Vikariat som Diakon i Vardåsen menighet, Asker kirkelige fellesråd

Vardåsen menighet søker en engasjert, motivert diakon som kan lede, videreføre og utvikle det diakonale arbeidet. Diakonen skal lede menighetens diakonale arbeid gjennom å fremme inkluderende felleskap, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket.

Vardåsen kirke er en moderne arbeidskirke fra 2004. Kirken brukes aktivt utover gudstjenestene til forskjellige samlinger. Vardåsen sokn ligger på Borgen i Asker prosti, i et område hvor 30% av befolkningen består av innvandrere fra mange land.

Det er et godt utviklet samarbeid mellom fellesrådslinjen og bispedømmerådslinjen i prostiet.

Asker kirkelige fellesråd (AKF) er forvaltningsorgan innenfor økonomi, arbeidsgiveransvar, eiendomsforvaltning og andre oppgave for menighetene Vardåsen, Asker, Holmen, Østenstad og Heggedal, kirkegårdene Asker og Østenstad, samt Kirkens feltarbeid i Asker. AKF ser det som viktig å ha et godt samarbeid i prostiet og at spesielle fagkunnskaper kan brukes på tvers av menighetsgrenser og arbeidsgiverlinjer.

Diakon i Vardåsen menighet- Asker kirkelige fellesråd
Vikariat; 70 % stilling, 1. august 2017- 31. juli 2018

Det legges stor vekt på at diakonen samarbeider med menighetsråd, stab, diakoniutvalg og frivillige i de forskjellige arbeidsoppgavene Menighetsrådet har vedtatt en lokal diakoniplan, som danner grunnlag for arbeidet. Staben i Vardåsen menighet består av sokneprest, kapellan, ungdomsmedarbeider, menighetspedagog, kantor, og daglig leder. Vardåsen menighet har diakoniutvalg og mange frivillige medarbeidere som gjør en stor innsats i den aktive menigheten.                

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videre utvikle menighetens flerkulturelle arbeid, bl.a. med språkkafé 
 • Lede menighetens formiddagstreff for de som er hjemme på dagtid
 • Utvikle menighetens arbeid for funksjonshemmede mennesker i samarbeide med institusjoner i området og prostidiakon 
 • Rekruttere og veilede frivillige
 • Medvirkning i gudstjenester
 • Hjemmebesøk og samtaler
 • Kvelds- og helgearbeid må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Vi søker primært en medarbeider med utdanning som diakon, men annen relevant utdanning og praksis er også interessant.
 • Erfaring fra arbeid med flyktninger og med frivillige er ønskelig.

Vi tilbyr

 • Spennende jobb i en voksende, aktiv menighet
 • Samarbeid med diakonene i prostiet
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn og godtgjørelser etter avtale og ihht. KA`s hovedtariffavtale
 • Offentlig pensjonsordning

 

Søknadsfrist: 02.06.2017

Kontaktinformasjon for Vardåsen menighet

Vardefaret 40, 1388 Borgen

Vardåsen kirke ligger på Borgen, like ved Borgen ungdomsskole.

vardasen.menighet.asker@kirken.no

Telefon: 6678 6100

Kontonummer: 1602 56 52270

Vippsnummer: 34970