Årsmøte i Oppsal menighet NB: Utsettes til våren!

Grunnet nye smittevernregler utsettes det planlagte årsmøte og menighetsmøte til våren 2021.        (Det innkalles med dette til menighetsmøte og årsmøte i Oppsal sokn. Tid: Søndag 01. november 2020 etter gudstjenesten. Sted: Oppsal kirke, menighetssalen.)

I menighetsmøtet ber menighetsrådet om råd i prosessen vi er inne i for å vedta en revidert gudstjenesteordning for Oppsal sokn. Under ligger dagsorden og sakspapirene. Menighetens årsmelding ligger nederst, som en lenke.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av dagsorden.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av referent.
 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
 5. Presentasjon av årsmelding og handlingsplan.
 6. Regnskap 2018, 2019 og hittil i år.
 7. Menighetsmøte: Gjennomgang av forslag til revidering av gudstjenesteordning.
 8. Håndtering av koronasituasjonen.

 

Eventuelt

Saksdokument:

I vår- og høstsemesteret har gudstjensteutvalget og menighetsrådet arbeidet med å få fram en revidert lokal grunnordning for gudstjenestelivet i Oppsal sokn. Kirkemøtet har bestemt at saken skal behandles i et menighetsmøte før menighetsrådet fatter endelig vedtak. Vedtaket oversendes deretter prost og biskop for godkjenning.

 

TO LITURGISKE GREP SOM BLE GODKJENT AV BISKOPEN 2012.

 

 1. Dåpens plassering i ordningen.

Menigheten har gjennom alle tidligere revisjoner fått plassere dåpen etter «Gloria». Dette er, siden godkjenning fins, godkjent for videre bruk.

 

 1. Liturgisk musikk

Etter mange runder med utprøving, gjorde menigheten vedtak i 2012 om å bruke-musikken til Tore Aas i Oppsal kirke, og i Søndre Skøyen kapell (SSK) musikk fra Taize’. Ved enkelte anledninger ønsket vi også å bruke 1977-musikken. Alt dette ble godkjent av Oslo biskop i 2012. Siden den liturgiske musikken fra Taize’ ikke er blant de fem hovedseriene som Kirkemøtet fattet vedtak om i sitt møte 25-31 januar 2017 søker vi ved dette å få bruke liturgisk musikk fra Taize, i Søndre Skøyen kapell.

 

 

Kirkemøtet har vedtatt at gudstjenestene i Den norske kirke skal bestå av fire ledd:

 1. Samling
 2. Ordet og forbønn
 3. Nattverd
 4. Sendelse

 

Menighetsrådet foreslår følgende reviderte grunnordning for gudstjenestelivet i Oppsal sokn:

 

 1. SAMLING

 

1 | Forberedelse

Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Klokkeringing

 

2 | Inngangssalme

Før inngangssalmen kan det spilles et preludium, normalt som forspill til salmen, eller synges en korsang.

Det kan være en prosesjon under preludiet/forspillet og/eller inngangssalmen.

Menigheten står under prosesjonen.

 

3 | Inngangsord

Liturg (L)  «Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus».

 

4 | Samlingsbønn

Det er flere forslag til samlingsbønner som det kan veksles mellom.

 

5 | Bønnerop/ Kyrie

Kyrie eleison synges.

 

Kyrie kan utvides til et kyrielitani. Kyrie kan utelates i enkelte gudstjenester.

 

6 | Lovsang/ Gloria

Lovsang/Gloria synges.  Kan utelates i fastetiden.

 

 1. ORDET OG BØNNEN

 

I andre hovedgudstjenester enn høymessen kan det være en eller to lesninger.  Som oftest er det også evangelielesning. Menigheten står under evangelielesningen og sitter under de øvrige lesningene.

 

7 | Første lesning

Tekst fra Det gamle testamentet

Lesningen avsluttes med: «Slik lyder Herrens ord».

 

8 | Bibelsk salme / Salme

Det kan synges en bibelsk salme eller en annen salme eller være kort stillhet mellom lesningene.

 

9 | Andre lesning

Tekst fra Det nye testamentet utenom evangeliene.

Lesningen avsluttes med: «Slik lyder Herrens ord».

 

10 | Evangelium

Halleluja/salme

Evangelielesningen kan innledes og avsluttes med et hallelujaomkved eller en kort salme. Menigheten står under hallelujaomkvedet.

