Du og 70 millioner andre

I år er det 500 år siden Martin Luther slo opp sine teser på kirkedøra i Wittenberg. Hammerslagene fra augustinermunken i Tyskland har fått vidtrekkende konsekvenser for både enkeltmennesker og samfunn gjennom et halvt årtusen.

Dette gjelder ikke bare Europa, for på grunn av blant annet norsk misjon eksisterer det nå et verdensvidt fellesskap av om lag 80 millioner lutheranere. 70 millioner av disse er medlem av Det lutherske verdensforbund (LVF), medlemmene fordeler seg på 98 land. Her er også Den norske kirke med, og sammen med våre søsterkirker, feirer vi reformasjonsjubileet sammen med LVF. I dette flerkulturelle og multinasjonale fellesskapet løfter vi fram en felles tematikk: Frigjort av Guds nåde. Dette er den store overskriften for hele markeringen – over hele verden. I Norge markeres dette med temagudstjenesten Nåden alene 27 august.

Gratis – vær så god!
Noe av det genuine ved kristentroen er nettopp at frelsen gis oss gratis av Gud. Vi trenger derfor ikke gjøre gode gjerninger for å bli frelst. «Det er ikke Gud men vår neste som trenger våre gjerninger» sa Luther.

Dermed er vi fri til å bruke våre liv i tjeneste for vår neste og Guds verden. Dette konkretiseres i 500-årsmarkeringens tre «ikke til salgs»-temaer:

  1. Skaperverket ikke til salgs - 17. september
  2. Frelsen ikke til salgs - 15. oktober
  3. Mennesker ikke til salgs - 19. november

Ikke til salgs representerer en motkultur til en verden der nesten alt er til salgs, en verden hvor ærefrykt og hellighet blir fortrengt av forbruk og profitt. Mot dette skal kirken løfte opp at det faktisk finnes noe som ikke er til salgs. Noe som er hellig og samtidig allment: Guds frelse, skaperverkets nytte og egenverdi, og mennesket selv, fra livets begynnelse til slutt.

Den norske kirke – lokal og global
Mange av de lutherske søsterkirkene rundt om i verden samarbeider også med våre norske misjonsorganisasjoner og med Kirkens Nødhjelp. Dermed har vi som menighet to forbindelseslinjer inn i dette grensesprengende fellesskapet - to globale bein som konkretiseres gjennom den årlige fasteaksjonen og menighetens misjonsavtale. I en globalisert verden kommer denne tilhørigheten til kirkens flerkulturelle og universelle fellesskap til å få økt betydning fremover. Men først og fremst er det slik kirken er; Vi er en global bevegelse, ikke bare lokal eller nasjonal.

Dette beriker og utvider vår forståelse av den kristne tro og utfordrer til engasjement for globale spørsmål som miljø og menneskehandel. Kirken er blitt kalt verdens største grasrotbevegelse. Ingen andre organisasjoner, politiske sammenslutninger eller lignende har et tilsvarende nettverk på grasrotnivå i alle deler av verden.

Menighetens misjonsprosjekt
Ved høstens fire reformasjonsgudstjenesteroppfordres menighetene til å samarbeide med SMM-organisasjonene (Samarbeid menighet og misjon) nettopp for å konkretisere at dette er en global feiring.  Disse organisasjonene utgjør en mye større ressurs og mangfoldighet enn det mange er klar over. Omtrent 950 av landets 1200 menigheter er med i SMM-samarbeidet, og det innebærer at man konkret er med i den verdensvide kirkes arbeid for å løfte opp menneskers verdighet og bidra til bærekraftige og gode samfunn.

Gjennom fokus på menighetens misjonsprosjekt i reformasjonsåret vil lokalmiljø og menighet både kunne løfte opp «ikke til salgs»-tematikken og samtidig gjøre en konkret forskjell.

Reformasjonens samfunnsbetydning
Samarbeid menighet og misjon www.kirken.no/smm har sammen med Norske kirkeakademier tatt initiativ til et bredt samarbeid som løfter frem betydningen protestantisk kirke og misjon har hatt i samfunnet de siste 500 årene. Nylig ble artikkelsamlingen «Trådene i samfunnsveven-reformasjonens betydning for Norge» lansert på Verbum forlag. Boka viser hvordan mange av godene og samfunnsinstitusjonene vi i dag tar for gitt i vårt velferdssamfunn har sin bakgrunn i reformasjonens myndiggjørende og frigjørende impulser. Boka er lettlest og samtidig faglig solid - utvilsomt årets julegave i reformasjonsåret 2017 til alle som er interessert i grunnlaget for vårt samfunn og hvordan vi sammen kan skape gode samfunn fremover!

I hele år arrangeres det folkemøter med denne tematikken rundt om i landet. På Den norske kirkes nettside www.reformasjon2017.no finner du bla videoopptak av konferansen på universitetet i Bergen i vår: «Reformasjonen: en forutsetning for demokrati og velferd?»

Kontaktinformasjon for Lier kirkelige fellesråd

Besøksadresse:

Fosskvartalet
Bruveien 2
3403  Lier

Postadresse:

Pb. 215
3401  Lier

 

 

Bankgiro:  8150 16 36002

Org.nr: 976 990 293

Telefon:  32220270
Telefaks: 32220271

E-post: lier@kirken.no

 

Telefon- og besøkstid:  
Man-Fre 09-15