1500 innom hver uke

Om lag 1500 mennesker i alle aldre er innom kirken i Nordberg hver uke, går det fram av årsmeldingen for 2019. Det er aktiviteter stort sett hver dag i kirken, både på dag og kveldstid. Kirken fungerer i utvidet forstand som et lokalt kulturhus. Hele årsmeldingen kan du lese under.


Nøkkeltall for 2019
I en gjennomsnittlig uke har kirken rundt 1500 besøkende – folk som er innom med ulike ærend – alt fra gudstjeneste, via aktiviteter for alle aldre til levering av mat til arrangementer.
Det ble avholdt 54 gudstjenester i kirken på søn- og helligdager med 9126 deltakere, Dette gir et gjennomsnitt på 169 pr gudstjeneste.
Tar vi også med gudstjenester utenom søn- og helligdager hadde vi 14 225 deltakere.
Det ble holdt 22 gudstjenester på Nordberghjemmet.
På 61 av gudstjenestene i kirken og på Nordberghjemmet var det også nattverd.
10 gudstjenester var spesielt tilrettelagt for barn. 7 gudstjenester var spesielt tilrettelagt for ungdom.
48 barn ble døpt i Nordberg kirke i 27 gudstjenester. 9 av disse barna hører hjemme i en annen menighet. 24 andre barn som er hjemmehørende i Nordberg, ble døpt i andre kirker over hele landet.
3 brudepar ble viet i kirken.
Det ble utført 77 gravferder i soknet hvorav 37 var bisettelse i kirken. De fleste av disse hadde også minnesamvær i kirkestua.
Det var 106 konfirmanter, mot fjorårets 101. Disse ble fordelt på 5 konfirmasjonsgudstjenester.
Vi fikk besøk av vår egen barnehage 20 ganger. 21 skoleklasser besøkte kirken fordelt på 4 skolegudstjenester.
Det er rundt 375 frivillige i menigheten.
Av rundt 14 500 innbyggere er rundt 9 000 medlemmer i kirken. Når utbyggingen på Frysja er ferdig, vil innbyggertallet i Nordberg ha økt med rundt 2000.

ANSATTE I 2019
Staben i kirke/menighet gjennom 2019:
Sokneprest: Kristin Stang Meløe
Daglig leder: Unni Harsten, fungerende i 60% pluss. Ingrid Marie Auke er i 80% fødselspermisjon og jobber hovedsakelig med Maridalen i de resterende 20%.
Sokneprest Maridalen: Ketil Rosnes
Kapellan: Gunnhild Nordgaard Hermstad
Trosopplæringsleder: Elisabeth Danielsen Haare
Soknediakon: Åshild Stordrange Storheim er i permisjon fra 01.01.2019 til 01.08.20. Torill Solli Haugen var vikar fra 01.11.18 fram til 30.04.19.
Seniordiakon: Lillian Dombestein ble ansatt 01.02.19 i en åremålsstilling for 3 år finansiert av Stiftelsen Nordberg seniordiakoni.
Kantor: Eivind Vonen (40%)
Menighetssekretær: Johannes Kvangarsnes 40% fram til 01.11. Anneli Hansen 40% fra 01.11 ut året.
Organist i Maridalen og i Nordberg én gang pr. måned: Ingve Kjosås
I små stillinger 10-30% knyttet til barne- og ungdomsarbeidet hadde vi følgende ansatte:
Barnegospel:
Dirigent: Rannveig Berge 2019
Leder: Charlotte Gundersen er i foreldrepermisjon fra senhøsten 2019
Annet barnearbeid:
Julian Holmedahl, dirigent i Tweesters våren 2019
Hanna Ekre, dirigent Tweesters fra høsten 2019
Marte Kolstad, leder Tweesters 2019
Ungdomsarbeid:
Sigurd Navrestad Wennesland, ungdomsarbeider 2019
Silje Skjævestad Strand, konfirmantarbeider våren 2019
Mirjam Bottolf Håland, konfirmantarbeider KRIK, høsten 2019
Jørgen Johnsen, musikalsk leder TenSing, våren 2019,
Karen Elise Teigum, hovedleder TenSing 2019
Korte engasjementer: Leirsjef konfirmantleir Rebekka Sirevåg Thomassen. Mario Liavaag ble engasjert i forbindelse med leir og ekstra oppfølging av to konfirmanter.

Ansatte i barnehagen pr. januar 2020:
 Tonje Birgitte Laurendz Bornø: Styrer
 Astrid Hegdal: Avd. leder Snapp
 Kristine Stormo: Avd. leder Snipp
 Mette Kristensen: Barnehagelærer
 Bjørn Wang Langer: Barne- og ungdomsarbeider og bhg.lærerstudent
 Annelise Faye: Assistent
 Johan Lae: Assistent
 Hanin Hamid: Assistent
 Ibrahim Kyambadde: Assistent, snart utdannet barne- og ungdomsarbeider
 Runa Rebne: Assistent
 Rania Zeineddine: Assistent

MENIGHETSRÅDETS RAPPORT


Menighetsrådet (MR) Menighetsrådet (MR) ble valgt i september 2015 og avsluttet sin virksomhet 5/11 2019. Rådet har 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Både faste og varamedlemmer innkalles til alle møtene. I 2019 var MRs sammensetning slik: Valgte medlemmer: Gunnar Grøndahl (leder) Marianne Utle (nestleder) Karl Georg Øhrn Geir Erik Berge Harald Bugge Beate Andreassen Ellef Fange Gjelstad Øistein Brevig Pjaaka Varamedlemmer: Kari Skavlan Mogstad Bent Braskerud Unni H. Harsten Steinar Bakken Else Berit Øren

Et nytt MR ble valgt i september og konstituerte seg 5/11 2019. Denne årsmeldingen vil i all hovedsak konsentrere seg om årets 11 første måneder. Valgt til nytt MR ga flg. resultat: Faste medlemmer: Solfrid Øhrn (leder). Marianne Utle (nestleder). Beate Andreassen. Geir Erik Berge. Jakob Lothe. Harald Bugge. Bent Braskerud. Bjarne Gaut. Varamedlemmer: Unni Harsten. Sigrun Skåland Brun. Kari Eika. Steinar Bakken. Tore H. Tveite.
Sokneprest Kristin Stang Meløe er også fast medlem av rådet. Daglig leder er rådets sekretær. Arbeidsutvalget (AU) har i 2019 bestått av leder og nestleder i MR, sokneprest og daglig leder. AU har satt opp saksliste og forberedt møtene i menighetsrådet. Møtene er åpne for alle, og andre medarbeidere inviteres noen ganger til å legge fram saker på møtene.

Menighetsrådet har fordelt oppgaver seg imellom: Repr i Kirkelig Fellesråd i Oslo (KFiO): Gunnar Grøndahl. Vara: Harald Bugge. Repr i Trosopplæringsutvalget: Kari Skavlan Mogstad Repr i Diakoniutvalget: Else Berit Øren Repr i Loppekomiteen: Gunnar Grøndahl, Harald Bugge Repr i Julemarkedkomiteen: Unni Harsten Repr i Misjonsrådet: Else Berit Øren og Kristin Stang Meløe. I rådet sitter ellers Ann-Karin Lyngholm og Arna Østnor (leder) Repr i Gudstjenesteutvalget: Kristin Stang Meløe. I rådet deltar ellers Solfrid Tandberg Øhrn, Marius Timmann-Mjaaland og Eivind Vonen. Ansvarlig for kirkekaffen: Marianne Utle, Beate Andreassen Repr i samarbeidsutvalget for menighetens barnehage: Kari Skavlan Mogstad


Generell vurdering

Det «gamle» MR har holdt 7 møter og behandlet 71 saker i løpet av 2019. Et menighetsråd skal på den ene siden iflg Kirkeloven «ha sin oppmerksomhet henvendt på alt det som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet…». På den andre siden skal MR bygge en lokal kirkelig profil, forvalte store økonomiske og materielle verdier og i samarbeid med KFiO som arbeidsgiver legge til rette for at ansatte bli tatt godt vare på. På denne bakgrunnen har året 2019 både vært krevende og inspirerende for menigheten. Det mest krevende har vært usikkerheten rundt menighetens økonomi, som har vært svært uoversiktlig. MR har i løpet av året ikke fått drøftet verken budsjett eller regnskap, slik vi skal gjøre. (Se eget avsnitt.) På den gledelige siden har menigheten gjennom Stiftelsen Nordberg Menighets Seniordiakoni fått et økonomisk handlingsrom for seniordiakoni som vi aldri har hatt tidligere. (Se årsmeldingen fra diakonen.) På ett av møtene i MR reiste Øistein Pjaaka noen selvransakende spørsmål: Hvordan har MR arbeidet? Hva kunne vi ha gjort annerledes og bedre? Har vi jobbet med de riktige sakene? Han pekte særlig på to store utfordringer for kirken framover: Sviktende økonomi og synkende medlemstall. Han etterlyste nye tiltak og «store grep»: «Hvis det ikke er utvikling, så er det avvikling». Utspillet førte til en viktig og etterlengtet drøfting i MR, som vi ikke skal gå inn på her. Bare peke på at «administrasjonen» i menigheten er altfor liten til å innfri ambisjonene. Vi trenger både daglig leder og menighetssekretær i fulle stillinger, hvis en såpass stor «bedrift» som Nordberg menighet skal fungere etter intensjonene.

Kirkevalget 2019

En sak som har fulgt MR gjennom hele året, var forberedelsene og gjennomføringen av valget på nytt MR. MR oppnevnte i januar Gunnar Grøndahl, Sigfrid Fremstad og Kari Mogstad til valgkomite. Nå var det lykkeligvis flere medlemmer i MR som var villige til å stille til nyvalg og sørge for kontinuitet i MR. Valgkomiteen fikk likevel en krevende jobb med å finne nye kandidater for perioden 2020-2024. De fleste som ble spurt, vegret seg for å si ja, mest fordi fire år er lang bindingstid. Men valgkomiteen mener de til slutt hadde en liste med gode folk, og MR vedtok den. Selve valget foregikk søndag 8. og mandag 9. september parallelt med åretkommunevalg.

Nordberg menighet hadde valglokaler på Korsvoll, Kringsjå, Blindern, Tåsen og Kjelsås skole, de to siste stedene sammen med henholdsvis Bakkehaugen, Majorstua og Vestre Aker menighet og Grefsen menighet. Det var krevende å skaffe nok valgfunksjonærer til å betjene alle disse fem stedene. Trolig skyldes det at vi lenge var noe usikre med hensyn til ansvars- og oppgavefordelingen. Det er viktig at MR, som er valgstyre, starter tidlig, at alle valglokalene har egne avlukker for de som skal stemme, og at det serveres mat og drikke til valgfunksjonærene. I ettertid er det laget en evaluerings- og erfaringsliste med tanke på fremtidige MR-valg.

Menigheten, Fellesrådet (KFiO) og økonomien Kirkelig Fellesråd i Oslo (KFiO) får økonomiske midler fra Byrådet for å sørge for drift og vedlikehold av kirkebyggene. Som kjent er det et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av kirkene i Oslo. Bevilgningene fra Oslo kommune strekker ikke til. Tidlig på året fikk vi melding om at det var satt av 25 millioner for å pusse opp Nordberg kirke innvendig, både selve kirkerommet og kontorfløyen. Arbeidet skulle starte høsten 2019. En prosjekteringsgruppe ledet av Multiconsult/Fellesrådet hadde jevnlige møter i kirken under arbeidet med planene. Tegningene med forslag til nye kontorer (i hovedsak: kontorlandskap) ble sendt til alle ansatte.

Samtidig forberedte menigheten en «annerledes» høst med tanke på gudstjenestene og konfirmantarbeidet og bruken av lokalene ellers. Men i august kom kontrabeskjeden: Arbeidet møtte utsettes inntil videre. Noe møte mellom staben og arkitekten og byggekomiteen ble det ikke noe av før planene ble utsatt.

Når dette skrives er det usikkert når rehabiliteringen blir gjennomført. KFiO er også arbeidsgiver for de fast ansatte i menigheten vår – utenom prestene og dem menigheten selv lønner. Som arbeidsgiver for de ansatte er det i hovedsak grunn til å være takknemlig for KFiOs innsats. KFiO har ved flere anledninger varslet menighetene om at økonomien må strammes inn, blant annet ved at menighetene må ta en større del av utgiftene til driften selv.

For Nordbergs vedkommende har dette foreløpig ikke fått store konsekvenser. Men Fellesrådet er også regnskapsfører for menighetene, og den har vært mangelfull – for å si det svært forsiktig. Ved årsmøtet i fjor hadde Nordberg menighet ennå ikke fått noe regnskap for 2017 eller 2018. Da regnskapet for 2017 forelå, viste det et underskudd på 360.000 kroner, som delvis ble dekket inn av fond. KFiO har de siste årene satt inn ekstra mannskap for å komme ajour. Ved årsskiftet 2019/2020 er arbeidet fortsatt ikke avsluttet, men nye rutiner for fakturering og økonomihåndtering i forholdet mellom oss og KFiO er kommet på plass. Manglende oversikt over økonomien har gjort budsjettarbeidet for menigheten vanskelig.

Det førte også til at MR på flere møter i løpet av året vurderte aktivitetsnivået og mulighetene for å øke inntektene.

Personalsituasjonen

Det har vært en god løsning for menigheten at Unni Harsten, som kjenner menigheten, folk i strøket og er medlem av MR, som nyslått pensjonist har fungert som daglig leder i 2019. Hun legger ikke skjul på at arbeidsmengden og utfordringene har vært formidable. Stillingen som soknediakon er det menigheten selv som lønner, gjennom inntekter fra loppemarked, julemarked, givertjeneste og ofringer. Menigheten har spart penger på stillingen har vært ubesatt siden mai. Men enkelte oppgaver som diakonen hadde, måtte innstilles.

Lillian Domstein startet som diakon for seniorer i februar 2019. Etter det har diakonien for seniorer fått et løft, gjennom tiltak som tirsdagslunsj, «unge møter eldre» og etableringen av forstuen som et uformellt møtested i rokokkostil.

Johannes Kvangarsnes slutter som menighetssekretær 1.november 2019. KFiO varslet at stillingen muligens vil bli ubesatt, mens MR og staben har ment at den burde utvides til en 100% stilling med tanke på alle de oppgaven som er knyttet til stillingen. Da Johannes sluttet, kunne Anneli Hansen overta stillingen inntil videre. Vi forventer at den blir utlyst i nær fremtid, forhåpentligvis med en større stillingsprosent enn 40.

Kirkebygget – inni og utvendig

Nordberg kirke ble pusset opp utvendig i 2010-2011. I ettertid ser vi at det er blitt noe avskalling og noe misfarging på vegger og spir etter avrenning fra skjøter i renner og beslag i spiret. Som nevnt er det stort og erkjent behov for rehabilitering innvendig, men det lar vente på seg. Hele det elektriske hovedanlegget i kirken ble skiftet i 2017. Kirkerommet fikk ny benkvarme. Varmeanlegget er data-regulert, og med justeringer av styringsprosessen har varmeanlegget fungert tilfredsstillende i 2019. Luftfuktigheten i rommet for det elektriske hovedanlegget har vært stor. KFiO er blitt varslet og har økt avtrekket og luftgjennomstrømningen i rommet.


Vår lokale, frivillige vaktmestergruppe på fem personer møtes ukentlig og gjør en stor innsats med å rydde, reparere, skifte lyspærer og drive vedlikehold i og rundt kirken.

Etter at lysgloben i kirken ikke lenger var brukbar, bestilte MR nytt lystenningssted fra samme firma som laget prosesjonskorset. I oktober kom det nye lystenningsstedet på plass. Det hele ble finansiere gjennom en egen innsamling i menigheten med en raus startkapital fra Eirik Karlsen på kr 50.000.

Kororgelet i kirken har stått ubrukt i 10-15 år og vært delvis ødelagt. Det er blitt reparert. MR hadde vedtatt å starte en prosess med sikte på å selge kororgelet for å bedre menighetens økonomi etter reparasjonen, men etter at organist Eivind Vonen nå har tatt orgelet i bruk igjen, må vedtaket revurderes.

Det ble lagt nytt gulv i Kirkestuen og i forstuen i januar. Det startet med en anonym gave på kr 40.000. Lions Nordberg la på kr 30.000 og resten av finansieringen sørget Stiftelsen for Nordberg menighets eiendommer for. Stor forbedring! Nytt styre og nye regler for utleievirksomheten.

