Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Trosopplæringsplanen

Her kan du lese trosopplæringsplanen for i soknene i Hemne og Snillfjord.

Trosopplæringsplan for Hemne, Heim, Vinje og Snillfjord

Hovedmål

Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring?

Trosopplæringen skal gi alle døpte i alderen 1-18 år mulighet til å få opplæring i hva kristen tro er. Trosopplæringen skal tilby gode tilbud i kirken  for alle barn, hvor dem er sett og tatt imot i menighetene sammen med familien. Vi ønsker å formidle kristen tro slik den kommer til uttrykk i Bibelen, bekjennelsesskriftene, gudstjenesten og gjennom vår kulturarv.  Barn og unge skal bli kjent med Bibelens oppbygging, tilblivelse og frelseshistorien. Det skal være en særlig vekt på evangeliene og fortellingen om Jesu liv, død og oppstandelse. Tekster knyttet til de tre trosartiklene og de kristne høytidene er sentrale. Grunnleggende behov om å lære Gud og Jesus at kjenne skal dekkes. Vi ønsker å vise fram læren om Gud og Jesus, om kirken og den kristne menighet som vi tilhører. Vi ønsker å fokusere på barnets plass i Guds rike og på tro, håp og kjærlighet som kjernen i trosopplæringen. Troens sentrum, Guds kjærlighet i Jesus Kristus, skal prege alt vi gjør. Alle barn og unge skal føle at de er velkommen  til kirken og det innebærer at vi ønsker å framstå som en  moderne kirke men også med vårt grunnlag i gamle tradisjoner. Barn og unge skal få oppleve omsorg og gjestfrihet. Her ser vi at  kirkens grunnleggende oppdrag er å gjøre dem til disipler ved å døpe og lære å holde alt Jesus har befalt.

Vårt  mål er at trosopplæring skjer i møter mellom mennesker og i menneskers møter med den treenige Gud. Vi ønsker å legge til rette for at tro kan praktiseres. Vi ønsker å skape forum der opplevelser, handlinger, ritualer, følelser, kunnskaper og erfaringer spiller sammen. Vi ønsker at tilby best mulige ulike tiltak for barn og unge i kirken. Helg og høytider, kirkeår og  livsriter utgjør en stor og rik ressurs for at  formidle trosinnhold. Det  ser vi å kan bidra til å bygge religiøs identitet og kulturell tilhørighet  hos barn og unge. Kirken som læringsarena byr på rike muligheter for å  lære om tro gjennom å praktisere troen. Vi blir kjent med Bibelen ved å bruke den. Vi lærer om bønn og vi ber til Gud. Vi lærer om gudstjeneste og vi feirer gudstjeneste sammen. Slik knyttes lærdom og kunnskap om troen sammen med deltakelse og opplevelse. Barn og unge skal delta i gudstjenesten og menighetens fellesskap gjennom dåp, bønn, sang, tilbedelse, bekjennelse, nattverd og bruk av Guds ord. Barn og unge skal arbeide med hva det vil si å være elsket av Gud, elske seg selv, sin neste og Gud. De skal lære å be, lese Bibelen, feire gudstjeneste og vise nestekjærlighet i praktisk solidaritet. Barn og unge skal få uttrykke seg selv, sin tro og sin skaperevne. Barn og unge skal få erfaring med ulike bønner og ritualer hvor kristen tro uttrykkes. De skal lære selv å be. Vi ønsker at stimulere allmenndanning, personlig og åndelig vekst og ansvarlig livsførsel.

Sentrale tema bibeltekster som vi ønsker å legge vekt på.

Skapelsen: 1 Mos, Adam og Eva. Noa og arken.

Julen: En jomfru skal bli med barn: Jes 7,13-14; Et barn er oss født: Jes 9,2-3. 6-7. Juleevangeliet: Luk 2,1-20

Påske: Utgangen av Egypt: 2 Mos 12; Inntoget i Jerusalem: Matt 21,1-11; Lidelseshistorien: Matt 26-27; Oppstandelsen: Matt 28; Påskefortellingen: Matt 26,1-28,10. 

