag frå prosten.

Prosten informerer prestar og kyrkjelege fellesråd om oppnemninga.

Avløysar for sokneprest

Prosten utpeikar avløysar for sokneprest og informerer prestar, fellesråd/sokneråd og biskop om dette.

Avløysarar kan etablerast som fast ordning eller dei kan oppnemnast for ein avgrensa periode.

Prosten rapporterer til biskopen om dette.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00