Stiftelsen Nordberg menighets eiendommer står for utleie av lokaler til ulike arrangementer i kirkestua og i ungdomshuset. Styret for stiftelsen ønsket å trekke seg og stilte sine plasser til disposisjon. Et nytt styre ble oppnevnt av MR tidlig i september, med følgende medlemmer: Jan Helge Flaatten (siviløkonom; Langmyrgrenda), Svein Harsten (pensjonist; tidl rektor ved Rønningen f.h.skole; Øvre Langåsvei), Øyvind Jordheim (pensjonist, siv.økonom, tidl økonomileder i Normisjon), Toril Kjøllesdal (forretningsadv.; Sognsvannsveien), Lars-Jørgen Aas (pensjonist; tidl styremedlem i Stiftelsen; Kjelsås). Det nye styret konstituerte seg med Svein Harsten som leder. Samtidig startet styret arbeidet med å revidere regler og praksis ved utleie. Stiftelsen leverer egen årsmelding.


Oppsummering og takk

Nordberg menighet er en meget aktiv og livskraftig menighet. Det er aktiviteter stort sett hver dag i kirken, både på dag og kveldstid, og for folk i alle aldre. Kirken fungerer i utvidet forstand som et lokalt kulturhus. Det gjør virksomheten synlig lokalt, og det har diakonale implikasjoner. Menighetsrådet retter igjen en stor takk til alle frivillige som gjør det mulig å holde
aktivitetsnivået oppe. Det gjelder ved gudstjenester og kirkekaffe, i søndagsskolen, speiderarbeid, menighetsbladet, loppemarkedet og julemarkedet, og i arbeidet blant barn og unge. Vi vil også takke alle ansatte i staben, for god forkynnelse og varierte gudstjenester, for det diakonale arbeidet og for arbeidet blant barn, konfirmanter og i alle aldersgrupper.

Menighetsrådet opplever samarbeidet med staben som godt og tillitsfylt. Vi har også medarbeidere i mindre stillinger som gjør en stor innsats i barne- og ungdomsarbeidet, i Bago, Tweesters og Ten-Sing. Svært mye er i god gjenge, og mye ligger til rette for en god utvikling videre, slik at menigheten blir et godt sted å være for enda flere i alle aldersgrupper.

Gunnar Grøndahl
Menighetsrådsleder 2015-2019

 

DAGLIG LEDERS RAPPORT


Stillingen som daglig leder er sammensatt, mangfoldig og krevende.
Daglig leder samarbeider med sokneprest og menighetsrådsleder/nestleder om planlegging og gjennomføring av den delen av menighetens arbeid som styres av menighetsrådet. Daglig leder sitter i arbeidsutvalget (AU) for Nordberg menighet og for Maridalen menighet.


Daglig leder har personalansvar for alle i staben utenom prestene. Daglig leder er også ansvarlig for å legge til rette for godt samarbeid i staben, med råd og utvalg og med Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO).


Økonomiforvaltning er en viktig del av arbeidet. Dette skal ideelt sett utføres i tett samarbeid med KfiO, og det har vært en betydelig forbedring på dette samarbeidet i løpet av året.


Daglig leder er ansvarlig for organisasjonens HMS, og at menigheten er hensiktsmessig og effektivt organisert, samt at aktivitet og ressursbruk er i samsvar med gjeldende prioriteringer og aktuelle budsjettrammer. I tillegg har daglig leder ansvar for oppfølging av kirkebygg og kontorer.
Dette året har funksjonen som daglig leder vært delt mellom Unni Harsten som har vært fungerende i 60% pluss og Ingrid Auke i 20%. Hun har vært i foreldrepermisjon i 80% hele året.

Personalsituasjonen


I 2019 har det vært store endringer i personalsituasjonen. Vi må kjempe for å beholde ressursene tildelt fra Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) når de hele tiden opplever økonomiske nedskjæringer fra Oslo kommune. I Nordberg er vi heldige som kan søke våre to stiftelser om støtte slik at vi kan få noen ekstra ressurser. Ellers har personalsituasjonen vært som følger:
Daglig leder Ingrid Auke har som nevnt hatt 80 % foreldrepermisjon. Den tiden hun har vært på jobb, har vesentlig vært knyttet til Maridalen, slik at vikar Unni Harsten har kunnet konsentrere seg om Nordberg. Ingrid har også fulgt opp enkeltsaker for Nordberg.


Unni Harsten er ikke ansatt, men fakturerer timer til KfiO. Det har hittil ikke vært protester på antall timer som er fakturert, selv om det har vært godt i overkant av 60 %.


Soknediakon Åshild Storheim har også hatt foreldrepermisjon i vårhalvåret, og søkte deretter om permisjon for å jobbe i Nittedal menighet fram til 01.08.20. Hennes stilling har vært vakant i store deler av denne perioden. I første kvartal vikarierte diakon Torill Solli Haugen, men hun forlot oss da hun fikk en fast stilling i Seljord. Mange av soknediakonens oppgaver har for øvrig vært dekket opp av seniordiakon Lillian Dombestein. Unntatt var språkkafeen og delvis lørdagskafeen for psykisk utviklingshemmede etter at Torill sluttet.


01.02.2019 tiltrådte seniordiakon Lillian Dombestein i full stilling finansiert av Stiftelsen Nordberg seniordiakoni. (Se egen rapport).
Vinteren 2018/2019 foretok også KfiO en endring i plasseringen av organister. Mathias Reitan Jacobsen ble flyttet til Voksen menighet og Eivind Gjerdalen Vonen tiltrådte 15. januar. Han er tilsatt av KfiO i 60 % stilling direkte knyttet til Nordberg. I tillegg har han 40% gravferdsspill.


Det har vært stor usikkerhet rundt stillingen som menighetssekretær. Stillingen er redusert fra 60% til 40% av KfiO uten å konferere med menigheten. Det er KfiOsom betaler stillingen. Teologistudent Johannes Kvangarsnes fungerte i jobben fra 01.09.2018 til 01.11.2019. Fra 01.11var vi heldige og fikk Anneli Hansen inn i et foreløpig engasjement.
Det er fremdeles uklart om vi får beholde stillingen. Vi har fått den forlenget med to og to måneder av gangen foreløpig ut mars 2020. En høyst utilfredsstillende situasjon både for menigheten for Anneli.


Antall arbeidsoppgaver og antall henvendelser på kontoret i løpet av en dag, gjør at dette etter vår mening burde vært en stilling i langt høyere prosent, men vi risikere altså å bli fratatt det vi har.


Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO)


KfiO sliter økonomisk og mange av kirkene i Oslo har vært vurdert for omdisponering i forbindelse med fjorårets arbeid med kirkebruksplanen. Nordberg kirke har enn så lenge ikke blitt direkte berørt av kirkebruksplanen. Hele planen kan leses på kirkens nettsider www.kirken.no.
KfiO skal nå ha 30% i stedet for 20% av leieinntektene når selve kirken leies ut. Dette er rett og rimelig, ettersom de blant annet betaler for strøm og vedlikehold. Men det er sjelden vår kirke brukes til annet enn til menighetens egen arrangementer. Dette til sammenligning med for eksempel de store konsertkirkene som Oslo domkirke eller Uranienborg.


Økonomi


Mesteparten av tiden til daglig leder har i 2019 gått med til å rydde i økonomien. Dette skyldes mange forhold:
Det har ikke vært mulig å legge fram noen regnskaper på det to foregående årsmøter. Situasjonen har vært den samme for en rekke andre menigheter. Nordberg menighets regnskaper som bokføres av Kfio, er ennå (i skrivende stund i februar) ikke ferdig for 2018 og 2019.


På grunn av stor underbemanning (vakanser og sykmeldinger) i Nordberg, har mange ting blitt liggende. Blant annet har det manglet mange bilag for 2017 og 2018 – noe som fort skjer når det ikke er folk til å ta seg av det.
I tillegg har det vært sammenblanding av offerpenger for Maridalen og Nordberg fordi vi har brukt samme vektertjenester (Loomis) til å hente kontanter. Dette er nå ordnet i det Maridalen setter sine offerpenger direkte i bank, mens Nordberg fremdeles bruker Loomis.

Kirkestua og Ungdomshuset tilhører Stiftelsen Nordberg menighets eiendommer som har som formål å sørge for drift og vedlikehold av eiendommene og å bidra økonomisk til menighetens arbeid. Inntektene får stiftelsen fra utleie av disse lokalene og Stiftelsen må ha orden i innkreving av leieinntektene slik at de også kan har orden i sine regnskaper.
I starten av 2019 var det også sammenblanding mellom stiftelsens midler og menighetens. Dette resulterte i skarp kritikk fra Stiftelsestilsynet for regnskapet 2018 – noe som medførte at flere i styret trakk seg. Det ble valgt et nytt styre og det er nedlagt og nedlegges et stort arbeid nå for å holde menighetens og eiendomsstiftelsens økonomier fra hverandre. Det nye styret er et arbeidende styre med høy kompetanse (økonomi, jus og ledelse) og dermed blir det noe mindre arbeid for kontoret i menigheten.
Fordi stiftelsens eiendommer benyttes i stor grad til menighetens eget arbeid, bidrar menigheten med å håndtere utleieavtaler. Den jobben krever fortsatt stor innsats. Det jobbes med en kompensasjonsordning.


KfiO har i 2019 leid inn BDO som er et firma som driver med jus, revisjon og regnskap for å få orden på sin del av ansvaret for det økonomiske rotet. De skal også sørge for at det settes inn en rekke tiltak slik at vi kommer ajour med regnskapene. Vår nåværende regnskapsfører Anne Johansen i KfiO samarbeider godt med daglig leder, og er grundig og effektiv i sitt arbeid. Vi har også fått et uvurderlig bidrag fra Hilde Boysen i BDO for å få i havn regnskapet for 2019.


Menigheten har ellers store utgifter til blant annet lønn, kontordrift og arrangementer for barn og unge, og er helt avhengig av pengene som tjenes på loppemarked og julemarked. Vi er svært takknemlige for menighetens frivillige og det enorme arbeidet som legges ned.


Tusen takk også til faste givere og andre som har gitt en gave til menigheten under gudstjenestens offer eller på andre måter. I en tid der bevilgningene blir stadig mindre og vi har store utgifter, er vi helt avhengig av frivillig innsats og gaver. Det er stort behov også for flere faste givere. En liten sum pr. måned vil gjøre e stor forskjell.


For å få menighetens økonomi til å gå rundt, ble det i løpet av året nødvendig å ha flere kirkeoffer til egen menighet enn det i utgangpunktet var planlagt. Dette har vært med på å bedre økonomien i 2019.

Kirkebygg


Vi har en frivillig vaktmestergruppe som jobber hver tirsdag og ellers ved behov. Denne innsatsen er helt uvurderlig og sparer oss i tillegg for mye penger og tid.

Kirkerommet er svært slitent, og vi fikk beskjed fra KfiO at kirkerommet skulle pusses opp høsten 2019. Vi innstilte oss på dette og gjorde mange tiltak for at det skulle blir praktisk gjennomførbart. Rett før oppussingen skulle settes i gang, fikk vi en knapp beskjed om at det ikke ble noe av, og vi fikk heller ikke vite når arbeidet kunne gjenopptas. Dette var veldig frustrerende all den tid en sammensatt komite hadde sittet i lange møter for å planlegge det hele.

Vi har også en stor utfordring med kontorene. Det har elendig inneklima og kontorene er svært uhensiktsmessig inndelt. Noen av de ansatte merker helsemessige plager. Vi har plassmangel, noe som gjør at vi blant annet ikke har et pauserom, gode samtalerom eller nok kontorplasser. I tillegg er det dårlig ventilasjon og lydisolasjon.


Vi var med å planlegge ombygginger som skulle skje våren 2020. Det skulle bli arbeidsplasser i åpent landskap, møterom og stillerom. Da ombygging ble utsatt på ubestemt tid, meldte daglig leder inn kontorforholdene til Arbeidstilsynet. De kom på inspeksjon og ga oss medhold i at forholdene er uholdbare. De tar saken videre med Kfio. Verneombudene er også koblet på saken.

Lystenningssted


Etter lang tids planlegging ble det nye lystenningsanlegget i kirken innviet tidlig høsten 2019. Det skyldes ikke minst at vi fikk mange gaver til anlegget, og spesielt en stor gave. Anlegget er flittig i bruk.

Utleie


Daglig leder, stab, menighetsråd og Stiftelsen Nordberg menighets eiendommer har gått gjennom utleierutiner. (Se stiftelsens rapport)
Dette har ført til et strengere utleiereglement – særlig for Ungdomshuset. Der har vi nå to faste leietakere, barnehagen og Nordbergkoret. Ungdomshuset leies kun sporadisk ut til selskaper, og det er strenge restriksjoner på hvem som får leie i helgene, til hva og på hvilke tidspunkter de får leie. Ungdomshuset brukes også til menighetens ungdomsarbeid.

Men kirkestua blir stadig mer populær. Det har – takket være gaver fra privatpersoner, Lions og bidrag fra Stiftelsen Nordberg menighets eiendommer – blitt lagt nytt gulv i kirkestua og i gangen utenfor. Det er også gjort noen grep for å gjøre stua hyggeligere med bøker og planter. Ikke minst har det, takket være Stiftelsen Nordberg seniordiakoni, blitt satt inn nye møbler i forgangen – noe som gjør at denne brukes mye mer som samlingssted.
Dette gir seg direkte utslag på populariteten av kirkestua. Vi har en del faste eksterne leietakere som seniorkoret, seniorakademiet, Vestre Aker kirkeakademi, Con Amore (kor) og Blomstervenners klubb, i tillegg til mange minnesamvær. Det er også økende utleie til feiringer av fødselsdager, dåpselskaper og konfirmasjoner samt diverse møter.
Stua brukes også i stor utstrekning til eget arbeid som tirsdagslunsj, kirkekaffe, filmklubb, temakvelder, øvelser for Bago, annet barnearbeid som sjuårsklubb og til ungdoms – og konfirmasjonssamlinger.


Frivillighet


Nordberg menighet er svært heldige  i det vi har en veldig stor gruppe (300 – 400) med frivillige som bidrar utrolig mye i aktivitetene i menighetene.
Menighetsrådet er menighetens øverste organ. Her er alle utenom sokneprest og daglig leder frivillige. Her legges det ned mange timers arbeid.
I hver eneste gudstjeneste er det et team av frivillige som fyller både kirkevert-, kirketjener- og klokkerfunksjoner. Også blomstene på alteret er ordnet av frivillige. I tillegg er det et team som lager kirkekaffe og en fast gruppe som kjører kirkeskyss med eldre som ellers ikke ville kommet til kirken.
I gudstjenesteutvalg, diakoniutvalg, misjonsutvalg, filmklubb og i begge stiftelsesstyrer ytes stor frivillig innsats.


Vi har også frivillige som møtes til bønnetjeneste med jevne mellomrom. Tirsdagslunsjen ville ikke vært mulig uten at frivillige bidrar med forberedelser. Menighetsbladet skrives, settes, telles opp i bunker og deles ut av frivillige.

Alt arbeid for barn og unge drives nesten utelukkende av frivillige. Det gjelder både alle kor, klubber, etter skoletid, søndagsskole og speider. Vaktmestergruppa som møtes hver tirsdag, bidrar med høy kompetanse og holder blant annet lampene lysende og rotet fra livet.
Loppemarked og julemarked kaller på de store «hordene» av frivillige. Både i forberedelser og i gjennomføring. Et viktig bidrag og et fint møtepunkt. I tillegg bidrar mange med «engangs-bidrag».
Vi takker og gleder oss stort over bidragene. Uten alle de frivillige hadde ikke Nordberg menighet vært den aktive og trivelig menigheten som vi setter stor pris på! Frivillighetsfesten som vi holder hvert år, er bare en blek takk i forhold til hva mange, mange frivillige fortjener.

2020


Det er mye spenning knyttet til den økonomiske situasjonen for 2020. Særlig når det gjelder bemanning og bevilgninger fra KfiO. Og når det gjelder kontorforholdene.
Det er innmeldt 108 konfirmanter som vi skal lage et godt opplegg for. Det er mye godt seniorarbeid på gang. Gudstjenestene og ikke minst kirkekaffen er et treffsted og et godt sted å være i helgen.


