Lokale vedtekter

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I ASKER Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravfred (gravferdsloven) § 21. Vedtatt av Asker kirkelige fellesråd 14. september 2000, godkjent av Oslo bispedømmeråd 30.oktober 2000 og trådt i kraft 1.desember 2000 med endringer vedtatt av Asker kirkelige fellesråd 7. juni 2007 og godkjent av Oslo bispedømmeråd 9. oktober 2007. Gravferdsloven betegnes her som GL, og forskrifter til gravferdsloven betegnes som F.

 

§ 01 Forvaltningsansvar

 

A. Forvaltnings- og driftsansvar –GL§23  

Asker kirkelige fellesråd har forvaltnings- og driftsansvar.

B. Henvendelser

Alle henvendelser og søknader til Asker kirkelige fellesråd om forhold vedrørende kirkegårdene skjer gjennom kirkegårdskontoret.

C. Klagerett –GL§24

Klageinstans for Asker kirkelige fellesråds avgjørelser er Oslo bispedømmeråd.

 

 § 02 Kirkegårdstilhørighet

 

A. Tilhørighet GL§6

Avdøde personer innen kommunen skal gravlegges på Østenstad kirkegård, bortsett fra de som sokner til Asker sokn som gravlegges på Asker kirkegård.

B. Annet bosted

Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i et annet sokn eller en annen kommune mot sluttet av livet.

 

§ 03 Fredningstid og festetid

 

A. Fredningstid – urnegrav GL§8

Fredningstid for urnegrav er 20 år.

B. Fredningstid – kistegrav GL§8

Fredningstid for kistegrav er 20 år. 

 

§ 04     Feste av grav

 

A. Antall graver – kistebegravelse F§17

Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til Asker kirkelige fellesråd for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted.

B. Antall graver – urnebegravelse F§17

Ved bruk av urnegrav (grav med plass til fire urner) kan det ikke festes grav ved siden av.

Ved bruk av enkel urnegrav (grav med plass til en urne), av størrelse minimum 0,5 meter x 0,5 meter, er det anledning til å feste en grav ved siden av.

 

C. Festetid – fornyelse

Når fredningstiden eller festetiden er ute kan gravstedet festes for minimum 5 nye år. Når det har gått 60 år etter siste gravlegging kan festet ikke fornyes uten spesielt samtykke fra Asker kirkelige fellesråd.

D. Varsel om festetid GL§18

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet ved betaling innen 6 måneder etter forfall, går gravstedet tilbake til kirkegården.

E. Festers samtykke GL§15

Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan Asker kirkelige fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.

F. Tilbakebetaling av festeavgift.

Innbetalt festeavgift betales ikke tilbake.

G. Adresseforandring

Fester plikter å melde navn eller adresseforandring. 

 

§ 05     Grav og gravminner

 

A. Etterarbeid ved kistebegravelse

Ved kistebegravelse vil kirkegårdsbetjeningen besørge at graven blir planert og tilsådd etter gravlegging. Dette blir gjort når vær og årstid tillater det.

B. Midlertidig gravminne.

Inntil permanent gravminne monteres, kan graven merkes med kors eller annet egnet navneplate med avdødes navn.

C. Gravminne på kistegrav GL§15-F§26

Montering av gravminne kan tidligst skje etter at graven er planert.

Gravminnet plasseres sentrert i bakkant av graven på anvist plass. På nytt festet dobbelt gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og kan eventuelt sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.

D. Gravminne på urnegrav (grav med plass til fire urner) GL§15 –F§26

Ved urnegrav kan gravminnet monteres umiddelbart etter urnenedsettelsen og monteres sentrert i bakkant av graven på anvist plass.

E. Godkjenning F § 25

Før gravminnet settes i produksjon skal søknad med målsatt tegning og vekt sendes til Asker kirkelige fellesråd for godkjenning.

F. Gravminne på enkel urnegrav (grav med plass til en urne)

Her brukes bare et standard gravminne som produseres og monteres av Asker kirkelige fellesråd til en avtalt pris. Gravminnet monteres liggende i plan med bakken. Gravminnet skal bare inneholde navn, fødsels- og dødsår og har tilnærmet mål

17 cm x 23 cm. 