 

11 | Preken

Predikanten preker normalt over evangelieteksten. Når første eller andre lesetekst er satt opp som prekentekst, kan denne teksten leses her.

 

Fortellingsteksten kan brukes i stedet for den oppsatte prekenteksten.

I prekendelen kan det i samråd med liturgen legges inn aktualiserende, dramatiserende eller aktiviserende innslag som er samordnet med innholdet i prekenen.

Prekenen kan avsluttes med lovprisningen: «Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet».

 

12 | Trosbekjennelse/ Credo

Trosbekjennelsen synges eller fremsies. Vanligvis brukes den apostoliske trosbekjennelsen. Noen ganger kan den nikenske trosbekjennelse benyttes.

Når det er dåp i gudstjenesten, utelates trosbekjennelsen her. Eventuelt kan det synges en trosbekjennelsessalme.

Menigheten står under trosbekjennelsen.

 

13 | Kunngjøringer

Kan legges her eller et annet sted i gudstjenesten, eller formidles til menigheten på annen måte.

 

14 | Syndsbekjennelse

Syndsbekjennelsen bes høyt av alle.

Det kan være kort stillhet før syndsbekjennelsen eller etter løftesordet.

Liturgen kneler under syndsbekjennelse og i stillhet. Også menigheten kan knele.

 

15 | Forbønn for kirken og verden

Forbønnen kan utformes lokalt, eller en kan bruke ferdig formulerte bønner. Forbønnen kan ledes av en medliturg. De enkelte bønneavsnitt kan leses av flere. Hvert bønneavsnitt kan avsluttes med «Gud, vi ber» eller «Det ber vi deg om, Gud» lest eller sunget av den som ber bønneavsnittet, eller forbønnslederen, liturgen eller kantoren/forsangeren.

Etter hvert bønneavsnitt følger et menighetssvar, sunget eller lest.

 

Vi minnes de døde og ber for de sørgende

Forbønnen kan avsluttes med at menigheten minnes dem som er døde, og som det er holdt gravferd for den siste uken, eller siden sist menigheten var samlet. Dette kan sies ved kunngjøringene.

 

16 | Menighetens takkoffer

Under takkofferet kan det fremføres egnet instrumental- eller vokalmusikk. Innsamlingen kan skje i kirkebenkene eller ved at en går rundt alteret. Ofringen kan avsluttes med en kort bønn.

 

III. NATTVERD

 

17 | Forberedelse av måltidet

Salme

Brød og vin settes på alteret, dersom det ikke har skjedd ved gudstjenestens begynnelse.

Brød legges på disken, og vin helles i kalken.

 

18 | Takksigelse og bønn

Hilsen/ prefasjonsdialog

 

Leses eller synges:

Vår Far i himmelen.

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet.

Amen.

 

19 | Nattverdmåltidet

 

Du Guds Lam/Agnus dei synges

 

Utdeling

Under utdelingen kan det synges én eller flere salmer, det kan være korsang eller egnet musikk.

 

Utdelingsordene lyder slik:

 

Kristi kropp, gitt for deg.

Kristi blod, utøst for deg.

 

Barn og andre som kommer fram, og som viser at de ikke skal motta nattverden, velsignes av den som bærer brødet, med håndspåleggelse eller korstegning.

 

I Oppsal kirke vil vi hovedsakelig praktisere kontinuerlig nattverd. I Barnas gudstjeneste og ved andre særskilte anledninger vil vi bruke «dypping». I Søndre Skøyen kapell vil vi hovedsakelig fremsi tilsigelsesordene etter hvert knefall.

 

20 | Måltidets avslutning

 

Takkebønn

 

 1. SENDELSE

 

21 | Salme

 

22 | Velsignelse

Tre ganger tre bønneslag

 

23 | Utsendelse

Dersom menigheten blir sittende under det etterfølgende postludiet, kan utsendelsesordet sies etter postludiet.

 

24 | Postludium/Utgangsprosesjon

Dersom det er utgangsprosesjon, kan menigheten følge etter prosesjonen.

I stedet for postludium kan menigheten synge en salme mens en går ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon for Oppsal menighet

Oppsal kirke: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

Søndre Skøyen kapell: Dalbakkveien 39, 0682 Oslo

Kontoradresse: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

E-post: post.oppsal.oslo@kirken.no

Telefon: 23 62 99 60  Telefon- og besøkstid: Man-fre 10-14

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"