Jeg ser frem til de faste aktivitetene som loppemarked og julemarked, som både er helt nødvendige inntektskilder, men som også er gode møtesteder både for dem som jobber med det og for dem som kommer som kunder.

REGNSKAP


Det har ikke vært mulig å legge fram noen regnskaper på det to foregående årsmøter. Situasjonen har vært den samme for en rekke andre menigheter. Nordberg menighets regnskaper som bokføres av KfiO, er ennå (i skrivende stund i februar) ikke ferdig for 2018 og 2019. Helt nylig har vi fått reviderte regnskaper for 2017. Dette viser et underskudd på ca. 455 000.

Unni Harsten Fungerende daglig leder

SOKNEPRESTENS RAPPORT

Gudstjenestelivet


Det avholdes gudstjenester i Nordberg kirke på alle årets søn- og helligdager bortsett fra Kristi himmelfartsdag og 2.-dagene hvor det er gudstjeneste i Maridalen kirke. 2.pinsedag er det gudstjeneste for hele prostiet i Maridalsruinene. Også i 2019 ble de fleste gudstjenestene i Nordberg kirke tolket til engelsk, og engelsk liturgihefte er tilgjengelig.
Gudstjenestearbeidet er omfattende og variert og inkluderer mange frivillige medarbeidere.

De frivillige er delt inn i seks gudstjenestegrupper. Det er gledelig at vi også i 2019 har fått flere nye medarbeidere i gruppene. Dette blir satt stor pris på av så vel stab som menighet!


Våre frivillige gudstjenestemedarbeidere fortjener stor takk for innsatsen. At gudstjenestene i Nordberg menighet holder god kvalitet, er ikke minst takket være deres medvirkning og engasjement.


Gudstjenestenes form veksler mellom i hovedsak høymesse og gudstjeneste for store og små (GSS). I noen tilfeller brukes musikk-band istedenfor orgel, og gudstjenesten får da et litt annet uttrykk. Dette er blitt godt mottatt av menigheten.


GSS knytter gjerne an til trosopplæringen (se under «Trosopplæring»).
I 2019 gikk menigheten etter råd fra menighetsmøtet og gudstjenesteutvalget tilbake til den liturgiske musikken fra 1977 for høymessen. For GSS beholdt man den liturgiske musikken uendret.


Internasjonal gudstjeneste


12. mai – 4. søndag i påsketiden - ble det holdt flerspråklig internasjonal gudstjeneste. Liturgi, tekster, bønner og preken ble holdt på til sammen 9 språk. Denne gudstjenesten synliggjør hvor mangfoldig Nordberg sokn er, og at vi – på tvers av språk og fra ulike kristne tradisjoner – står sammen i bønn, tro og lovprisning.
Påskedag pyntes korset med påskeliljer. Korset er det samme som hang på veggen bak alteret før alterteppet kom på plass i 1992.

Kort statistikk


Gjennomsnittsberegningen viser at det i perioden 2015 – 2019 er nedgang alle år bortsett fra 2018 hvor det er en markant økning i antall gudstjenestedeltakere. Dette styrker antakelsen at det særlig i 2017 var en del feilføringer. Likevel er det en gledelig økning i gudstjenestedeltakelsen. Både når det gjelder deltakere på søn- og helligdager og på alle gudstjenester ligger nedgangen fra 2018 til 2019 innenfor feilmarginen. Med unntak av 2017 må gudstjenestedeltakelsen i det store og hele sies å være nokså stabil.


Det ble i 2019 holdt 54 gudstjenester på søn- og helligdagene. Totalt antall gudstjenester var 89. Disse 34 gudstjenestene som ikke var på søn- og helligdager var KRIK-messer,

Kasualia – dåp, gravferder og vielser – utgjør en vesentlig andel av prestenes virke i menigheten. Disse handlingene representerer også et viktig møtested mellom den enkelte og en representant for kirken og den lokale menigheten. Forut for hver handling er det en samtale med dem det gjelder, enten på prestekontoret, i kirken eller i hjemmet. Med 1531 (183) kasualia-handlinger i 2019, sier det seg selv at disse representerer en betydelig kontaktflate mot kirkens medlemmer og andre som bor i menigheten.

Vigsler
I 2019 var det kun tre (5) vigsler i Nordberg kirke, mens 9 (10) ble utført i andre sokn. Det betyr at om lag en firedel av dem som giftet seg og som bor i Nordberg sokn, giftet seg i «sin» kirke. De fleste vigsler skjer om sommeren. Da utfører soknets prester også vigsler andre steder i prostiet.

Gravferder
Det var totalt 77 (79) gravferder for avdød som var bosatt i soknet, og 37 (24) ble holdt fra Nordberg kirke/Nordberghjemmet. At flere ønsker å bruke den lokale kirken til gravferd, er positivt. De fleste andre skjer fra Vestre Gravlunds kapell og Grefsen kapell, men også noen fra kapellet på Nordre gravlund eller andre kirker eller sykehjemskapell i prostiet.

Dåp
Det ble holdt 27 gudstjenester med dåp. Det ble døpt 73 (75) personer bosatt i soknet. Av disse ble 26 døpt i andre sokn, mot 16 i 2018. Denne økningen av dåp i annet sokn, kan muligens skyldes at kirken var planlagt stengt høsten 2019 på grunn av oppussing. To færre dåp i 2019 antas å skyldes tilfeldige variasjoner.
1 Tall for 2018 i parentes
I 2019 fikk menigheten nytt lystenningssted. En generøs gave gjorde at man kom i gang med arbeidet for å erstatte den gamle lysgloben som var blitt både brannfarlig og skrøpelig. Lystenningsstedet er mye i bruk under gudstjenestene.

Sjelesorg
Prestenes samtaler med pårørende særlig i forbindelse med kirkelige handlinger kan være av sjelesørgerisk karakter. Men også utenom kasualia er det mennesker som ønsker å snakke med presten om personlige forhold. De som ønsker individuelle samtaler representerer en bredde av befolkningen; unge, voksne og eldre. Prestene registrerer en økende etterspørsel etter individuelle sjelesorgsamtaler. I 2019 har det også vært en økende etterspørsel etter soknebud, det vil si at man f.eks. på grunn av sykdom ønsker å kunne motta nattverd hjemme. Både prestene og diakonen kan gå med soknebud.

Nordberghjemmet


Det er gudstjeneste på Nordberghjemmet annen hver uke. Disse fordeles mellom seniordiakonen, soknepresten i Nordberg og soknepresten i Maridalen. Frivillige medarbeidere går av og til inn som vikar. I forbindelse med gudstjenestene på Nordberghjemmet gir Nordberghjemmets venner en uvurderlig hjelp med å hente og bringe beboere til kapellet og å bistå underveis i gudstjenesten.


Også i 2019 er noen gudstjenester blitt hold som sang-gudstjenester. Operasanger Elisabeth Gimmestad har gitt av sin tid og bidratt vederlagsfritt i dette. Det er tydelig at musikk og sang settes stor pris på av beboerne og når fram på en måte som ord ikke makter. Å kunne bruke enda mer ressurser på å styrke sang og musikktilbudet på Nordberghjemmet, framstår som et særdeles viktig diakonalt tiltak.


Nordberghjemmet betaler for organist ved gudstjenestene, men har ikke råd til dette i sommer(ferie)månedene. Det innebærer at det i ca 2 ½ mnd ikke er gudstjenester på hjemmet.
Soknepresten og seniordiakonen har – i tillegg til gudstjenestene og enkeltsamtaler med beboere på Nordberghjemmet - også bidratt med undervisning for personalet.
Minnegudstjenesten om kvelden allehelgensdag er viktig for mange. Da er et tent ett lys for hver av dem det er holdt gravferd for i året som gikk.

Samarbeid kirke – skole og kirke – barnehage


For skolene og barnehagene i menigheten er samarbeidet primært knyttet til høytidene jul og påske. Alle førsteklassinger får invitasjon til en julesamling med tre ulike aktiviteter.
2. klassene inviteres til påskevandringer.
Både Tåsen, Kringsjå og Korsvoll skoler kom med alle sine førsteklasser til julesamlingen og med 2.klassene til påskevandringen. Skolene gir gode tilbakemeldinger på dette tiltaket som eksplisitt knytter seg til KRLE-fagets kompetansemål for 1.- 4. trinn og inkluderer både fortelling, sang, musikk og kunst.
Barnehagene i menigheten har vært invitert til gudstjeneste før jul. For om mulig å bedre oppslutningen om dette, ble det fra 2017 invitert til en julesamling i stedet. Det ble invitert til en slik julesamling også i 2019. I forkant var barna oppfordret til å lage engler som i sin tur ble pynt i kirken til jul. Mange av barnehagene i soknet kommer til julesamlingen, men det er også en god del som ikke kommer.


I adventstida er førsteklassingene fra Korsvoll, Tåsen og Kringsjå skoler invitert til julevandring. Da er det engleverksted, tårntur og fortelling inne i kirken hvor vi samles om julekrybben For å klare å gjennomføre denne storsatsingen, må alle ansatte og noen frivillige bidra: organister, prester, trosopplærer, administrasjonsansatte. Her er diakon Lillian på engelverksted i kirkestuen sammen med ivrige skolebarn.
Tårntur med mulighet til å ringe med kirkeklokka, er populært. Litt skummelt er det også.

Når det gjelder Nordberg menighets barnehage, er situasjonen en litt annen. Det er god og regelmessig kontakt, og barna kommer på kirkebesøk ca en gang i måneden. Soknepresten i Nordberg møter de store barna («Snappene»), soknepresten i Maridalen møter de små («Snippene»). Det er også en årlig gudstjeneste som er «barnehagens gudstjeneste» og hvor barna bidrar aktivt i gudstjenesten.


Råd og utvalg
Soknepresten sitter i kraft av sin stilling i menighetsrådet og er med i menighetsrådets arbeidsutvalg. Soknepresten er også med i menighetens Misjonsråd (se egen årsrapport) og i Gudstjenesteutvalget.

Ymse
- I staben har soknepresten som sitt hovedansvar å sette opp gudstjenesteplanen, fordele tjenesteuker mellom prestene og sørge for en rimelig fordeling av kasualia. Soknepresten samordner prestenes ferieønsker og frihelger ut fra gjeldende regler og legger dette fram for prosten.
- Soknepresten administrerer de frivillige gudstjenestegruppene og fordeler gudstjenestedager og oppgaver.
- Gudstjenester og andre arrangementer legges ut på menighetens Facebook-side, slik at de som følger siden får oppdatert informasjon om hva som skjer.
- Gjeldende arbeidstidsbestemmelser for prester gjør at prestene må rapportere sin arbeidstid mer nøyaktig enn før. Det er blitt innskjerpet hva prestene skal prioritere innenfor arbeidstiden. Dette innebærer i realiteten at prestene kan gjøre mindre av menighetsbyggende arbeid. Prestene deltar likevel, så sant mulig, i frivillig arbeid knyttet til f.eks «Kvinner ved brønnen», julemarked- og loppemarkedsarbeid, kirkekaffe, og annet.
I mange år har Oromo-menigheten hatt Nordberg kirke som «sin» kirke. Fra og med juli 2019 er de ikke lenger hos oss, men har flyttet til Oppsal kirke. Nordbergs tidligere sokneprest Egil Stray Nordberg åpnet i sin tid kirken for at Oromo-menigheten kunne ha sine gudstjenester her. I og med bl.a. en bebudet stenging og oppussing av Nordberg kirke, måtte menigheten finne seg et annet sted. Den 30.juni var det avskjedsgudstjeneste og stor kirkekaffe etterpå. Fra v.: sokneprest Kristin Stang Meløe, pastor i Oromo evangeliske menighet i Oslo Fekadu Ofgaia og tidligere sokneprest i Nordberg Egil Stray Nordberg.
«Snappene» fra menighetsbarnehagen syntes det var stor stas å komme opp på galleriet hvor organist Eivind Gjerdalen Vonen også lot dem selv prøve å lage lyd med orgelet.

- Prestene i Nordberg må som følge av ustabil og mangelfull administrativ bemanning gjøre mye arbeid som ligger innenfor det som fellesrådet har ansvar for. Også de øvrige fagansatte må utføre til dels mye arbeid som ligger utenfor deres ansvarsområde. Det er heller ikke akseptabelt at nødvendige administrative funksjoner (f.eks lese e-post til menigheten, svare på telefon) i lange perioder ikke utføres fordi det ikke er folk i stillingene. Dette er ikke en holdbar situasjon. De som i midlertidige og i sterkt reduserte stillinger er satt til å utføre administrative oppgaver, gjør en stor innsats innenfor alt for lite tid.
- Soknepresten har ambisjon om å bidra med artikkel til hvert nummer av menighetsbladet. Denne ambisjonen ble – med ett unntak - oppfylt i 2019.
- Prestene i Nordberg/Maridalen deltar i beredskapsordning som innebærer årlig 1-2 uker døgnberedskap, bortsett fra den tiden som ligger innenfor vanlig arbeidstid. Beredskapsområdet er felles for de tre prostiene Vestre Aker, Nordre Aker og Domprostiet.
- Prestene deltar regelmessig i prostisamlinger, innkalt av prosten og sammen med de øvrige prestene i Vestre Aker prosti.
- Samarbeidet og kollegafellesskapet prestene imellom er godt og tillitsfullt, og dette gjelder også samarbeidet med de øvrige i staben – i små og store stillinger.
Kristin Stang Meløe
Sokneprest

KAPELLANENS RAPPORT

Konfirmantarbeidet
Konfirmantarbeidet ble også i 2019 i hovedsak organisert med samlinger annenhver uke. I 2019 var konfirmant-tallet igjen rekordstort, med 105 konfirmanter. Vi er veldig takknemlig for at Silje Skjævestad Strand også dette året var med som medarbeider i konfirmasjonsopplegget for de som ble konfirmert i 2019.
Grunnlaget for valg av både arbeidsform og undervisning finnes i Plan for trosopplæring i Den norske kirke» («Gud gir – vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke» 2. opplag. Kirkerådet. Den norske kirke: 2010).

Samlinger
Halvparten av samlingene var temasamlinger og halvparten av samlingene var linjesamlinger.
På temasamlingene tok vi i 2019 utgangspunkt i sentrale kristne høytider og jobbet systematisk for å koble sammen konfirmantenes erfaringer med kirke og menighet, kirkens tro og lære, Bibeltekster og egen refleksjon.
På linjesamlingene i 2019 hadde vi følgende linjer: KRIK, kreativ, matlaging, villmark, brettspill, foto, TenSing-kor og diakoni. Linjene ledes av en eldre leder som har med seg en eller flere ungdomsledere. Alle gruppene jobbet godt, og erfaringen med disse linjene, er at de gir et godt læringsutbytte både knyttet til kristent menneskesyn, personlig vekst og kristen tro i praksis.
Det er et mål at linjene skal gjøre konfirmantene kjent med kristent ungdomsarbeid og inspirere til fortsatt deltakelse i ungdomsarbeidet i menigheten.

Vi fortsatte i 2019 arbeidet med å styrke koblingen mellom Villmark og Nordberg speidergruppe, og mellom Nordberg TenSing og linjene TenSing-kor. Høsten 2019 har vi jobbet med planleggingen av konfirmasjonsåret 2020, nettopp med tanke på å styrke dette arbeidet ytterligere.

Oppstart
Konfirmantåret startet med en «Kick-off»-samling lørdagen før presentasjonsgudstjenesten. På dette arrangementet ble det lagt opp til lek og aktivitet, samt undervisning om sentrale kristne praksiser som Bibellesning, gudstjenestedeltakelse og nattverd.

Fasteaksjon
9. april var konfirmantene med på å gå med bøsse i anledning Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Samling i Oslo domkirke i forbindelse med fasteaksjonen
I april 2019, deltok Nordberg-konfirmantene igjen på samling i Oslo domkirke før fasteaksjonen. Kvaliteten på både musikk og informasjon fra Kirkens Nødhjelp var veldig bra, men vi mener fortsatt at samlingen er for lang og vil for mange ting. Vi har igjen gitt tilbakemelding på dette til bispedømmet.

Leir på Tjellholmen
Kristi Himmelfarts-helgen var konfirmantene i Nordberg på Tjellholmen på leir. Dette ble gode dager med hovedtema «You’ll never walk alone», og leiren ble avsluttet med temagudstjeneste i Nordberg kirke. Rebekka Sirevåg Thommassen var leirsjef og gjorde en flott jobb. Hun ledet både unge og eldre leirledere.