Pinse: Pinsefortellingen Apg. 2:1-47

Lignelser Jesus fortalte: Huset bygt på fjell, Matt. 7:24-27. Såmannen, Matt. 13,1-9, 18-23. Den gode gjeteren, Joh. 10, 1-16. Den barmhjertige samaritan. Luk. 10:25-37. Den bortkomne sønnen Luk. 15:11-32. Sennepsfrøet. Matt. 13.31-32. Den rike mannen og Lasarus. Luk. 16:19-31.

Jesus helbreder: Jesus oppvekker Lasarus: Joh 11,1-44. Datteren til Jairus og kvinnen som rørte ved Jesu kappe. Mark. 9:18-26. Den blinde Bartimeus Mark. 10:46-52.

Forbønn og Guds kjærlighet: Den lille bibel: Joh 3,16; Fadervår: Matt 6,6-13:Be, så skal dere få: Matt 7,7-11.

Omsorg: David og 23. salme;  De ti bud: 2 Mos 20,1-20;Den gylne regel: Matt 7,12;Det dobbelte kjærlighetsbud: Matt 22,37-40; Et nytt bud gir jeg dere: Joh 13,34. Jesus og barna Mark. 10:13-16. Jesus metter. Mark.  6:31-44.

Grunnlag og særpreg

Hemne, Heim, Vinje og Snillfjord har  omtrent 5400 innbyggere og deles i tre sogn  Hemne-, Heim og  Vinje sogn.På tettstedet Kyrksæterøra bor det c.a. 2700 innbyggere som tilhører Hemne sogn. Sentralt på Kyrksæterøra er Hemne kirke,  tømmerkirke fra 1817. På Vinjeøra er det Vinje kirke fra 1821, skole og barnehage, sognet har c.a 500 innbyggere. Heim sogn har c.a 500 medlemmer og  har skole og barnehage ute  på Hellandsjøen, Heim kirke er fra 1884 ute  på Heim.  Snillfjord er en egen kommune med ei sogn, Snillfjordsogn med c.a. 1100 innbyggere. Kirken står på Krokstadøra og der er kommune sentral med rådhus og kirkekontor bl.a. På Sunde er det grunnskole og barnehage og på Vennastranda skole og barnehage. Kommunen har spredt bebyggelse og lange avstander.

Kirkekontor er i Misjonshuset på Kyrksæterøra for Hemne og i kommunehuset på Krokstadøra for Snillfjord. Prestene jobber i lag og menighetspedagogen  er felles for sognene i Hemne og Snillfjord, kirkevergene har og samarbeide og vi forventer mer samarbeid mellom sognene framover. Vi setter pris på respekt for miljø og Guds skaperverk.  Vi minner om at naturen skal forvaltes  og skal sikre livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner. Derfor vil vi bruke aktivt den vakre naturen i Hemne og Snillfjord for formidling av Guds storverk i hele skaperverket. Dette skjer gjennom friluftsgudstjenester og aktiviteter ute i naturen. For å understreke dette ønsker menighetene å framstå som grønne menigheter og har sett det som mål framover i tid.

I Hemne og Snillfjord er det veldig aktivt idrettsliv og det setter vi pris på og ønsker å samarbeide og styrke alle dem som jobber med barn og ungdoms arbeide på en oppbyggende måte. Her ønsker vi samarbeide med idrettsaktiviteter, speidere bl.a. I Hemne er det asylmottak og der ønsker vi å bruke trosopplæringen til å forstå og bli kjent med en fremmed kultur og skape kontakt for mer neste kjærlighet og for å oppheve fordommer. Vi ønsker å skape bedre kontakt  mellom barn og unge, slik at de utvikler de kunnskapene de trenger for å bli fullverdige deltakere i nutidens og fremtidens kirke.  Kulturarven skal og brukes aktivt innen for trosopplæringen. Her kan nevnes at  i Hemne står en bauta  til minne om Lars Røstvig som var en av Norges første misjonærer på Madagaskar i 1874. Den kan skape anledning til å bruke misjon som tema for trosopplæringen.

