Sokneprest - Bråstad og Vardal sokn - Toten prosti

Det er ledig stilling som sokneprest i Toten prosti med Bråstad og Vardal sokn som særskilt arbeidsområde. Bråstad sokn med 895 innbyggere og Vardal sokn med 2290 innbyggere ligger i Gjøvik kommune. Soknene har hvert sitt menighetsråd.

Det er to kirker med gudstjenester annenhver søn- og helligdag.
Utenom soknepresten betjenes soknene av kirketjenere, kantor, diakoner og trosopplærere. Alle disse går inn i team i Gjøvik kirkekommune, men soknepresten har de to kirkestedene, Vardal og Bråstad sokn, som hovedarbeidsområder.

Arbeidet med gudstjenesteliv, trosopplæring, konfirmantarbeid og diakoni er prioriterte arbeidsområder. Samarbeidet mellom menigheten, barnehager og skoler er godt. Mange frivillige medarbeidere er knyttet opp mot gudstjenester, trosopplæringstiltak og diakonalt arbeid.

Gjøvik kommune har svært godt utbygd barnehagedekning. Det er kort avstand til grunnskolene og videregående skole. Det er gode muligheter for rekreasjon både sommer og vinter.
Folketallet i Gjøvik kommune er voksende, og det vil snart passere 30000.

Bråstad kirke er ei langkirke fra 1963, og Vardal kirke ei korskirke fra 1803. Ved Vardal kirke er det et svært praktisk menighetshus som er i utmerket stand. I Bråstad kirke er det enkelt å benytte kirka og en menighetssal til møter og andre arrangement.
Presten skal bidra til at Bråstad og Vardal kirke blir en varm og inkluderende folkekirke med en sentral plass i lokalsamfunnet. Kontorfellesskap med de andre prestene i Gjøvik kirkekommune.

Prosten samler prestene ca. 10 ganger i året til pastoralsamlinger som er av faglig og sosial karakter. Prester og medarbeiderne i trosopplæringen samles i koordinerte møter for "Team Gjøvik" to ganger i semesteret.

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Soknepresten har sete i Bråstad og Vardal menighetsråd.
 • Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevne. Evne til å arbeide i team med de øvrige prestene i Gjøvik kirkekommune, trosopplærerne, kantorene og diakonen.
 • Videre vil det bli lagt stor vekt på samarbeidet med menighetsrådene, stab og utvalg.
 • Soknepresten har et vesentlig ansvar for å utvikle god kontakt med soknenes medlemmer, være en brobygger mellom kirken og alle former for frivillig arbeid. Det vil videre bli lagt vekt på å styrke kontakten med barn og unge.
 • Utføre prestetjeneste i samsvar med tjenesteordningen i Den norske kirke.
 • Delta aktivt i deler av konfirmant- og trosopplæringsarbeid.
 • Enkelttjenester ved særskilte behov i hele Toren prosti.

Kvalifikasjoner:

 • Ha gode samarbeidsevner.
 • Ha gode lederegenskaper og administrative evner.
 • Ha evne til kreativitet og nytenkning omkring fellesskap og gudstjenesteliv.
 • Kunne inspirere og motivere.
 • Være en forkynner som evner å tale relevant til mennesker i dag.
 • Være en god sjelesørger.
 • Personlig egnethet skal i stor grad vektlegges.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)


Vi tilbyr:

 • Stillingen blir lønnet i stillingskode 1555 sokneprest.
 • Innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Skyss og telefon dekkes i h.h.t. regulativ.
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i Den norske Kirke.
 • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i fremtiden kan gjennomføres innenfor lov-, regelverk og ny tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.

Toten prosti består av kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten med ca. 56000 innbyggere. Det betjenes av 13 prester medregnet prost. Prostiet har et godt kollegafellesskap som møtes regelmessig.

http://www.jucan.no/ledige-stillinger/Den-norske-kirke-Hamar-bispedømme/Religion-og-livssyn/3584914357?asidx=11&asid=1

Kontaktinformasjon for Kirken i Gjøvik

Postadresse:

Strandgaten 13 A

2815 Gjøvik

Besøksadresser:

Kirkekontoret:

Strandgaten 13 A

2815 Gjøvik

Diakoni og KirkenMIN:

Ynglingen

Svoldersgate 2

2815 Gjøvik

E-post: post.gjovik@kirken.no

Telefon: 61 14 64 80

Fax: 61 14 64 81

Åpningstider:

Mandag - fredag kl. 08.00-15.30.