 

§ 06 Plantefelt

 

A. Størrelse

Foran gravminnet på kistegrav og urnegrav med plass til fire urner er det anledning til å opparbeide et blomsterbed i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm målt fra sokkelens bakkant. Ved gravminne for enkel urnegrav er det ikke anledning til å opparbeide blomsterbed.

B. Beplantning

All beplantning skal plantes i bedet, og normalt ikke overskride gravminnets høyde eller bre seg utover bedets størrelse.

C. Innramming

Skiferplater eller stein som er skåret av samme materiale som gravminnet kan benyttes som innramming av bedet når det ligger nedgravd i plan med gressplen. Løse steinereller liknende er ikke tillatt.

D. Blomstervaser GL§17

Blomstervaser av glass er ikke tillatt. 

 

§ 07  Plantemateriale

 

A. Materiale

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostèrbart.

 

§ 08 Stell

 

A. Rett og plikt

Gravfester eller ansvarshavende for frigrav har rett og plikt til å stelle det gravstedet en har ansvaret for etter de regler som gjelder. Blomsterbed som ikke blir beplantet eller stelles skal tilsås av den ansvarlige for gravstedet eller Asker kirkelige fellesråd.

B. Kjøp av stell

Asker kirkelige fellesråd kan besørge årlig planting og stell av grav mot forskuddsvis betaling. 

 

§ 09 Legatgraver

 

A. Gravlegat

Det kan opprettes et gravlegat ved innbetaling av et avtalt beløp til Asker kirkelige fellesråd. Kirkegårdsforvaltningen vil overta ansvaret for at gravstedet blir beplantet og vedlikeholdt.

B. Gravlegatets varighet

Gravlegat kan ikke opprettes med lengre varighet enn fredningstidens- eller festetidens lengde. Dersom det i legatperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal det varsles om dette. Legatet kan da økes slik at det varer tiden ut. Hvis ikke vil vedlikeholdet opphøre når det ikke er dekning for årets avtale. Eventuelle gjenstående midler benyttes til alminnelig forskjønnelse av kirkegården. Skulle det være midler igjen når festetiden er ute og den ikke blir fornyet, blir disse anvendt til alminnelig forskjønnelse av kirkegården.

C. Legatbestyrer

Kirkesjefen er legatbestyrer. Gravlegatene forvaltes felles, men det føres regnskap for hvert enkelt legat som revideres årlig av Asker kirkelige fellesråds revisor. Det er anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon av legatmidlene.

D. Legatavtale

Det opprettes en egen avtale mellom fester og kirkegården v. legatbestyrer for hvert enkelt legat.

  

§ 10 Bårerom

 

A. Disponering

Bårerommet disponeres av Asker kirkelige fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde.

B.  Adgang

Ingen har adgang uten tillatelse fra Asker kirkelige fellesråd.

C. Liksyning

Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er fellesrådets ansatte uvedkommende.

  

§ 11 Næringsvirksomhet

 

A. Tillatelse

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra Asker kirkelige fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

B. Næringsområde

Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og forhold som har med planter og stell av graver å gjøre.

C. Kirkegårdsbetjeningen

Kirkegårdsbetjeningen kan som privatpersoner ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende på kirkegården. De kan heller ikke i privat interesse engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med kirkegården å gjøre.

 

Om gravminners kvalitet og dimensjon – fra forskriften til gravferdsloven

 

Kvalitet.  Utdrag fra F§22

Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården.

 

Gravminnedimensjon for kistegrav (gravmål over 1,2x2,4m). Utdrag fra F §23

Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 kubikkmeter og vekten ikke overstiger 300 kg.

 

Gravminnedimensjon for urnegraver (gravmål under 1,2x2,4m). Utdrag fra F §23

På graver mindre enn 1,2 x 2,4 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 kubikkmeter og vekten ikke overstiger 150 kg.

 

Kontaktinformasjon for Gravplassmyndigheten i Asker

Postadresse: 
Gravplassmyndigheten i Asker
Kirkelia 5
1384 Asker

 

Besøksadresse:
Kirkelia 9
(kjelleren på Asker kapell)

Kontaktinformasjon:
Telefon: 66754095
gravferd.asker@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"