Vi  har fra før og ønsker å ha godt samarbeide med skolene og ønsker dem velkommen i kirka. Vi har enkelte tilbud til skoleklasser og vi  ønsker å tilby best mulig  ulike tiltak for barn og unge i kirken. Sognene tar over veldig stort område og det er lange avstander fra Vinjeøra og Hemnskel det er et særpreg. Fra for har det vært veldig tett og nær samarbeide med skolen og barnehager i området og det setter vi stor pris på og ønsker å fortsette med det samarbeide som er. Her handler det om skolegudstjenester for alle grunnskolene hvor barnehagene har også vært til stede. Vi har også besøk i kirken fra skole og barnehager.

Hvordan vil dere organisere dere for en fornyet trosopplæring?

Hemne kirkelige fellesråd har ansvar for økonomi og administrasjon av trosopplæringen i alle fire menighetene. Menighetsrådene har og et felles  ansvar for plan for trosopplæringen i Hemne prestegjeld og at den revideres. Fellesrådene har ansvar for budsjett for trosopplæring og sammen med menighetsrådene legger de til rette for økonomi, lokaler, planer og utstyr og ansatte/frivillige til å utføre planen. Gjennomføring av planen skjer i samarbeide mellom menighetspedagog, menighetsråd og andre kirkelige ansatte og frivillige i menigheten.

Sentrale dimensjoner

Barn og unges medvirkning

Som Guds barn ble vi i dåpen født på ny til å leve et liv i Kristus. Impulser til å leve dette nye livet ser vi som en viktig del av trosopplæringens innhold i Hemne og Snillfjord. Menigheten ønsker å møte barn og unge med respekt og anerkjennelse og gi dem rom til å utrykke seg. De  skal være med i planlegging, evaluering og gjennomføring av ulike tiltak. Medvirkning må ivaretas, vi ønsker å satse på ledertrening for nykonfirmerte og  bygge opp mer arbeid for aldersgruppen fra 14-18 år. I menigheten deltar barn og unge i ulike gudstjenester gjennom året, enkelte gudstjenester er mer målsatt for barn og unge, familiegudstjenester og friluftsgudstjenester i Vuttudal og ved Vindalsvatn og temagudstjenester for konfirmanter. Det er viktig å involvere barn og unge i gudstjenester og at de  får oppgaver i gudstjenestene og at de er synlige og aktive som deltakere i  gudstjenestene i menigheten. De skal få synge, lese tekster, holde lys og  delta aktivt i liturgier.

Hjemmet/familien

Kristen tro leves ut i hverdagen gjennom å være medmenneske og medarbeider  i familien, kirken og samfunnet ut fra hver enkelt sine forutsetninger, her kan alle bidra til mer levende menighet. Menigheten ønsker å stå sammen med hjemmet om det kristne oppdrag som dåpen innebærer. Samarbeid med hjemmet er veldig viktig og menigheten vil legge til rette for at  foresatte motiveres for å la kristne verdier, kristen tru og tradisjoner prege livet i familien. Vi ønsker å legge vekt på den første kontakt med familien gjennom dåp. Vi legger til rette for en god start gjennom dåpssamtale og å gjøre kjent  de ulike tilbud til barn og unge som finnes i kirken. Foreldre  får dåpsboka og faddere får fadderhilsen og i tillegg er det send ut brev med ulike breddetiltak til familiemedlemmer. Vi har et ønske om å involvere foreldre/foresatte, faddere og øvrige familie gjennom planlegging, evaluering og gjennomføring av de tiltakene vi har å tilby.