Gudstjenester
Gjennom hele konfirmasjonstiden skal konfirmantene delta på minst åtte gudstjenester (jf. s 24 i «Gud gir – vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke» 2. opplag. Kirkerådet. Den norske kirke: 2010). For konfirmantene i 2019 var fem av disse gudstjenestene frivillige gudstjenester. En av disse var presentasjonsgudstjenesten, en var temagudstjenesten og en var en obligatorisk «medarbeider-gudstjeneste». Alle konfirmantene skal ha praksis som medarbeider på gudstjeneste. Når de var medarbeidere hadde de på seg hvite kapper.


Foreldre
Konfirmantenes foreldre ble invitert med til innskrivingsmøte i september 2018 og foreldremøte i mai 2019. Foreldrene ble spurt om å bidra på fasteaksjonen, med middagslaging når konfirmantene kom hjem fra leir, samt deltakelse på loppemarked i august.


Økonomi
For konfirmantåret 2019 betalte konfirmantene 2900,- Dette beløpet dekket konfirmantbibel, materiell til undervisning, alle leirutgifter og konfirmasjonsbilde.


Lederarbeid

Eldre ledere
Etter konfirmasjonsåret 2018 var det 4 deltakere på lederkurs. Disse ble med som ledere for konfirmantene 2019 og gjorde en god jobb. Noen av dem er også med i konfirmantarbeidet for 2020.

Veritas (skrevet av ungdomsarbeider Sigurd Navrestad Wennesland)
Høsten 2019 ble alle som har gått lederkurs tidligere og de som har vært med på andre tilbud i etterkant av konfirmasjonstiden, tilbudt å gå videre med kurset «Veritas». Dette tar blant annet utgangspunkt i Vegard Holm sin bok «På sporet av noe ekte» og Knut Tveitereid sin bok «Jesus: Overkommelig og ubegripelig». Målet med kurset er å styrke ungdommenes kunnskap om egen identitet, kristen tro, samfunnsaktuelle spørsmål og hvordan disse henger sammen. Spørsmålet vi jobber utfra er: hva vil det si å være et helhetlig menneske? Undervisningen er samtale basert. Dette er for at ungdommene selv skal kunne reflektere omkring de aktuelle spørsmålene. Kurset er utviklet og ledet i samarbeid med Grefsen menighet. Det er ungdomsarbeider i Nordberg Sigurd Navrestad Wennesland og kapellan i Grefsen, Thor-André Holten som leder kurset. Det var seks deltakere fra Nordberg i 2019.

Lederkurs for fjorårskonfirmanter
Høsten 2019 startet 3 nye deltakere på lederkurs. Disse har hatt samlinger både lokalt og sammen med Grefsen menighet. Vi startet samarbeidet med en felles ledertur til Strand Leirsted. Dette var en vellykket tur og ungdommene ble godt kjent. På fellessamlingene har undervisningstemaene vært: Fellesskap, Jeg er leder, Lederrollen – forbilde og influencer, Lederrollen – makt, rolle og regler og Oppdraget. På de lokale samlingene har lederne jobbet med å forberede en ungdomstur til Nordmarkskapellet den 7.-9. februar 2020.

Ungdomsarbeid

Ungdomsarbeider
Sigurd Navrestad Wennesland er ansatt som ungdomsarbeider i 20 % stilling. I tillegg hadde Rebekka Sirevåg Thomassen et engasjement som leirsjef i forbindelse med konfirmantleir 2019.
Høsten 2019 ble også Mirjam Håland ansatt i 20% for å styrke arbeidet med KRIK og konfirmanter. Hun har blant annet jobbet med undervisningsopplegget for konfirmasjonstiden 2020 for KRIK-konfirmanter og vil følge opp disse konfirmantene i 2020.
Det er kapellanen som følger opp ungdomsarbeiderne med stillingsbeskrivelse og medarbeidersamtaler. Daglig leder har formelt personalansvar, og er ansvarlig for økonomi og praktiske ting som nøkler etc.

Studenter fra UKT
I 2019 har Runar Larsen og Cristine Harang-Olsen hatt praksis i Nordberg som en del av sitt studie i Ungdom, kultur og trosopplæring (UKT) ved MF. De har vært med på både lederkurs og tur til Strand, linjesamlinger og temasamlinger med konfirmantene, konfirmantleir, 7-årsklubb, tårnagenthelg, Ten Sing, Z Nordberg og Lys Våken. Kapellan Gunnhild Nordgaard Hermstad er deres veileder i perioden.

Vintertur til Nordmarkskapellet
8. – 10. februar 2019 var seks ungdommer og ledere på tur til Nordmarkskapellet. Det var de fire deltakerne på lederkurset som planla og var ansvarlig for gjennomføringen av kurset. Ungdomsarbeider Sigurd Navrestad fulgte de unge lederne i prosessen.

Nordberg TenSing
Hovedleder i TenSing, Karen Elise Teigum har skrevet om dette arbeidet i sin årsmelding. Kapellanen har fulgt opp arbeidet med Nordberg Ten Sing og deltatt i noe planlegging. Det er også kapellanen som har fulgt opp de ansatte, skrevet stillingsbeskrivelse og har medarbeidersamtaler. Daglig leder har formelt personalansvar og er ansvarlig for økonomi og praktiske ting som nøkler etc.

KRIK Nordberg
I juni reiste tre deltakere på KRIK Action gjennom menigheten. I tillegg var det flere andre som reiste selv. Flere av de som var med på leir ble også med på KRIK-samlingene høsten 2019.
Ut over samlingene med konfirmantene våren 2019, var det høsten 2019 to samlinger i med KRIK Nordberg på Norges Idrettshøgskole. Det var 6-10 deltakere på samlingene. Begge disse samlingene ble organisert av frivillige voksne, men kapellan Gunnhild Nordgaard Hermstad var til stede begge kvelder.


Unge møter Eldre
Dette er et veldig flott og viktig tiltak som del av ungdomsarbeidet i menigheten også i 2019. Se diakonens rapport.

SaLTo-arbeidet
Kapellanen har i 2019 møtt fast som menighetens representant i SaLTo. Dette oppleves som et viktig møtepunkt og er et viktig nettverk for arbeidet med unge i bydelen og menigheten. Det er møter en gang i måneden.
Som en del av dette arbeidet deltok kapellanen på seminar om barne- og ungdomskriminalitet i mai og forebygging av radikalisering og ekstremisme i desember. Begge disse møtestedene erfares som viktige møtepunkter og steder å bli oppdatert på hva som skjer i ungdomsmiljøet.


Musikkarbeid ((skrevet av ungdomsarbeider Sigurd Navrestad Wennesland)
Siden høsten 2017 har ungdomsarbeider Sigurd N. Wennesland fulgt et ungdomsbandband som hadde TenSing-band-linjen i forbindelse med konfirmantåret. Dette er noe som har fortsatt i 2019. Bandet har hatt øvinger cirka annen hver uke i bandrommet som er i Nordberg Kirke. Bandet har også bidratt med det musikalske uttrykket under enkelte gudstjenester i løpet av året 2019. Bandrommet i Nordberg blir også brukt av andre band til øvinger. Det er Ungdomsarbeider Sigurd N. Wennesland som administrerer bruken av rommet.


Gunnhild Nordgaard Hermstad
Kapellan

DIAKONENS RAPPORT

DIAKONI – 2019
«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.» (Plan for diakoni, kapittel 2)
Her presenteres det diakonale arbeidet som har vært gjort i 2019:

1. Diakoniutvalget
Diakoniutvalget har bestått av diakonvikar Torill Solli Haugen fram til hun sluttet i mai, diakon for seniorer Lillian Dombestein fra hennes oppstart i februar 2019, Jaynie Folgerø, Terry Stevens og Else Berit Øren. Fra høsten 2019 ble Vibeke Bugge med i diakoniutvalget. Gruppa fungerer som ei ressursgruppe for diakonen med diakoniplanen som styringsdokument. Vi har hatt fem møter i 2019.

2. Diakonale rammer rundt gudstjenesten
I løpet av våren 2019 fikk vi utvidet kirkeskyssen slik at de som ønsker det nå hentes hver søndag til gudstjenesten klokka 11. En frivillig tolk har gjort det mulig å ha tolketilbud for engelskspråklige på nærmest hver søndag. Det har vært kirkekaffe så og si hver søndag unntatt i juli.

3. Bønnearbeid
Bønneringen en nå redusert fra to til en gruppe som fortsatt har bønnestunder i kirken/ bønnerommet ukentlig, hver lørdag. Blant annet bes det for innkomne bønnelapper. Det var en egen forbønnstjeneste for konfirmantene med 29 forbedere ved oppstart av nytt konfirmantkull høsten 2018. Utover dette har menigheten flere uregistrerte bibelgrupper/husfellesskap.


4. PREP-kurs
Diakonene i Vestre Aker prosti samarbeider om PREP-kurs for par i alle aldre. Kurset setter søkelys på det som kan styrke forholdet og gir par verktøy til å forbedre kommunikasjonen. Årets PREP-kurs ble arrangert med 13 deltakende par i Ullern menighetshus 19. og 20. oktober. Kursholdere var Åshild S. Storheim og Knut Erlend Hjorth-Johansen.

5. Ungdom

5.1 Konfirmanter
Som tidligere år har diakonen hatt ei gruppe konfirmanter som valgte diakonilinje som en del av konfirmantopplegget. Dette året var det to kun konfirmanter som deltok og som avsluttet i sommer. Konfirmantene deltok med besøk på Nordberghjemmet, Lørdagskafé, besøk hos organisasjonen «Freethem» som jobber mot menneskehandel og Tøyenkirken (Kirkens bymisjon) De har hatt seks månedlige samlinger i løpet av konfirmasjonstiden. Ellers var alle konfirmantene som vanlig med på den diakonale, årlige Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Prostidiakon Kari Winger Oftebro deltok på konfirmantleiren da Nordberg menighet ikke hadde egen diakon på den tiden. Hun deltok også på konfirmantundervisningen om sorg og svarte/samtalte skriftlig med flere av konfirmantene i deres konfirmant-bøker.

5.2 Unge møter eldre
Unge møter eldre er ei gruppe ungdommer som besøker beboerne på Nordberghjemmet annenhver torsdag etter skolen. Målet er å skape en arena for kontakt på tvers av generasjoner, bidra til økt trivsel på sykehjemmet og legge til rette for at ungdom lar seg engasjere av andre menneskers behov i lokalmiljøet. Programmet har bestått av turgåing, spilling, strikking, baking, sang og musikk, manikyr og samtaler. Sju ungdomsskoleelever deltok på våren. 13 nye ungdommer ble med i gruppa fra september. Elevene er rekruttert fra 9.klasse ved Nordberg skole. Seniordiakonen deltar på samlingene og har med en frivillig fra menigheten. Ingve Kjosås er med som musiker.


5.3. Bokprosjekt
Høsten 2019 startet seniordiakonen et nytt samarbeid med Nordberg skole. Gjennom valgfaget «Innsats for andre» har elever på 9.trinn samarbeidet i små grupper om å intervjue åtte seniorer på Nordberg. Noen av seniorene ble rekruttert fra Nordberghjemmet, andre fra Sogn frivilligsentral. Elevene har også samlet bildemateriale fra seniorenes liv. Tilbake på skolen jobbet elevene i digitale fotobok-program der de la inn tekst og bilder i åtte forskjellige bøker slik at hver senior som deltok fikk en bok om seg selv. Så ble det boklansering i begynnelsen av januar 2020. Det ble en feststund på Nordberghjemmet hvor både skolen, menigheten, Sogn frivilligsentral, Nordberghjemmet – og lokalavisa deltok. Både seniorene og elevene har hatt stor glede og nytte av prosjektet.
|
5.4 SaLTo
SaLTo er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune om kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge. Kapellanen deltok i SaLTo Nordre Aker i 2019.

6 Seniorarbeid


6.1Tirsdagslunsj
Seniordiakonien kom i gang med Åpen tirsdagslunsj i kirkestua ganske raskt etter oppstart i stillingen i februar 2019. Sogn seniorakademi har samlinger en tirsdag i måneden, utover dette inviterer menigheten til god hverdagslunsj og variert program hver tirsdag utenom juli måned. Fra et oppmøte på 19 deltakere var det ved slutten av året cirka 45 – 50 mennesker, hovedsakelig seniorer, som deltok hver gang. To frivillige er med hver gang for å stelle i stand. I tillegg har vi en medarbeider som blir lønnet av Stiftelsen Nordberg seniordiakoni for å vaske opp og rydde etter lunsjene.

6.2 Gudstjenester Nordberghjemmet
I løpet av 2019 har det vært to gudstjenester pr. måned i kapellet i 1.etasje med ca. 15-20 fremmøtte. Fra høsten 2019 flyttet vi gudstjenesten fra tirsdag til onsdager klokka 12. Også i år har Nordberghjemmets venner vært med på å hente beboere ned til gudstjenesten, dermed er det flere som får komme. Seniordiakon har gått på besøk til/ hatt samtaler med beboere på hjemmet.

6.3 Besøkstjeneste
Det er en god del uorganisert besøkstjeneste i Nordberg menighet, men vi har ikke oversikt over hvor mange som gjør denne fine tjenesten og hvor mange som får besøk. Diakonvikaren og seniordiakonen har gjennom året hatt mange besøk både på Nordberghjemmet, andre sykehjem, på sykehus og i private hjem.


6.4 Sorgarbeid
Diakonene i Vestre Aker prosti samarbeider om å drive sorggrupper for enker og enkemenn. Diakonvikar Torill Solli Haugen startet opp ny gruppe i november 2018 sammen med en frivillig medarbeider fra menigheten. Det var seks deltakere som deltok fram til gruppa ble avsluttet i mai 2019.
Allehelgensdag 2019 ble som vanlig feiret med en ekstra kveldsminnegudstjeneste for de som døde det siste året. Seniordiakon Lillian Dombestein i samarbeid med andre diakoner og frivillige i prostiet inviterte til og startet opp to nye sorggrupper i november 2019.

6.5. Brødretrimmen
I samarbeid med seniordiakonen startet Kjell Markset i september 2019 opp et tilbud om tur og trim i nærområdet for menn som er hjemme på dagtid. Tanken var å møtes hver onsdag formiddag utenfor kirken. I etterkant av tur var det samling med enkel lunsj i kirkestua. Tilbudet ble annonsert i menighetsbladet, på plakater og i sosiale medier, men det møtte aldri mer enn to deltakere. På senhøsten valgte Markset å legge ned tilbudet.

6.6 Dagstur til Eidsvoll
I september arrangerte seniordiakonen busstur til Eidsvoll med omvisning i Eidsvollbygningen. 30 seniorer fra Nordberg og omegn deltok. Vi spiste lunsj sammen på besøkssenteret. Før retur til Oslo var vi innom en stor gjenbruksbutikk på Råholt hvor vi både kunne handle og fikk servert kaffe og vafler. Deltakerne betalte en egenandel, men turen ble også sponset av Nordberg seniordiakoni.

6.7 Matpakkelunsj hver torsdag i «salongen»
Våren 2019 innredet seniordiakonen sammen med daglig leder i Nordberg menighet forstua foran kirkestua. Pengene fikk vi bevilget av stiftelsen Nordberg seniordiakoni. På ulike bruktbutikker og finn.no fant vi møbler og inventar til ei koselig stue i 1920-talls stil. Vi kjøpte grønne planter og fikk sydd gardiner. «Salongen» kaller vi rommet. Tanken er at gjester som kommer innom kan sitte her og få en kaffekopp og en prat. I lunsjpausen hver torsdag etter at staben har hatt sitt ukentlige møte, er det mulighet for folk å komme innom med matpakke og spise lunsj sammen med staben. Fire til fem gjester er innom hver gang. Seniordiakonen eller andre lager kaffe.

