Barn og unge

Jeløy menighet har en rekke tilbud om samlinger og aktiviteter for barn og unge fra 0 til 18 år. Vi ønsker å styrke samarbeidet med døpte barn- og unges foreldre og foresatte, være der unge er, gi tilhørighet og ansvar, og gi rom for unges kultur, engasjement og kreativitet.

Den norske kirkes trosopplæring har fokus på livstolkning og livsmestring, og vi vil være en kirke der barn, unge og unge familier opplever seg som en del av fellesskapet. Alle barn er velkommen på våre arrangementer, uansett funksjonsnivå.

Trenger ditt barn spesiell tilrettelegging, så ta kontakt med menighetspedagog Else Buttedal Haugen, tlf. 48244682. Familier som av økonomiske grunner ikke har anledning til å betale semesteravgift/klubbkontingent, kan få hjelp til dette av menigheten. Kontakt diakon Astrid Gangestad tlf. 41252181.