Gudstjenesten

Troen praktiseres blant annet gjennom bønn, feiring av gudstjeneste, gjennom lesning av Bibelen, lovsang, og i tjeneste og etterfølgelse. En innføring i troen gjennom praksis gir hjelp til å leve livet i lys av Kristi kjærlighet og nåde.  Her spiller gudstjenestene stor og viktig rolle. Det skal legges til rette for et mangfold av kultur aktiviteter  i kirken som stimulerer til deltakelse og kreativitet, som skaper identitet og tilhørighet og som beriker innbyggernes hverdag. Her ser vi for oss Gudstjenester med lokale temaer, som bærer preg av historien og nutiden. Vi ønsker høy kvalitet i trivelige samvær i Kirken hvor alle finner seg på hjemmebane i Guds hus og i Guds familie. Gudstjenesten har en sentral plass i trosopplæringen. Alle breddetiltak skal knyttes til gudstjeneste i menigheten enten i form av deltakelse i gudstjeneste eller ved at gudstjenestelige elementer inngår i samværene vi har f.eks. bønn, sang, liturgier, lystenning og lignende. Vi ønsker at barn og unge og familien blir kjent med gudstjenesten og deltar i gudstjenesten som medliturger, tekstleser, i  prosesjon, som lysbærer, eller med sang og drama. Vi ønsker å legge til rette for de yngste barnene trives i kirken med å ha  tegneutstyr og bøker tilgjengelig. Vi setter pris på kirkekaffe etter gudstjenesten til å skape kontakt og fellesskapsfølelse. Det er viktig at barn og unge sammen med hele familien opplever tilhørighet i menigheten gjennom aktiv deltakelse i gudstjenesten og blir tatt med i planlegging og evaluering av gudstjenestene.

Oppfølging av frivillige medarbeidere

Vi ser frivillige som en sentral ressurs i trosopplæringen, Medlemmene i menigheten skal få bidra med sin kompetanse, nådegaver og interesser for å styrke tilhørighet og ikke minst styrke menighetslivet og utvikle tjenesten i kirken.  Vi har nu en del frivillige og ønsker å få tak i flere, det skjer gjennom kontakt med enkelte personer eller grupper, for eksempel konfirmantforeldre. For å styrke frivillige arrangerer vi samvær for dem i en frivillighetsfest sammen med menighetsrådene en gang i året. I tillegg blir de oppfølging gjennom samtale og kontaktmøter  av menighetspedagog, prester og enkelte personer fra menighetsrådene.

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid er viktig for å nå målene vi har sett i menighetens trosopplæring.  Alle i staben skal bidra etter sin kompetanse og evner til å midle av sin erfaring eller nådegaver. Samarbeide er viktig under planlegging, gjennomføring og evaluering.

Samarbeid med b/u organisasjoner

Vi ønsker å samarbeide med andre kristne lag, organisasjoner og menigheter i vårt område. Vi ser dem som er ressurs for vår menighet som kan bidra til en økt deltakelse i kirkelivet og rikere menighetsliv. Det kan være aktuelt med felles gudstjenester, besøk fra andre kristne o.s.v. Vi ønsker å øke økumeniskt arbeid med felles gudstjenester hvor andre kristne menigheter deltar. Vi ønsker oss økt deltakelse, bedre kunnskap om sin kristen tro  og vi ser det som viktig at kjenne annen kultur.

Kommunikasjonsarbeid

Her har vi store utfordringer med å nå til alle aldersgrupper vi skal jobbe mot, dette gjelder særlig de eldste i målgruppen. Vi skal drive kommunikasjon mot de målgruppene som vi sliter mest med. Ledertrening er aktuell for fjorårets konfirmanter og bygge opp. Både det tradisjonelle og det nyskapende  skal være  til stede og skal ha gode levevilkår. Vi ønsker å bruke internettet aktivt innen for trosopplæringen. Den nye hjemmeside spiller der viktig rolle. Der ønsker vi at barn og ungdom får sin  plass og sitt ansvar.  Vi ønsker oss  et team av ledere som kan bygge opp trosopplæringen i menigheten. Vi ønsker å være  aktiv og levende i kirken og øke antall nyetableringer, styrke eksisterende kirkeliv  og øke rekrutteringen av frivillige  med nyskaping, mangfold og livsutfoldelse. Menighetene i Hemne og Snillfjord har eget menighetsblad c.a. 6 ganger i året  og i tillegg bruker vi den nye hjemmesiden og skriftlig materiale i form av  brev og brosjyrer som er send  ut før ulike tilbud og tiltak. Vi ønsker å øke tiltak i kirken for eldre målgrupper i trosopplæring det kan være for eksempel  gudstjenester som har aldersgruppen 14-18 som målgruppe.  I kirken, skal fantasien og skapergleden ha fritt spillerom i et raust menighetsliv.  Det viktigste er å prøve og skape kontakt, være medmennesker og bygge grunn for trivsel og vekst i kirken.