7 Lørdagskafé – for mennesker med utviklingshemming
Diakoniutvalgene i Grefsen og Nordberg menigheter arrangerer Lørdagskafé for mennesker med utviklingshemning i bydel Nordre Aker. Det er medlemmene i begge diakoniutvalgene, sammen med andre frivillige og diakonene som tilrettelegger og gjennomfører kaféene. Det er kafé en lørdag i måneden, i tillegg til sommerfest og adventsfest.
Det er vanligvis mellom 40 - 60 til stede, inkludert ledsagere og frivillige. Kafeene arrangeres i Grefsen menighetssenter. Der er det salg av vafler, kaker, pølser og drikke. Programmet består ellers av sang, film og bingo. Festene arrangeres i Nordberg kirkestue, men i desember 2019 ble festen lagt til Grefsen menighetssenter da Nordbergs diakon hadde permisjon. På festene er det utvidet program med varm mat, musikk og underholdning. Både på sommerfesten og julefesten i 2019 var organist og musiker Ulf Nilsen innleid underholder. 14. september deltok 70 deltakere fra Lørdags-kaféen på Lørdagstreff arrangert av Skjerven gård i Maridalen. Deltakerne fikk ri og kjøre vogn. På festene, både sommerfesten og på adventsfesten i desember, deltok om lag 70 gjester.
Lørdagskafeen får støtte fra bydel Nordre Akers frivillighetsmidler. Pengene fra bydelen gjør at vi kan ha lave priser/deltakerbetalinger og at vi kan leie inn underholdning, dra på tur til Skjerven gård etc.

8 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Også i 2019 deltok menigheten i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og samlet inn 142 468 kr. Til sammenlikning samlet vi inn kr 143 586 i 2018 og kr 127 322 i 2017. Som i 2018 inviterte vi alle til å delta, - via plakater, nettet, flyers i postkassene, og egne invitasjoner til barn og unge i menighetens arrangementer. Den mobiliseringen vi har gjort de senere årene har altså ført til bedre resultat. Det kan nevnes at resultatet i 2019 hadde vært høyere enn i 2018 dersom offeret fra søndagen før hadde blitt med slik det tidligere har vært tradisjon for. Menighetsrådet hadde på grunn av svak økonomi gjort et vedtak som hindret dette i 2019.

9 Sogn Frivilligsentral

Nordberg menighet er delaktig i å drive sentralen gjennom et styremedlem og en liten årlig økonomisk støtte. I flere år har Ragnhild Osmundsen sittet i styret på vegne av menigheten. Alle i området kan benytte seg av Frivilligsentralens tilbud, bl.a. skysstjeneste. Frivilligsentralen tilbyr rimelige, varme måltider tre ganger i uka. De arrangerer også kortere og lengre dagsturer. Nytt i 2019 er tilbudet om søndagsmiddag en gang i måneden. De tilbyr ellers hjelpetjenester som handlehjelp, følge til lege og små praktiske hjemmetjenester. Sogn frivilligsentral holder dessuten åpent to dager i uka gjennom hele sommeren. Seniordiakonen har i 2019 startet ei samtalegruppe blant brukerne av Frivilligsentralen. Gruppa samles to onsdager i måneden i etterkant av lunsj. Etter ønske fra deltakerne av gruppa tar samtalene nå utgangspunkt i sentrale bibeltekster. Seks – åtte personer deltar hver gang.

10 Kvinnefellesskap
To ganger i semesteret arrangeres «Kvinner ved brønnen». Det er en kort kveldsgudstjeneste med påfølgende kvinnefellesskap i kirkestuen. Under samlingen sier to kvinner litt om seg selv og hva troen betyr for dem i hverdagen. Det er også sang og samtale rundt bordene. En komité av frivillige organiserer dette. Mellom 20 – 30 kvinner møter på disse samlingene.

11 Sjelesorg
Både diakonvikaren, seniordiakonen og prestene har hatt jevnlige sjelesorgsamtaler, både på kontor, på Nordberghjemmet og hjemme hos folk.

12 Vern om skaperverket


12.1Skaperverkets dag
Vi har ikke arrangert en egen markering av skaperverkets dag i 2019.

12.2 Grønn menighet

Handlingsplan for grønn menighet ble vedtatt i 2018 etter gjennomgang i diakoniutvalg, stab og menighetsråd. I 2019 ble det innført kildesortering på begge kirkens kjøkken. Ordningen fungerer ganske bra. Loppemarkedet er det store grønne arrangementet i Nordberg menighet og er med i diakoniplanen. I neste reviderte plan tas også det årlige julemarkedet inn da det også inneholder bruktsalg og gjenbruk av ressurser.

12.3 Kirkepoteter og beplantning utenfor kirkestua

Seniordiakonen i samarbeid med vaktmestergjengen og daglig leder skaffet krukker og kasser til å lage en hyggelig hage utenfor kirkestua. Plantasjen sponset menigheten med gratis blomster. I to kasser ble det satt poteter. Høsten 2019 deltok barna fra menighetens barnehage i potetopptaking. Barnehagen fikk ei bøtte poteter som ble servert bl.a til staben på barnehagens høsttakkefest. Av den andre bøtta med poteter ble det laget potetsuppe på en tirsdagslunsj i kirkestua. Da menigheten fikk nytt lystenningssted på plass i kirken, plantet vi lyng i de gamle «baljene» og satte dem på kirketrappa.

13 Arbeid for flyktninger og andre innflyttere

13.1 Språkkafe
Vårsemesteret 2019 hadde menigheten språkkafé i kirkestua annenhver tirsdag på ettermiddagstid. Diakonvikar Torill Solli Haugen hadde ansvar for å koordinere tiltaket. Noen ganger kom det bare 2-3 deltakere slik at det var flere frivillige enn deltakere. Men vanligvis var det mellom 7-8 deltakere i språkkafeen og 3-4 frivillige hver gang. Det var en halvering av deltakere i forhold til året før. Deltakere og frivillige praktiserte norsk sammen og ble bedre kjent med hverandre. Da den ene diakonstillingen i menigheten stod vakant høsten 2019, ble språkkafeen nedlagt. Det har vært få henvendelser, og disse har blitt vist til bl.a Røde Kors sine tilbud

13.2 Fattige tilreisende
Noen fattige tilreisende har byttet på å sitte utenfor kirka på søndager. De deltar sjelden i gudstjenesten og kirkekaffen.

14. Frivillighetsfest
I november arrangerte staben fest for menighetens frivillige. Om lag 80 personer deltok. Koret Mosaic hvor menighetens egen trosopplærer Elisabeth Haare Danielsen er med, hadde konsert i kirken. Deretter ble det servert suppe i kirkestua med påfølgende appell fra leder i menighetsrådet og hilsen fra sognepresten.


15. Diakoniens dag 2019
7.april ble diakoniens dag markert med gudstjeneste hvor seniordiakonen holdt preken og deltok som medliturg. Det var bønnevandring med personlig forbønn, bønnelapper, dåpspåminnelse og tenning av lys. Offeret gikk til menighetens diakonale arbeid.
Vurdering av måloppnåelse i 2019 Året har selvsagt båret preg av at menigheten har hatt en diakonvikar som avsluttet sin tjeneste to måneder før avtalen gikk ut, og en nyansatt seniordiakon som skulle bli kjent med menigheten.
Språkkafeen er nedlagt og menigheten har ikke gjennomført en gudstjeneste per semester med fokus på grønn diakoni slik planen var. Men tilbudet til seniorer er forsterket med ukentlige lunsjer, god oppfølging av beboere på Nordberghjemmet og brukere av Sogn frivilligsentral.
Seniordiakonen har i 2019 tatt en utdannelse i sjelesorg ved Institutt for Sjelesorg på Modum i samarbeid med VID (tidligere Diakonhjemmet).
I samråd med soknepresten medvirker seniordiakonen i en gudstjeneste hver måned.
Lillian Dombestein
Diakon for seniorer

MENIGHETENS ARBEID MED BARN OG UNGE

TROSOPPLÆRINGSLEDERENS RAPPORT
Trosopplæringsleder har i 2019 jobbet med å videreutvikle og gjennomføre så mange trosopplæringsarrangementer som mulig av de som står i trosopplæringsplanen. Trosopplæringsleder har deltatt på ABV (arbeidsveiledningsgruppe) Undervisningsforum (møtepunkt for ansatte i undervisningsstillinger i Vestre Aker prosti, hvor hun også har overtatt som leder), konfirmantsamlinger, Etter skoletid, påskevandringer med 2. klasse, Z Nordberg, loppemarked, julevandringer med 1. klasse, skolegudstjeneste ved jul osv. Trosopplæringsleder er også fortsatt opptatt av å jobbe godt sammen med dem som driver det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Blant annet var trosopplæringsleder veldig delaktig i ansettelsen av ny dirigent for Tweesters.

I løpet av året har trosopplæringsleder hatt hovedansvar for 7-årsklubb, 3-års matboks, Tårnagenthelg, utdeling av dåpsduer, 6-årsbok (skolestart), 2-årsbok, og 4-årsbok og LysVåken.

De aller fleste tiltakene blir avsluttet med en gudstjeneste, og vi har som mål at presten som skal ha denne er med på arrangementet i forkant. Dette gjør at breddearrangementene er en naturlig del av menighetens gudstjenesteliv, og det styrker både samarbeidet og teamfølelsen i staben. I tillegg er det er veldig bra at deltakerne blir kjent med flere av de ansatte og frivillige i menigheten. Noen av arrangementene i trosopplæringsplanen ble ikke gjennomført pga tid, ressurser og/eller økonomi.
Nordberg ligger rundt gjennomsnittet i Oslo når det gjelder deltakelse på de ulike arrangementene, innimellom høyere på arrangementer for de i barnehagealder og tidlig skolealder. Det var særlig høy deltakelse på konfirmasjon i år.


Trosopplæringsleder har også vært med på konfirmantleir, konfirmasjoner, konfirmantoppstartshelg, forberedelsesdag til fasteaksjonen, og selve fasteaksjonen. Gjennom konfirmantåret 2019 hadde trosopplæringsleder ansvar for å følge opp noen konfirmanter med spesielle, det var både spennende og fint.


På grunn av den nye personopplysningsloven som kom i 2018 får ikke kirken lenger beskjed om nyfødte barn i soknet (f.o.m. 1. okt. 2018). Dette gjør at vi har mistet anledningen til å ta første kontakten for å invitere til dåp. For å nå ut til flest mulig legges det ved en flyer med informasjon om dette, og hvor de kan henvende seg dersom de ønsker å døpe et barn. Denne flyeren legges hovedsakelig ved invitasjoner til 2- til 6-åringer. Det kommer klart fram at alle er velkommen til breddearrangementer uansett om de er døpt eller ikke, men vi får etter hvert bare mulighet til å invitere medlemmer. Det er også skrevet om dette i menighetsbladet som når bredt ut.


Trosopplæringsleder har hatt hovedansvaret for organiseringen av babysang. Ellen Omdal Milsom ledet babysangen i 2019, og Stine Muri har vært vikar ved noen anledninger. Også i 2019 har det vært babysang på Nordberghjemmet en mandag i måneden. Det er fortsatt mange mødre og også noen fedre med babyer som kommer.

Trosopplæringsleder har også deltatt på diverse kurs og fagdager som er relevant for arbeidet med barn og unge. Og bortsett fra det dårlige inneklimaet trives hun fortsatt godt i Nordberg menighet.
Elisabeth Danielsen Haare
Trosopplæringsleder

SØNDAGSSKOLENS RAPPORT
Søndagsskolen i Nordberg kirke består av Jungelgjengen (opp til og med 1.klasse) og Tårnagentene (fra 2. klasse). Søndagsskolen har sine samlinger samtidig som gudstjenesten hver søndag i skoleåret, bortsett fra i ferier og ved familiegudstjenester. Vi følger opplegget til Søndagsskolen Norge: «Sprell Levende». Dette er et godt verktøy som gir ideer og inspirasjon til andakt, sanger, leker og hobbyaktiviteter for både de minste og største barna.
Ansvarlige for tiltaket:
Ledere for søndagsskolearbeidet har vært: Elisabeth Skollevold Wergeland, Anne Gro W. Rognlien, Ingrid Fange Gjelstad, Gunnar og Kerstin Nilsen, Lena og Gard Lindseth. Gard Lindseth har vært hovedleder hele året. Vi har hatt 2 ledermøter dette året.
Mål for tiltaket: Jesus til barna!
Beskrivelse av aktivitet:
Vi starter søndagsskolen med å gå samlet ut fra gudstjenesten før preken, mens vi spiller ”søndagskolesangen”. Fra alteret får vi med oss blomster og lys.
Jungelgjengen: Synger mange sanger, pynter alteret vårt med duk, lys og blomst. Bibelfortellingen er sentral og formidles med dukketeater, drama, bildeplansjer eller flanellograf. Aktivitet eller lek etterpå. Holder samlingen i speiderrommet. Det er et lyst og fint rom, som gir en god ramme for Søndagsskolen.

Tårnagentene: Holder til i tårnet. Bruker Barnas bladet aktivt. Samling med bibelstudium og eventuelt et oppdrag, før eventuelt et spill.
Oppslutning om tiltaket:
I 2019 hadde vi 18 betalende medlemmer. I løpet av året har imidlertid en rekke flere barn vært innom søndagsskolen. Det er ofte med barn i dåpsfølget på søndagsskolen. Det har vært arrangert 19 samlinger i 2019.
Også i 2019 ble det arrangert familieleir på Sauevika i Østfold. Flere av lederne for søndagsskolen var med på å arrangere denne leiren. Mange av familiene som er aktive i søndagsskolen var med.
Vurdering av måloppnåelse i 2019:
Målet vårt er å gi Jesus til barna, på barnas premisser. Ved hjelp av Sprell Levende-opplegget har vi videreformidlet Bibelens fortellinger og Guds kjærlighet til menneskene. Søndagsskolen er således et kontinuerlig tiltak som når alle barn som er innom gudstjenesten i Nordberg kirke.
Gard Lindseth, søndagsskoleleder

NORDBERG SPEIDERGRUPPE KFUK-KFUM
Speiderne har hatt stor aktivitet i 2019 og antallet medlemmer har vært på et stabilt godt nivå. Vi har nå 88 betalende medlemmer, alle aktive speidere på møter og turer. Omtrent 25 tilhører oppdagerne (2.-3. kl.), 15 er stifinnere (4.-5. kl.), 40 er vandrere og villmarkspeidere (6.-10. kl.), noen rovere og 8-10 andre ledere. Vi har en god blanding av gutter og jenter, litt ulikt fordelt på årskull. Vi har møter hver mandag (hhv. 1730-1900 og 1800-1930) og vi er ofte ute på møtene, gjerne oppe i skogen bak kollbakken. Vi lager mat på bål, padler kano, lærer om orientering og førstehjelp og drar på turer. Vi er også med på gudstjenester – lysmessa ble i år særlig lagt merke til, også i nasjonale media (Vårt Lands intervju med ny sjefsredaktør i Aftenposten) – og lærer om naturen som Guds skaperverk og deltar inn i menighetens trosopplæring.
Vi har vært på kanoleir i Haldenvassdraget og hatt til sammen 10 turer, med overnatting ute, på Blefjell, på Sørlandshytta og på Nordtangen ved Gran på Hadeland. Flott innsats fra lederne – men det er mange barn å følge opp og vi trenger flere! Vi har stor glede av lokalene i speiderkjelleren. Vi får stadig flere medlemmer og ser at det er potensial for en god økning i medlemstallet dersom vi får en styrking av lederstaben. Nye initiativ og høy aktivitet lover godt for speideråret 2020, da vi igjen vil åpne for konfirmantspeiding i samarbeid med prestene i menigheten.

