Vedtekter for kirkegårdene i Indre Østfold

Jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21 (1). Vedtatt av Indre Østfold kirkelige fellesnemnd 11. juni 2019. Godkjent av Borg bispedømmeråd 29.august 2019.

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I INDRE ØSTFOLD KOMMUNE (FORSKRIFT)

I kraft fra 01.01.2020

 • 1 FORVALTNING

Gravplassene i Indre Østfold kommune er underlagt Indre Østfold kirkelig fellesråd administrasjons- og myndighetsområde.

 

 • 2. DEFINISJONER

Gravplassforvaltning: Indre Østfold kirkelig fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Indre Østfold kommune, jf. gravferdsloven med forskrifter.

Fri grav: Grav som gravplassforvaltningen har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Festet grav: Grav som festes mot betaling av avgift.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravferdsforskriften § 14. Dette gjelder ikke § 11 Navnet minnelund der det er etablert hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én urne.

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som står som part i en festeavtale.

Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.

Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.

 

 • 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravferdsforskriften § 9 (2). Gravplassforvaltningen kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

 • 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen.

De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.

 

 • 5. FREDNINGSTID

Fredningstid for kistegraver er 20 år.

Fredningstid for urnegraver er 20 år.

Gravplassforvaltningen kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.

 

 • 6. FESTE AV GRAV

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassforvaltningen for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted.

Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.

Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 20 år.

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 5 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassforvaltningen.

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen.

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassforvaltningen ta avgjørelse om gravlegging.

Fester plikter å melde adresseforandring.

 

 • 7. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassforvaltningen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassforvaltningen har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Det kan ikke settes opp tidligere enn 6 måneder etter gravlegging av kiste. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt.

 

 • 8. PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Det er ikke anledning til ramme inn plantefeltet eller deler av det med hekk.

Det er anledning til å ramme inn plantefelt med bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen. Hel bedplate må være minimum 5 cm tykk

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer.

 

 • 9. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, bør i sin helhet være kompostérbart.

 

 • 10. STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassforvaltningen.

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at kirkelig fellesråd, eller den som gis tillatelse til det etter § 13, om å gjøre beplantning og stell av grav. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.

 

 • 11. NAVNET MINNELUND

Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke.

Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen.

I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Dette gjelder også urnegrav. Ved feste av grav ved siden av betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk. Ved feste av grav ved siden av i navnet minnelund, vil ikke nødvendigvis gravene komme ved siden av hverandre, men navneplatene.

Ved gravlegging i navnet minnelund vil det påløpe kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, beplantning og stell.

Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassforvaltningen.

 

 • 12. BÅREROM

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden.

 

 • 13. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

 

 • 14. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje på hverdager og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

 • 15. DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE

Gravplassforvaltningen kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravferdslov og gjeldende forskrifter fravike vedtektene.


§ 2 Fredningstid og festetid
Fredningstid for kistegraver er 20 år.
Fredningstid for urnegraver er 20 år
Festetiden er 5 år.
Fredningstiden kan forlenges for enkelte felt.


§ 3 Feste av grav og frigrav
1. Ny kistegrav er frigrav i fredningstiden. En festet grav som brukes for første gang regnes ikke som frigrav.
2. Når ny kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av. I særskilte tilfeller kan det festes ytterligere en grav. Disse gravene utgjør et gravsted.
3. På urnefelt kan det ikke festes grav ved siden av.
4. Når festetiden er ute kan gravstedet fornyes for nye 5 år. Når det er 60 år siden siste gravlegging kan festet ikke fornyes uten etter samtykke fra kirkelig fellesråd.
5. I god tid før festetiden er ute skal fester varsles. Er festet ikke fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.
6. Fester plikter å melde adresseendring til kirkegårdsmyndigheten.
7. Dersom det ikke er mulig å innhente gravfesters samtykke til bruk av grav, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.


§ 4 Grav og gravminne
Kirkegårdsbetjeningen vil planere og så til graven etter gravlegging.
Montering av gravminne skal ikke skje før nødvendig synking har funnet sted, og gravminne skal godkjennes av kirkelig fellesråd. Inntil gravminnet monteres kan det settes opp et merke med navn på avdøde.
På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den grav som er tatt i bruk.


§ 5 Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring.

 • Plantefeltet må ikke være bredere enn gravminnets bredde, og det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant.
 • Det er ikke anledning til å plante vekster som er høyere enn gravminnet eller i omfang går ut over plantefeltet.
 • Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.
 • Plantefeltet kan rammes inn med en delt natursteinskant som flukter med terrenget omkring. Dersom en ikke vil ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

 

§ 6 Plantemateriale

Planter, kranser og lignende som brukes ved gravferder eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal være komposterbart.


§ 7 Stell av grav
Enhver gravfester eller ansvarlig for frigrav har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal bli tilsådd.


§ 8 Gravlegat
Ved innbetaling av et avtalt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester til et gravlegat, vil kirkelig fellesråd overta ansvar for planting og stell av graven. Gravlegatet forvaltes av kirkevergen som legatbestyrer. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom. Det opprettes i hvert tilfelle en legatavtale. Nærmere regler for ordningen med gravlegat framkommer i legatavtalen.


§ 9 Bårerom
Bårerom finnes i hvert av kapellene og brukes til oppbevaring av døde fram til gravferden. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som besørger gravferden.


§ 10 Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver.
Ansatte på kirkegården kan som hovedregel ikke utføre tjenester for private og næringsdrivende mot godtgjørelse. Dette samme gjelder for salg av varer eller tjenester som har med kirkegården å gjøre.

Kontaktinformasjon for Den norske kirke i Spydeberg

Spydeberg menighet har kirkekontor i Askim, felles med de andre menighetene i Indre Østfold kommune.

Besøks- og postadresse:
Indre Østfold menighetskontor
Kirkegata 31
1814 Askim

Kontaktinformasjon:
Sentralbord: tlf. 69 68 14 40
Telefontid: 10-14 alle hverdager
Åpningstider kontoret: 9-15 alle hverdager
E-post: postmottak@iokf.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"