Inkludering og tilrettelegging

De fysiske forholdene i kirkene  er tilrettelagt for rullestolebrukere og alle kirkene har teleslynge. I konfirmasjonsundervisningen blir det lagt for  tilrette for individuell opplæring når det er aktuelt. Her er det viktig at alle er sett og lagt til rette for alle og at de får oppleve tilhørighet i kirken. Vi ønsker å fremme opplevelsen av egenverd og legge til rette for at barn og unge kan se og tolke sin verden som skapt, elsket og holdt oppe ved Guds kjærlighet. Vi ønsker at alle barn og unge skal arbeide med å finne et språk for sin egen livs- og troshistorie i lys av troen på den treenige Gud de er døpt til. Dette kan være tema og erfaringer fra familie, oppvekst, skole og kirke.

Diakoni

Menighetene har ikke en diakon. Men diakoni er en fellesoppgave for alle ansatte og frivillige i menigheten. Her ønsker vi at  alle barn skal bli møtt og tatt vare på slik de er og de skal få erfare trygge og inkluderende fellesskap. Alle som har lederansvar skal framstå som omsorgsfulle, tydelige med blikk for den enkelte. Vi legger vekt på å fange opp barn med erfaringer med belastninger, krenkelser og overgrep og forebygge dette. Vi ønsker å gi hjelp og støtte til alle som trenger ei hand. Vi skal representere en åpen og omfavnende kirke som viser stor omsorg for alle. Vi ønsker å møte mennesker hvor dem er og ta vare på hverandre på en god kristelig måte. Konfirmantene deltar på fasteaksjon hvert år og omsorg og diakoni er tema under konfirmasjonsundervisningen.

Musikk og kultur

Kultur skal brukes som en skapende kraft i kirken og lokalsamfunnet. Kirken er bærer av tradisjoner og kulturarv. Vi har ønske om at formidle tradisjon og kulturarv som uttrykk for og som innbydelse til tro. Vi setter pris på kultur og musikk i det kirkelige sammenheng og tar med glede i mot alle som ønsker å bidra i gudstjenestene med musikk eller kulturverk. Musikk og kultur skal ha en sentral plass under trosopplæringen til menigheten. Vi har barnekor Kor Unik på Kyrksæterøra og i tilleg har det vært samarbeide med kulturskolene. Vi har god erfaring med at  barn og unge driver med ulike former  av musikk og drama. Gjennom sang kan barn og unge sette ord på trosrelaterte spørsmål og undringer og  utrykke sin tro og tilhørighet i menigheten. Samme gjelder om drama og kunst.  Begge skaper forum for troen og livs tolkning og skaper glede i kirken som vi setter stor pris på. Menighetene arbeider nu med den nye liturgi i alle kirkene.

Misjon

Kirken skal bære fram det gode budskap gjennom sitt nærvær og sine ord og handlinger.  Barn og unge skal føle at de tilhører et globalt felleskap med et oppdrag fra Jesus Kristus om at gjøre alle folkeslag til disipler. Her settes det vekt på at konfirmantene blir kjent med dette. I tillegg skal vi legge vekt på vår misjoner Lars Røstvig og ha samvær hvor vi framstiller den betydning som misjon har for andre mennesker i verden. Her kan vi se gudstjeneste og samlinger for enkelte aldrers grupper hvor misjon  og Lars Røstvig sitt liv blir hovedtema.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / Fjern kirken.no fra blokkert.

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"