Marius Timmann Mjaaland (Gruppeleder)
Tlf. 46 779 997 / Email: nordbergspeider@gmail.com
Nettsider http://nordbergspeider.no; http://kanoutleie.org
Speiderne på sommerleir - kanotur i Haldenvassdraget i 2019

NORDBERG BARNEGOSPEL
Navn på tiltaket:
Nordberg barnegospel.
Vi har delt koret i to grupper: Lille-bago og Store-bago.
Ansvarlige for tiltaket:
Rannveig Berge dirigent, Charlotte Gundersen, Henriette Solberg og Marthe Sofie Wik Håland ledere i Lille og Store-Bago og Silje Skjævestad Strand leder i Lille-bago frem til juni 2019. Aase Sofie Sookermany, Sunniva Hafting-Fyhn og Sunniva Wik Håland er hjelpeledere.
Mål for tiltaket:
Vi ønsker å dele sanggleden med barna, og ha det moro sammen. Barna skal bli trygge på å opptre for andre. Barna får møte Jesus gjennom tekster, historier og felles opplevelser i kirken.
Plassering av tiltaket:
Barnearbeidet/dåpsopplæring.
Beskrivelse av det som gjøres:
Lille-bago: Vi har øvelser tre onsdager i måneden, og dette er den viktigste delen av virksomheten vår. Vi lærer nye sanger, barna får synge i mikrofon og vi koser oss sammen. Vi har en liten pause der vi leser en bibelfortelling, bok eller har sangleker. Etter pausen får alle foreldrene komme inn for å høre på oss.
Store-bago: Øvelser tre onsdager i måneden. Vi starter alltid med sangøvelse, men dans og lek er også viktige komponenter i øvelsen. Vi avslutter alle øvelser med høytlesning og mulighet til å skrive bønner til å legge i bønneboksen vår.
Dette var vi med på i 2019, utenom øvelsene:
4 familiegudstjenester i Nordberg kirke, Påskekonsert sammen med Tweesters, Kragerøtur i mars, Barnegospelfestival i Kragerø i oktober, Menighetens julemarked, Julekonsert sammen med Tweesters og Julaftengudstjeneste i Nordberg kirke.
Målgruppe:
Lille-bago: fra 4 år og til og med 2. Klasse. Store-bago: 3. og 4. Klasse.
Oppslutning om tiltaket:
Vi har jevnlig rekruttering til Barnegospel. I 2019 hadde vi ca 80 aktive medlemmer.
Vurdering av måloppnåelse i 2019:
Vi opplever at Bagobarna har et nært forhold til kirken – og de omtaler den ofte som ”sin kirke”. Barna deltar på gudstjenester med glede og nysgjerrighet, og det fører også til at familiene rundt barna får positive erfaringer med å være i kirkerommet.
Spesielle planer i 2020:

Vi skal på Barnegospelfestival i Kragerø også i år, det er alltid stor stas! Vi gleder oss også til å ha 2 konserter sammen med Tweesters, og i tillegg delta på Gudstjenester og Julemarked i Nordberg kirke.
Rannveig Berge Charlotte Gundersen
Korleder og dirigent Korleder
Nordberg Tweesters
Tweesters hadde i 2019 ca 19 barn som kom fast på øvelsene i vårsemesteret. I høstsemesteret var det ca. 10 som kom fast. Juliane Holmedahl sluttet i juni og Hanna Ekre ble ansatt fra august av. Tweesters hadde to konserter, en vårkonsert og en julekonsert, begge sammen med Bago. Vi opptrådte på to gudstjenester, tårnagent og lys våken i Nordberg kirke. Vi hadde en overnattingstur til Kragerø sammen med Bago og var på Soul Camp Øst. Tweesters er et kor med medlemmer fra 5-7.klasse, og øver en dag i uken, onsdag, fra 18-19.30. Koret har fokus på det musikalske, det sosiale og det åndelige. Vi har alltid andakt og avslutter alle øvelser med velsignelsen. Vi opplever at tweesters er et kor barna føler seg trygge i, og jobber mye med samhold og trygghet i koret. Vi får av og til eksterne andaktsholdere på besøk og det er alltid veldig stas.
Marte Kolstad Korleder

ETTER SKOLETID
Etter skoletid er et gratistilbud i Nordberg menighet for barn som går i 5. og 6.klasse. Etter skoletid er en del av Nordberg menighets trosopplæring, og finansieres ved hjelp av midler fra Trosopplæringen, tilført menigheten.
Barna inviteres til ES via brev sendt/levert til de barna som er medlem av kirken, og til foresatte som er medlem, og dessuten via plakater, menighetsbladet og «jungeltelegrafen». Foresatte til de som kommer på ES, får mail eller sms før neste møte som en påminnelse/invitasjon.
I 2019 var det 11 samlinger med Etter skoletid, 6 om våren og 5 om høsten, omtrent en gang i måneden, onsdager kl. 14-16.
De første årene kom det flest gutter til Etter skoletid, men i 2018 begynte det å komme flest jenter. I løpet av 2019 var det 14 ulike gutter og 35 ulike jenter til stede, det vil si til sammen 49 unike brukere. Gjennomsnitt 13/14. Deltagerne kommer fra Tåsen, Korsvoll og Kringsjå skoler.
På ES spiser vi sammen, prater, leker mye – både frilek og organisert lek – og har en andakt. Andaktene har som tema: budene, bønn, dåp, nattverd, advent/jul, påske, pinse, faste, misjon, nestekjærlighet/den gylne regel, og vi blir kjent i kirkerommet.
Det er mange av deltagerne på ES som også deltar på Lys Våken og fortsetter på Z Nordberg
Ledere var trosopplærer Elisabeth Danielsen Haare, og følgende frivillige: Anne Riise, Cristine Harang-Olsen og Kari Mogstad
Kari Mogstad
Frivillig leder

Z NORDBERG
Z Nordberg er menighetens fredagsklubb for unge i 6, 7. og 8. klasse. Z Nordberg hadde 11 samlinger i 2019, 6 om våren og 5 om høsten, det vil si omtrent en fredag i måneden. I snitt har det vært 29 deltagere på samlingene, og det har vært 142 unike brukere av Z, det vil si at 142 forskjellige unge har vært med på Z i 2019.
Z Nordberg ønsker å være et trygt, positivt og inkluderende lavterskeltilbud lokalt.
Vår visjon er at alle ungdommer som er på Z Nordberg, skal bli sett (Z) av Gud og mennesker.
Til Z Nordberg kommer det unge fra Korsvoll, Tåsen, Kringsjå, Berg, Nordberg skoler, Montessori skolen og den tyske skolen. Det er god stemning på hver eneste samling på Z. Tilbakemelding fra ungdommer og foreldre er at de setter pris på Z.
Økonomi: Alle som kommer til Z, betaler 40 kr per gang eller 150 kr for et helt semester. Det dekker ikke alle utgiftene vi har. Z har ikke egne konti og bruker bare Nordberg menighet sin konto.
Pengene fra Z går inn i det «store» regnskapet for Nordberg menighet uten egen «kolonne» for Z (noe vi helst hadde sett). Z Nordberg fører eget regnskap, og fordi Z Nordberg er medlem av Acta, sender vi hvert år regnskapet og en årsrapport til Acta. Gjennom Acta får vi tilbud om leirer, andaktsholdere og ikke minst penger for antall medlemmer som frifondstøtte. I 2019 fikk Z blant annet 15.000,- i frifondstøtte. I tillegg til Frifondstøtten fikk vi i 2019 i overkant av 10 000 kr av Acta i driftstøtte.
Om reglene for Frifond støtte skriver Acta:
"Retningslinjene for Frifond sier at lokallagene må ha brukt Frifond-støtten innen 30. juni i kalenderåret, etter tilskuddsåret.
Utgifter dere har hatt i løpet av 2019 kan selvfølgelig dekkes av Frifond-støtten. Det er ikke anledning til å bruke midlene til: 1. Å bygge egenkapital, 2. Innsamlingsaktivitet, 3. Bruk utenfor Norge, 4. Lønning av ansatte. Ut over dette kan pengene brukes til all lokal aktivitet."
Overskudd i regnskapet for Z Nordberg 2019 er på 17.000.
Mye av de 15.000 i frifondstøtte er allerede brukt av Z Nordberg i 2019 til regulær drift (innkjøp av pizza, drikke og spill etc). Resten vil brukes opp til ordinær drift av Z før 30. juni 2020.
Z er svært forsiktige med bruk av penger, men har noe behov for supplering, reparasjon og innkjøp av nye spill. Siden Z går med så pass stort overskudd, er Z «frimodige» på dette.
For 2020 regner vi med at overskuddet i Z blir lavere.
Hovedgrunnen til dette er at medlemsmassen i 2019 (som vil utgjøre en viktig del av økonomien for 2020), går noe ned - på grunn av nye regler for dokumentering av medlemskap. Vi fikk vite om de nye reglene litt sent i 2019.
Det er ingen av lederne på Z Nordberg som får lønn. I utgangspunktet brenner vi frivillige for barn og unge. Dette gir oss «stå på vilje». Alt administrativt arbeid blir noen vi må gjøre i tillegg. Det er mye administrativt arbeid å drive Z Nordberg: Planlegging, forespørsler, utsendelse av sms før hver samling, innkjøp, listeføring, ordne i stand lokaler før og etter samlingene, papirarbeid og signaturer for medlemskap, rapportering, regnskap etc.
Lederne i Z Nordberg 2019 var Inger Unsgaard, Eivind Fremstad, Øyvind Osnes Ringen, Torleif Lorentsen og Runar Larsen (student) og Kari Mogstad. I tillegg har vi hatt med oss 4 medhjelpere som går i 9.klasse (i høst) og Cristine Harang-Olsen (student, 1 gang), og dessuten har Karl Georg Øhrn, Geir Erik Berge, Idunn Kalvatn, Egil Morten og Anne Gro Wesenberg hjulpet til ved behov.
Noen refleksjoner:
Det jeg prøver å si er at driften av en ungdomsklubb som Z, er i grenseland av hva det er mulig å drive «bare» med frivillige.
Eivind Fremstad, Inger Unsgaard og Kari Mogstad, frivillige ledere

NORDBERG TENSING
Nordberg Ten Sing arbeider godt og systematisk. I løpet av 2019 var de i snitt 6 deltakere, da en av de eldre deltakerne sluttet og det begynte en ny deltaker høsten 2019. Styret består av tre medlemmer og dirigent kan bli innkalt på relevante møter. Ingrid Corneliussen har vært styreleder gjennom året, og da styret ble valgt på nytt i august fortsatte hun som styreleder, og Kari Jian Slaathaug Braskerud ble valgt inn som nytt styremedlem.

Ten Sing hadde en hagefest med noen musikalske innslag utenfor kirkestuen i juni og var med på en stor julekonsert i regi av KFUK-KFUM sammen med flere andre Ten Sing-grupper i region Oslo og Akershus før jul. I starten av november hadde Ten Sing Harry Potter maraton i Speiderkjelleren hvor de så alle Harry Potter-filmene fra kl.18 fredag kveld til kl. 13 lørdag formiddag. I løpet av kvelden ble det servert pizza, popcorn og alle deltakerne hadde med seg ulik snacks til deling. Det ble også bakt en egen Harry Potter-kake inspirert av den første filmen, og Speiderkjelleren ble dekorert med lyslenker og ulike Harry Potter-effekter. Flere av øvelsene på høstsemesteret gikk med på å lage dekorasjoner, planlegge og ha Harry Potter-quizer som en forberedelse til Harry Potter-maraton.

Karen Elise Teigum er ansatt som hovedleder i Ten Sing. Våren 2019 var Jørgen Johnsen musikalsk ansvarlig, og fra høsten 2019 tok Karen Elise Teigum over fullt ansvar for Ten Sing og arbeidet med den nye konfirmantlinjen Kor og Teknikk. Denne konfirmantlinjen har som mål styrke rekrutteringen mellom konfirmantopplegget og det kontinuerlige ungdomsarbeidet i Ten Sing. Trond-Are Utle og Angela Timmann-Mjaaland er med som frivillige i denne nye satsningen, og Maria Timmann Mjaaland har blitt ansatt som dirigent for konfirmantene.
Kapellanen har fulgt opp arbeidet med Nordberg Ten Sing og deltatt i noe planlegging. Det er også kapellanen som har hatt fulgt opp de ansatte, skrevet stillingsbeskrivelse og har medarbeidersamtaler. Daglig leder har personalansvar og er ansvarlig for økonomi og praktiske ting som nøkler etc.
Karen Elise Teigum Hovedleder

LOPPEMARKED

Loppemarkedet 2019 ble også dette året et hyggelig marked, med godt resultat økonomisk, god organisering, brukbar bemanning og godt vær. Når markedet er såpass vellykket, skyldes det ikke minst gode, innarbeidete rutiner og mange erfarne avdelingsledere og medhjelpere. Loppemarkedet ble som vanlig avviklet siste uke i august. Intet av menighetens virksomheter er mer preget av dugnad enn loppemarkedet.

Det aller meste skjer i løpet av én uke, både med innsamling av lopper, sortering og salg. I denne uka legger markedet beslag på omtrent alt kirken har av lokaler, bord og utstyr. Også i 2019 holdt loppemarkedet åpent for salg både fredag, lørdag og søndag etter kirketid. Brutto omsetning med ettersalg var i 2019 på vel kr. 480.000. Det er et utmerket resultat, noe av det beste gjennom tidene. Utgiftene (leie av telt og bord, container, komprimatorbil o.a.) utgjør snaut 90.000 kroner, en sum det har vært vanskelig å redusere med våre rammebetingelser.

Loppemarkedet hadde i år fått to telt som ble tatt i bruk for første gang, det ene til salg av sko og vesker, det andre til erstatning for det innleide teltet for «50-kroners»-salg. Begge deler var en forbedring som vi akter å følge opp. Evalueringen etter loppemarkedet har ellers handlet om andre forbedringer vi vurdere: - Det er for liten plass og dårlig luft i Gildehallen for lekene. Kan lekene flyttes til et annet sted og boksalget utvides med Gildehallen? - Tekstilene blitt lett usynlige. Vil det hjelpe å flytte inngangen til kirkekjelleren?

- Vi vil se på skiltingen under markedet, om den kan forbedres. - Mye står og faller med markedsføringen av loppemarkedet, gjennom ulike kanaler. Vi har gode lopper, men trenger flere kjøpere. Med de rammebetingelser som loppemarkedet har, er det vanskelig å se hvordan inntektene kan økes på annen måte enn å øke antall kunder. Loppemarkedet er slitsomt. Samtidig er det sosialt verdifullt, kontaktskapende og hyggelig – og i tråd med menighetens ambisjon om å være en grønn menighet som bedriver gjenbruk. Overskuddet går i sin helhet til menighetens diakonale arbeid og til barne- og ungdomsarbeidet.

Loppemarkedet har et arbeidsutvalg som består av Bjarne Gaut, Svein Olaf Thorbjørnsen, Anne Anmarkrud, Steinar Bakken og Gunnar Grøndahl. Loppekomiteen ellers er stor, med representanter for alle avdelingene og for administrasjonen. Etter påske blir komiteen innkalt for å forberede neste års marked.
Gunnar Grøndahl Loppemarked-ansvarlig

JULEMARKED
Mål: Gjennomføre Julemarkedet første helgen i advent, til fellesskap og glede for både lokalsamfunnet og andre som måtte finne veien.
Ansvarlige 2019: Unni Harsten (leder), Anne Anmarkrud (kjøkken og kafé, PR), Anne Grethe Schjerven (verksted og utstilling), Gunnar Grøndal (julegrantenning og organisering av sjauergruppa til rigging og rydding), Vibeke Bugge (lotterier) og ellers en hel masse damer som ser sitt ansvar og strikker og syr og baker og bidrar hele året for at markedet skal bli en realitet. Blant annet ble det i år organisert dukke og produksjon av en hel dukkegarderobe til gjennomgangslotteriet.


Målgruppe: Alle som måtte ha lyst på litt god julestemning og hjemmelagde gaver, kaker og mye annet.


Kommunikasjon/PR: Kommunikasjon spesielt innrettet mot folk i menighetens geografiske område. Vi la ut flere små filmer og meldinger på menighetens Facebookside og på Facebooksiden til Julemarkedet. Arrangementet ble fremmet på Facebook slik at det nådde et stort nedslagsfelt i Oslo – også gjennom deling. Det ble også lagt ut flere små filmer og bilder på Instagram. Dessuten var et skrevet et innlegg i Menighetsbladet og satt opp noen plakater i nærområdet. Det ble også delt ut et stort antall flyere både i kirken og i postkasser. Annonser også på DetskjeriOslo.no. For øvrig er det problematisk å slippe til med annonsering på en del nettsider som åpenbart driver sensur ut fra noe tåkete kriterier.


Aktivitet: I løpet av våren hadde vi en inspirasjonssamling og ellers produserte folk det de hadde anledning til hjemme. Det ble også laget fellesprosjekt - et lappeteppe som hovedgevinst til lotteriet. Teppet ble til slutt sydd sammen av kapellan Gunnhild. Mange damer var med på å strikke lapper. På høsten hadde vi samlinger annenhver uke. På samlingene ble det lagd ting til markedet og bakt kaker når markedet nærmet seg.


