Kirkelig fellesråd

I alle kommuner med mer en ett sokn, er det lovfestet at det skal være kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd er et felles organ for soknene og et kirkelig organ forplikta på formålsparagrafene § 1 og § 28 i kirkeloven. I kirkelig fellesråd sitter det 2 representanter fra hvert sokneråd, en prest og en representant oppnevnt av kommunen. Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.