Råd og utvalg: møteinkallinger og protokoller

Hver kommune i Norge har et kirkelig fellesråd. Kirkelig Fellesråd som styre er et folkevalgt organ representert ved en valgt person fra hver av de 25 menighetene i Bergen, en representant oppnevnt av biskopen og en representant fra Bergen kommune.