Ellers ble det på samlingene blant annet rullet lys, pyntet fyrstikkesker, pakket gavepakker både med lys, fyrstikker, kluter og såper og det ble laget «til og fra» julemerkelapper samt en hærskare med engler som i år fikk en new look. Det ble også bakt mange julekaker hjemme hos ulike bidragsytere.
Vi legger stor vekt på gjenbruk – både ved at vi selger alle juleting som blir samlet inn til loppemarkedet, og vi gjenbruker gamle ting når vi lager nye.
Som tidligere år var det stor aktivitet i kirkestua siste uka før åpningen. Alt ble priset og stilt ut fristende. Kaker ble bakt og pakket i delikat innpakning. Messing ble pusset og et vakkert juleloppe-bord ble et eldorado for barn og voksne.
I helgen var åpningstidene:
Fredag 16.30 – 19.00: Her bidro korpset på Korsvoll skole med spill til julesanger ved tenning av julegrana kl.17.00. Et veldig hyggelig innslag!
Lørdag 11.30 -15.00 Bago sang kl.13.00. Veldig stas! Søndag etter gudstjenesten. Med salg, trekning av lotteriet og rydding.
43
Rester ble også solgt på diverse kirkekaffer og arrangementer i adventstiden. Av det som ble igjen (ikke mye), blir noe tatt var på til neste år (håndarbeid) og resten (særlig det lille som var igjen av ting fra loppemarkedet) ble sendt til Frelsesarmeen.
Hvor mange er med, omfang og oppslutning om tiltaket: Rundt 70 personer var mer eller mindre engasjert i gjennomføringen av selve julemarkedet i 2018. Det har vært litt nyrekruttering og det var god stemning og ivrig innsats. På høsten hadde vi faste samlinger annenhver uke i kirkestuen, der det møtte opp rundt 10 hver gang. Det var ikke nødvendigvis de samme som møtte hver gang. Rundt 30 var innom en eller flere ganger.
På selve markedsdagene medvirket Skolekorpset på Korsvoll og Bago med foreldre. Bagoforeldre bakte også kaker til kafeen.
Det var fullt hus alle dagene og i hele åpningstiden på markedet. Det virker som om markedet vårt er blitt bedre kjent og at mange syns det er så bra at det er verdt turen.
Spesielle ønsker for 2020: At vi kan beholde den gode stemningen. At mange synes det er fint å bidra og levere saker til salg. At mange vil være med på våre samlinger og å selge. At nye som har lyst til å komme, møter opp på samlinger.
Resultat: Netto resultatet i 2019 ble på ca 195 000 – brutto ca 220 000. Dette er en stor økning (30%) fra i fjor noe som nok skyldes at det stadig kommer flere kunder. Vipps blir brukt i stadig større grad.
Unni Harsten
Julemarkedsansvarlig

NORDBERG MENIGHETSBLAD
Menighetsbladet utkom med seks nummer i 2019. Hvert nummer var på 32 sider og ble trykket i et opplag på 7000. Det ble delt ut gratis til alle husstander på Gaustad, Nordberg, Korsvoll og i Maridalen av et frivillig korps på vel 70 utdelere.

Bladet blir skrevet og redigert etter følgende redaksjonelle linje: - Den viktigste målgruppen er folk i strøket som vanligvis ikke går i kirken. - Innholdsmessig skal bladet ha en rekke ulike typer artikler, noe lokalstoff (som en lokalavis), noe til ettertanke og oppbyggelse, noe kulturstoff - i tillegg til omtale av menighetens virksomheter. - Annonsene i bladet skal ikke overskride 25% av spalteplassen. - Bildene er viktige i bladet. De skal ha god kvalitet. - Bladet har valgt en konservativ design: Relativt faste spalter med sort tekst på hvit grunn. Det ligner slik sett mer om en avis enn et ukeblad. Dette kan naturligvis endres: InDesign-programmet som bladet lages etter, gir mange uutnyttede muligheter. - Ellers følger menighetsbladet Vær Varsom-plakaten.

Det er et mål at annonseinntekter og trykningsutgifter skal balanseres, slik at bladet ikke belaster menighetens økonomi. Annonsemarkedet er blitt strammere. På nyåret 2019 leverte redaktøren ut en invitasjon til å annonsere i bladet til 70-80 firmaer og foretak i strøket i håp om å øke annonsemengden, uten å lykkes i særlig grad. Bladet trykkes av Merkur Grafisk, som får overført en trykkferdig datafil.

Samarbeidet med trykkeriet fungerer utmerket. Redaktøren varslet menighetsrådet i løpet av 2019 om at han måtte ha avlasting, hvis han skulle fortsette arbeidet på nyåret 2020. Det gjaldt blant annet pakking, utkjøring og distribusjon av bladene. Den oppgaven har nå Kari Mogstad overtatt. Hun og alle andre som har bidrar med distribusjonen av bladene i 2019 fortjener takk! Det samme gjelder de som jevnlig bidrar med innlegg i bladet. Arbeidet med å fakturere annonsører etc er ikke avklart. KFiO mener at dette er en oppgave Fellesrådet skal ta seg av, og at menighetsbladet ikke kan ha egen konto, slik det er i dag. Redaktøren er i tvil om det er smart å sentralisere også denne delen av menighetsarbeidet.

Det skjer relativt store endringer i medie-Norge for tiden. Nettaviser og sosiale medier seiler i medvind, mens papiraviser mister annonsører og må nedbemanne. Menighetsrådet har diskutert bladets fremtid, men ønsker å fortsette papirutgivelsen. Et økt samarbeid mellom bladet og menighetens nettsider er etablert.

OFFER 2019
Avdeling: 1960 Misjonsprosjekt
34650 Ovf kirkeofringer til andre 20.308 0 0
34680 Ovf innsamlede midler til andre 10.852 0 0
38650 Kirkeofring til andre -20.308 0 0
38680 Innsamlede midler til andre -10.852 0 0
Sum avdeling: 1960 Misjonsprosjekt 0
38610 Givertjeneste til egen menighet -327.650
38630 Mottatte gaver -500
Sum avdeling: 1910 Givertjeneste -322.108
Avdeling: 1920 Offer
31350 Bankgebyrer, bankavtaler 120
34650 Ovf kirkeofringer til andre 93.116 (2018: 179.760)
34750 Overføringer til andre 545
38600 Kirkeofring til egen menighet -324.624
38630 Mottatte gaver -339
38650 Kirkeofring til andre -93.
Sum avdeling: 1920 Offer -324.298
Vi har hatt ofringer til vårt misjonsprosjekt på Madagaskar på søndager og misjonskvelder, til sammen kr. 20308. Kirkens Nødhjelp på Julaften og i fasteaksjonen. Vi deltok med innsamling på tv-innsamlingen til Care.
Kirkens Nødhjelp julaften: 34 000
Himalpartner 6630
Kirkens sos 7288
Areopagos 6058
KFUK-KFUM global 10.104
Stefanusalliansen 8251
46

ÅRSRAPPORT FRA MISJONSRÅDET (MIR)
Misjonsrådet (MIR) oppnevnt av Menighetsrådet, er kontakt - og samarbeidsorgan for globalt misjonsarbeid. MIR består av kontaktpersoner for misjonsorganisasjoner som har foreningsarbeid i menigheten, for MR, en av prestene og andre med interesse for global misjon.
Misjonsforeninger i menigheten:
- Konso, NLM (leder Kerstin Jonsson),
- Nordberg Misjonsring, NMS (leder Merete Rakli Hartberg)
- Aeropagos, lokal gruppe Nordberg (kontaktperson Angela Timman Mjaaland)
- Nordberg Tibetring, Himalpartner avsluttet sitt arbeid i 2019 fordi medlemmene hadde nådd en anselig alder.
Flere av menighetens barnegrupper som Bago og Tweesters er organisert i Acta, Normisjons barne-og ungdomsorganisasjon.
Medlemmer MIR i 2019: Sogneprest Kristin Stang Meløe, Tjostolv Berget (fra høsten 2019), Ann-Karin Lyngholm, Konso, Else Berit Øren, menighetsrådet og Arna Østnor, NMS (leder).
Rådet har hatt fire utvalgsmøter.
Mål for arbeidet
- holde kontakt med misjonsforeningene i menigheten, støtte deres arbeid og bidra til, om mulig, å starte nye foreninger
- formidle misjonsbevissthet og misjonsengasjement inn i menighetens øvrige virksomhet
- sørge for at det jevnlig holdes åpne arrangementer i menigheten med global misjon som tema
- ha kontakt med misjonsorganisasjoner og med misjonærer med tilknytning til menigheten
- ha ansvar for forbønntjenesten og misjonsprosjekt i menigheten
- informere om misjonsprosjekt gjennom menighetsblad, nettside og oppslag
Virksomhet i 2019
Menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar, NMS
1. Støtte til fattige og handicappede barn og ungdommer på Madagaskar slik at de kan få grunnskole og fagutdannelse.
2. Women Empowerment Project som er støtte til lederopplæring for kvinner i den gassiske kirken (FLM)
Menighetens forbønnstjeneste har omfattet misjonsprosjektet på Madagaskar.
Det bes også i gudstjenestene for arbeidet til de misjonsorganisasjoner som får ofring.

Misjonsinformasjon gis i gudstjenester, på misjonskvelder og ved oppslag på misjonstavla, plassert ved inngangsdøra til kirkestua. Menighetsbladet har en fast spalte med informasjon om Madagaskarprosjektene og har hatt flere artikler i forbindelse med de ulike misjonsarrangementene. Stoff om Madagaskarprosjektene finnes også på menighetens nettside, og det har blitt utarbeidet en egen brosjyre.
Søndagsskolen har fått materiell om støtte til skolegang for fattige barn på Madagaskar. De har sendt kort til døve barn på Madagaskar i forbindelse med aksjonen «Giving Tuesday» i desember. Materiell er også gitt trosopplæringsleder til bruk blant barn og unge.
Arrangementer i MIR’s regi
26.03. Madagaskarfest. Zo R. Rakotarison: «The work of the church empowering women, youth and children». Laila Sivertsen med sønn «Mitt Madagaskar». Gassisk mat. Fremmøte ca. 50 stk.
22.10. «Håpets kvinner», et kvinnearbeid i regi av Norea radio ved Marit Veimo. Musikk
Frammøte ca. 50 stk.
3.12. Samarbeid med «Tirsdagskafeen». Besøk av Stina Aanderaa Neergård i forbindelse med «Giving Tuesday». Informasjon om Madagaskarprosjektet
Årsrapport Areopagos lokalgruppe Nordberg 2019
Gruppen har hatt to «Vandring og undring», fra Sognsvannsbommen. Samling rundt bål ved Nedre Blanksjø med innledning og samtale.
Juni: Tema: «Hva er det å være frisk? Om sykdom, identitet og håp» ved Angela Timmann-Mjaaland (10 deltagere).
September: Tema: «Å se Gud i hverdagen. Min tro i mitt yrke» ved Bent Braskerud (20 deltagere).
Oktober Tema: «Stillhet og skriket» ved Notto Thelle, foredrag i kirkestuen (53 deltagere).
Misjon i trosopplæringen
I alle dåpssamtaler vises og fortelles det om dåpsklutene som lages på Madagaskar, og de forskjellige prosjektene Nordberg menighet støtter der.
For de minste (1-7 år) vil det variere når misjonsprosjektet er en del av deres tiltak.
I 7-årsklubben er misjonsprosjektet tema i forbindelse med «kjærlighetsperlene» og historien om Sakkeus.
Etter skoletid for 5. og 6. klasse, er misjonsprosjektet ett av temaene.
48
På Tårnagenthelg og LysVåken har vi gudstjenesteforberedelser som en del av programmet. Da nevnes misjonsprosjektet når vi snakker om søndagens ofring uansett hva denne går til.
I konfirmasjonstiden er misjonsprosjektet tema i forbindelse med pinse.
Internasjonalt arbeid
Det bor en rekke internasjonale studenter på studentbyene i menigheten. Antall internasjonale studenter som har kommet til gudstjeneste har sunket, men det har fortsatt vært simultantolkning. Menighetens liturgi foreligger på engelsk.
Samarbeidet med Oromomenigheten ble avsluttet 30. juni. Samarbeidet med Den islandske menigheten fortsetter med islandsk gudstjeneste i kirken første søndag i måneden.
Årets flerspråklige gudstjeneste var et samarbeid mellom Oromomenigheten, prest fra Tanzania og hadde også medvirkende fra flere europeiske land.
Ofringer
Misjonsofringer og gaver ved misjonsarrangement: kr. 77.317, derav kr. 39.059 til Madagaskarprosjektet
Antall ofringer til misjon var 10 i 2017, 8 i 2018 og i 2019.
2018: kr. 89.049, derav kr. 62.014 i ofringer og salg av gassiske varer til Madagaskarprosjektet
2017: kr. 85.679, derav kr. 33.586 til misjonsprosjektet.
2016: kr. 94.760, derav kr. 34.834 til menighetens misjonsprosjekt,
Evaluering av måloppnåelse:
Vi er glade for at kirkens misjonsoppdrag har vært synliggjort ved gudstjenester og misjonskvelder. Kirkemøtets oppfordring om at «helhetlig misjonsengasjement styrkes i forkynnelse, synliggjøres i gudstjenester og i lokale planer for trosopplæring, diakoni og kultur» er viktig.
Misjonsrådet har god kontakt med misjonsforeningene i menigheten, der det er stort misjonsengasjement.
Arna Østnor Leder

NORDBERG MENIGHETS FILMKLUBB
Etter oppstarten i 2017, fortsatte Nordberg filmklubb i 2018 og 2019. Styringsgruppen i filmklubben har også i 2019 bestått av Bent Braskerud, Ragnar Hermstad og kapellan Gunnhild Nordgaard Hermstad. På grunn av høyt arbeidspress for kapellanen, var det ikke aktivitet i filmklubben høsten 2019. Vi fortsetter imidlertid arbeidet i 2020.


Filmklubben er opptatt av at filmen er et kunstuttrykk og en formidlingsmåte som berører flere sanser og kan ofte løfter opp viktige problemstillinger og dilemmaer – ofte uten å gi enkle svar. Vi som arrangerer filmkveldene i Nordberg kirkestue vil åpne opp for et fellesskap der vi deler filmopplevelser og gi rom for å reflektere sammen over det vi ser.
På alle kveldene blir det servert enkel kveldsmat når folk kommer, og det er mulighet for samtale for dem som vil i etterkant av filmen. En av medlemmene i styringsgruppen leder kvelde og kapellan Gunnhild Nordgaard Hermstad lyser velsignelsen til slutt.
I forkant av filmkveldene i 2019 ble det annonsert i menighetsblad, på nettsiden, facebook og med plakater i nærområdet. Interesserte kunne skrive navnet på en liste om de ønsket fortsatt informasjon om kveldene. Ved utgangen av 2019 var det 57 personer på denne listen.
Mandag den 11. februar ble filmen «Skuret» vist på storskjerm og med lyd sendt gjennom det digitale orgelet i kirkestuen. Det var omkring 60 personer tilstede.
Mandag den 8. april viste vi filmen «Maria Magdalena». Det var omkring 50 personer som var med på å se filmen.
Våren 2020 er det planlagt to nye filmkvelder i kirkestuen.
På vegne av filmklubben,
Gunnhild Nordgaard Hermstad, Kapellan

ÅRSMELDING FOR NORDBERG MENIGHETS BARNEHAGE
”- Vi ønsker å sette spor i barn som vi er stolte av.”
Nordberg menighets barnehage eies og drives av Nordberg menighet. Barnehagen har 8 årsverk og 11 ansatte. Noen er deltidsstillinger. Av disse 11 er det 8 kvinner og 3 menn. Stillingene er fordelt på: styrer, pedagogiske ledere/avdelingsledere, barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeider og assistenter. Barnehagen har 30 barn fordelt på to avdelinger; 1 småbarnsavdeling (1-3 år) med 12 barn, og 1 storbarnsavdeling (3-6 år) med 18 barn. Personalet er meget stabilt. Vi har meget lavt sykefravær.
Barnehagen har to inntektskilder; kommunalt tilskudd og foreldrepenger.
Barnehagens to avdelinger fungerer godt. Vi opplever meget gode søkertall til barnehagen vår. Vi har en stabil, dedikert og engasjert personalgruppe!
Den 01.08.2018 trådte det i kraft en ny forskrift om pedagogisk bemanning. Normen krever minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Vi har 12 barn under 3 år og 18 barn over 3 år.
Den 01.08.2019 trår det i kraft en ny bemanningsnorm. Normen innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per 3 barn under 3 år og én ansatt per 6 barn over 3 år.
Barnehagen innfrir de ovennevnte normene, men etterlyser i likhet med alle barnehagefolk, en ytterligere forsterkning av bemanningsnormen særlig.
Barnehagens hovedmål:
”Nordberg menighets barnehage skal være et godt omsorgs- og læringsmiljø for barn og voksne.”
Barnehagens formålsbestemmelse:
”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”
I vedtektene for Nordberg menighets barnehage står det videre:

”Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi barna en kristen oppdragelse. Barnehagen skal gi barna et stimulerende miljø med vekt på:
 Utviklings- og aktivitetsmuligheter
 Individuell og gruppevis omsorg og støtte
 Utvikling av evne til toleranse og omsorg for andre
 Etisk og religiøs veiledning
Barnehagen legger en vid presisering av lovens kristne formålsbestemmelse til grunn for sin virksomhet.”
Dette betyr i praksis at:
 Vi ønsker å gi barna etisk veiledning i samsvar med kristne verdier forankret i vår kulturtradisjon, så som nestekjærlighet, toleranse, tilgivelse og respekt for andre, empati, likeverd og ærlighet.
 Vi ønsker å ta barnas religiøse spørsmål på alvor, og å undre oss sammen med dem.
 Vi feirer de kristne høytidene med vekt på gleden i budskapet og Jesus som eks. på hvordan vi skal være mot hverandre. Vi bruker for eksempel sanger og bibelfortellinger i formidlingen av dette.
 Vi ønsker å formidle dette med en holdning som er preget av åpenhet, innlevelse, undring og respekt.
 Vi samarbeider med kirken. Vi har samlinger med prestene 1 gang i mnd. i kirken (vi er så heldige å ha en fast prest tilknyttet hver avdeling), med dramatisering, sang og fortelling. På denne måten får barna et trygt og naturlig forhold til kirken og kirkerommet (”Der er kirken min!”). - Vi gleder oss til de månedlige samlingene i kirken!
 Årlig bhg.gudstjeneste. Den 10. mars hadde vi barnehagegudstjeneste i samarbeid med sokneprest Ketil Rosnes. Det ble en flott gudstjeneste med barna i fokus!
Det er et mål for oss å gi barna et trygt Gudsbilde og et åpent og naturlig forhold til religiøse spørsmål. Samtidig skal mangfoldet i barnegruppen respekteres, og det skal tas hensyn til hjemmets ståsted.
Det er viktig for oss å forvalte og formidle det kristne verdigrunnlaget vårt på en bevisst og god måte. Vi snakker om å bli tatt på fersken i å gjøre godt. Vi som voksne er eksempler for barna våre. Nestekjærlighet, toleranse, tilgivelse, likeverd og solidaritet er viktige verdier som vi vil etterleve i aktiv handling. Bibelfortellinger og kirkebesøk er en måte å formidle verdigrunnlaget vårt på. Vi er hvert år med på Forut-aksjonen, en solidaritetsaksjon som støtter ulike utviklingsprosjekter i verden. I november samlet vi inn kr. 8078,- til Forut sitt prosjekt i Sierra Leone!
Vi legger stor vekt på barnas trygge tilknytning og på å se hvert enkelt barn i barnehagen vår. Omsorg og det å bli sett og anerkjent er viktige grunnstener med hensyn til barnets utvikling. Når barnet er trygt kan det etablere relasjoner til andre og inngå i sosial samhandling. På denne måten lærer de sosiale ferdigheter og opparbeider seg sosial kompetanse. Vi skal være anerkjennende, tydelige, omsorgsfulle, lyttende og tilstedeværende voksne, som tar det voksne ansvar i relasjonen med barna våre.

Det er viktig at tilvenningsprosessen ved oppstart i barnehagen blir så trygg og god som mulig, slik at barnet opplever oss som stabile, trygge, forutsigbare, anerkjennende og omsorgsfulle voksne som ser dem, og som representerer kontinuitet i hverdagen deres. Slik er vi utviklingsstøttende for barna våre. Tilknytningsomsorg er dermed en viktig del av arbeidet vårt.
Lek er også en viktig del av hverdagen vår; lekens betydning for barnets utvikling er avgjørende. Det krever et bevisst fokus, til tross for at det er en selvfølgelig del av hverdagen vår. Lek er den viktigste aktiviteten for barnet med hensyn til å utvikle en sammensatt kompetanse, både sosialt og kognitivt. Det er gjennom leken barnet lærer og utvikler seg. Vi jobber spesielt med rommets, omgivelsenes og materialenes betydning for leken også gjennom dette året.
Aktiv, bevisst, systematisk og metodisk språkstimulering er en viktig del av innholdet i barnehagen vår. Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom tidlig og systematisk språkstimulering og senere positiv språkutvikling. Vi vet dermed også at lese- og skrivevansker kan forebygges og reduseres ved tidlig innsats på dette området.
Det er også funnet en sterk sammenheng mellom språklig og sosial kompetanse, og mellom atferdsvansker og språkvansker. I barnehagen har vi en unik mulighet til å komme tidlig inn, til å stimulere språkutviklingen, og til å forebygge og avdekke evt. språkvansker.
Dette er et ansvar som forplikter og som vi må ta på alvor! Det er å ta barna våre på alvor.
Som barnehage er vårt viktigste mandat å ivareta og legge til rette for barnets utviklingsmuligheter og livsmestring. Vi har en unik mulighet, og et stort ansvar. Barna skal kunne bli det beste av seg selv utfra sine iboende muligheter, og for å kunne bli det, kreves det at vi som barnehage tar kunnskapen om barns utvikling på alvor, og vet hvordan vi skal forvalte mulighetene og ansvaret vårt tidlig nok. Barna skal også bli robuste, slik at de lærer seg å håndtere livet også når det ikke er så lett.
Vi må tåle barnas følelser og hjelpe dem til å kjenne dem igjen ved å sette navn på dem, hjelpe dem med å regulere dem og også kjenne dem igjen hos andre. Utvikling av empati er sentralt. Vi skal videre hjelpe dem til å sette egne grenser og respektere andres grenser. Samspill og relasjoner, og nulltoleranse for mobbing er også viktige fokusområder.
Vi ønsker også å bidra til at barn får et godt og bevisst forhold til kroppen sin. Vi ønsker at de på den måten skal få hjelp til å tørre å si fra til voksne når de opplever ting som for eksempel kan være vondt, ekkelt eller rart. Vi vet at mange barn blir utsatt for omsorgssvikt og overgrep, og vi må ruste barna slik at de får et språk og en trygghet til å si ifra dersom de opplever vonde ting. Voksne må også tåle å ta imot barnas fortellinger/uttrykk og å respondere på dem.
Prosjektarbeid som metodisk pedagogisk tilnærming til læring er et område vi arbeider aktivt med. Refleksjon og utvikling som følge av dette er viktige prosesser. Barnas aktive medvirkning er grunnleggende.

Faglig utvikling ivaretas bl.a. ved at personalet deltar på ulike kurs i løpet av året. Vi jobber kontinuerlig med utviklingsområdene våre; det er gjensidig viktig for personalets trivsel og utvikling og barnehagens faglige innhold og utvikling.
Vi arbeider også kontinuerlig med ivaretakelse av barnas sikkerhet, både med hensyn til gjennomgang og forbedring av rutiner, ekstern kontroll av utelekeplassen også videre. Alle deltar også på førstehjelpskurs en gang i året. Vi har elektronisk sikkerhetsopplæring av alle ansatte. Vi har godt gjennomarbeidede beredskapsplaner.
Smittevernsforebyggende arbeid er en viktig del av arbeidet i barnehagen.
Vi har et elektronisk HMS-system som vi har et aktivt forhold til.
Vi er en IA (inkluderende arbeidsliv)- bedrift.
Jeg viser for øvrig til barnehagens «Årsplan», som ligger tilgjengelig på barnehagens nettside http://www.nordbergmenighetsbhg.no , når det gjelder barnehagens øvrige virksomhet og innhold.
Årets foreldreundersøkelse i regi av Oslo kommune ble gjennomført i desember. Vi skårer meget bra på undersøkelsen, og resultatene har også holdt seg stabile over år.
Nedenfor er de gjennomsnittlige skårene på de ulike områdene som ble målt:
*Skala er 1-5, der 1 er dårligst og 5 er best.
Nordberg menighets barnehage 2019 – 86,67 % svardeltakelse
Ute- og innemiljø
4,5
Relasjon mellom barn og voksen
4,8
Barnets trivsel
4,9
Informasjon
4,7
Barnets utvikling
4,9
Medvirkning
4,7
Henting og levering
4,7
Tilvenning og skolestart
4,8
Tilfredshet
4,9

Nordberg menighets barnehage er en viktig og levende del av menighetens arbeid!
T

onje Birgitte Laurendz Bornø
Styrer Nordberg menighets barnehage

STIFTELSEN NORDBERG MENIGHETS EIENDOMMER
I løpet av året 2019 valgte menighetsrådet i Nordberg nytt styre i Stiftelsen etter at flere av de tidligere styremedlemmene valgte å fratre. I det nye styret er det kun Lars Jørgen Aas som fortsetter fra det gamle styret. Det nye styret som ble valgte består av Toril Kjøllesdal, Øyvind Jordheim, Svein Harsten, Jan Helge Flaathen og Lars Jørgen Aas.
På det nye styrets første ordinære styremøte konstituerte styret seg selv med Svein Harsten som leder.
Drift
Det nye styrets første oppgave var å få en oversikt over Stiftelsens drift og etter hvert økonomi. Stiftelsen eier i dag følgende eiendommer:
• • Kirkestuen
• • Ungdomshuset med barnehagen
• • Sogneprestboligen
• • Presteboligen i Kjelsåsveien (nå utleid)
• • Del av (22%) prestebolig i Nils Bays vei.
Kirkestuen er i svært aktiv bruk, både av menigheten og eksterne leietagere. Ungdomshuset brukes primært av barnehagen, men leies også noe ut på kveldstid. De tre boligene våre eies av historiske grunner idet menigheten tidligere var pliktig å skaffe prestene våre bolig. Hvordan vi skal forvalte denne boligmassen framover er nå et kardinalspørsmål for oss.
Økonomi
Som nevnt var en av de aller første og viktigste oppgavene for det nye styret å få en oversikt over Stiftelsens økonomi. Det viset seg at med en regnskapsfører på Hamar langt unna kombinert med skiftende personal på menighetskontoret nok hadde medført en noe mangelfull økonomiforvaltning og regnskapsførsel. Styremedlem Øyvind Jordheim som tidligere økonomisjef i Normisjon og nyslått pensjonist tok derfor i fjor høst på seg oppdraget med å føre regnskapet noe som gjorde at vi i løpet av årets tre siste måneder etter hvert fikk en god oversikt over Stiftelsens økonomi.
Regnskapet for 2019 er nå til revisjon hos revisor. Etter finans viser det et overskudd på 323 891,-
Svein Harsten
Leder Nordberg menighets eiendommer

ØKONOMI OG EGNSKAP
I 2019 ble det jobbet kontinuerlig for å få oversikt over menighetens økonomi. Det var ikke uten videre lett. Kirkelig fellesråd i Oslo (KFIO) hadde ikke levert regnskaper for 2017 og 2018. De lå også kraftig etter med regnskapene for 2019 ved årsskiftet. Det ble derfor viktig å få oversikt over utgifter og inntekter.
Det viste seg at menigheten heldigvis hadde noen reserver – noe som ble helt avgjørende for å få gjort opp for seg. Dette blir nærmere forklart under.
Menigheten har store utgifter til blant annet lønn, kontordrift og arrangementer for barn og unge, og er helt avhengig av pengene som tjenes på loppemarked og julemarked. Vi er svært takknemlige for menighetens frivillige og det enorme arbeidet som legges ned.
Tusen takk også til faste givere og andre som har gitt en gave til menigheten under gudstjenestens offer eller på andre måter. I en tid der bevilgningene blir stadig mindre og vi har store utgifter, er vi helt avhengig av frivillig innsats og gaver. Det er stort behov også for flere faste givere. En liten sum pr. måned vil gjøre en stor forskjell.
Det ble samlet inn et betydelig beløp til nytt lystenningssted – noe som var helt påkrevet da det gamle var brannfarlig.
For å få menighetens økonomi til å gå rundt, ble det i løpet av året nødvendig å ha flere kirkeoffer til egen menighet enn det i utgangpunktet var planlagt. Dette har vært med på å bedre økonomien i 2019.
Sammenblanding og manglende bilag
Året 2019 har stått i ryddingens tegn. På grunn av stor underbemanning (vakanser og sykmeldinger) i Nordberg, har mange ting blitt liggende. Blant annet har det manglet mange bilag for 2017 og 2018 – noe som fort skjer når det ikke er folk til å ta seg av det.
I tillegg har det vært sammenblanding av offerpenger for Maridalen og Nordberg fordi vi har brukt samme vektertjenester (Loomis) til å hente kontanter. Maridalens penger hadde gått inn på Nordbergs driftskonto og dette måtte tilbakebetales tidlig på året. Rutinene er nå endret i det Maridalen setter sine offerpenger direkte i bank, mens Nordberg fremdeles bruker Loomis.
Kirkestua og Ungdomshuset tilhører Stiftelsen Nordberg menighets eiendommer som har som formål å sørge for drift og vedlikehold av eiendommene og å bidra økonomisk til menighetens arbeid. Inntektene får stiftelsen fra utleie av disse lokalene og Stiftelsen må ha orden i innkreving av leieinntektene slik at de også kan har orden i sine regnskaper.
I 2017, 2018 og i starten av 2019 var det også sammenblanding mellom stiftelsens midler og menighetens. Dette resulterte i skarp kritikk fra Stiftelsestilsynet for regnskapet 2018 – noe som medførte at flere i styret for stiftelsen trakk seg.
Det ble valgt et nytt styre og det er nedlagt og nedlegges et stort arbeid nå for å holde menighetens og eiendomsstiftelsens økonomier fra hverandre. Det nye styret er et arbeidende styre med høy kompetanse (økonomi, jus og ledelse) og dermed blir det noe mindre arbeid for kontoret i menigheten.
57
Fordi stiftelsens eiendommer benyttes i stor grad til menighetens eget arbeid og fordi menigheten sitter på kalenderen for bruken av lokalene, bidrar menigheten med å håndtere utleieavtaler. Den jobben krever fortsatt stor innsats. Det jobbes med en kompensasjonsordning.
Manglende regnskaper
Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) skrev følgende i et brev til menighetsråd og daglig ledere 8. februar 2019:
Det skal være kjent for menighetsråd og daglig ledere at vi har hatt store utfordringer av ulik karakter og ulik årsak med føring av menighetsregnskap.
Vi kan ikke annet enn å beklage overfor dere de forsinkelser og de problemene dette har skapt for den enkelte menighet og takke for tålmodigheten.
Vi er nå inne i en stor opprydningsprosess, på kort sikt med å komme a jour, på langt sikt med å utarbeide og innarbeide nye rutiner og retningslinjer.
Høsten 2018 gikk BDO Norge, et ledende firma innen konsulentvirksomhet, regnskapsføring og revisjon, igjennom menighetenes regnskaper og måter og arbeide på. De har utarbeidet en grundig rapport som daglig ledere er orientert om og fått tilsendt alle konklusjoner med forslag til tiltak.
Den prosessen vi er inne i nå bygger i store trekk på anbefalingene i denne rapporten.
På kort sikt må vi få ferdigstilt alle menighetsregnskap. Vi har og har hatt en dugnad blant våre ansatte, og vi har satt inn ekstra ressurser for å få til dette.
Status ved årsskiftet 2019/2020:
Nordberg var en av fire menigheter som ikke hadde fått et ferdig regnskap for 2017. Nordberg var en av sju menigheter som ikke hadde fått et ferdig regnskap for 2018. Nordberg hadde levert alle sine bilag i tide, men det var ikke begynt på regnskap for 2019.
Utover våren 2020 har situasjonen bedret seg betydelig. Vår nåværende regnskapsfører Anne Johansen i KfiO samarbeider godt med daglig leder, og er grundig og effektiv i sitt arbeid. Vi har også fått et uvurderlig bidrag fra Hilde Boysen i BDO for å få i havn regnskapet for 2019.
Regnskapene for 2017, 2018 og 2019
2017 Merforbruk 328.717 Disposisjonsfond -2.712.217
2018 Merforbruk 558.089 Kapitalfond -2.383.500
2019 Mindreforbruk -167.501 Kapitalfond -1.825.411
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
2019 -2.592.760
2018 -2.406.004
2017 -2.754.245

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"