Velkommen til gudstjeneste og menighetsmøte 25 april i Lødingen kirke

Velkommen til å feire gudstjeneste i LØdingen kirke 25 april klokken 11. Etter gudstjenesten blir det avholdt menighetsmøtet.

25.04.21, rett etter gudstjenesten (ca kl 12.00)vil det bli menighetsmøte i Lødingen kirke. Menihgetsmøtet har blitt utsatt pga Corona restriksjonene. Grunnet interne frister må dette møtet avholdes og vi håper menigheten engasjerer seg i menighetsmøtet og ny litturgi ordning. 

Hvis det ikke blir endring i smittevernreglene vil møtet holdes digitalt, og da kan de som ønsker det få papirene på kirkekontoret, eller klikke på lenkene under

Ta kontakt dersom du har spørsmål

Kirkekontoret 76986629 eller Sokneprest 99327434 epost: ilse.de.raad@lodingen.kommune.no

 

 Årsmelding Lødingen sokn 2020

 1. Lødingen menighetsråd har fra perioden 2020 bestått av følgende faste medlemmer

 

 1. Torunn Rinø             Rinøyvegen 44                     8412 Vestbygd         leder
 2. Kjell Småback          Rypevegen 7                        8410 Lødingen         nestleder
 • Anne Myrlund          Ringvegen 34                       8410 Lødingen          
 • Bjørn Hegstad          Offersøyvegen 48                 8412 Vestbygd
 • Margit Nilsen            Lerkevegen 29                     8410 Lødingen
 • Solveig Sande          Strandtindvegen 254            8410 Lødingen        
 • Ilse De Raad            Fjellvegen                            8410 Lødingen

Judith Gundersen             Heggevegen 6A                     8410 Lødingen         1. vara.

 

Varamedlemmer:

 • Dagrun O Anthonsen Vågevegen 65                      8412 Vestbygd
 • Silja M Fallås Vestbygdvegen 398                         8412 Vestbygd
 • Johnny Pettersen Rinøyvegen 107                        8412 Vestbygd
 • Merethe Bongard Losvegen 20                             8410 Lødingen
 • Øyvind Falch Haugland Bresjevegen 44                 8412 Vestbygd
 • Johan Jacobsen Offersøyvegen 31                        8412 Vestbygd

 

I tillegg har Lødingen kirkelige fellesråd bestått av:

Rachel Marthinussen                   8410 Lødingen (kom. rep.)

 

Børge Hegstad,                           8412 Vestbygd (kom. vararep.)

 

 

 

 

 

 

Menighetsrådet og fellesrådet har behandlet følgende saker:

Redningsplaner for kirkene ved brann e.l.

Årsmelding 2019

Minnelund Lødingen gamle kirkegård

Diakoniplan 2020-2022

Justering av lokal gudstjenesteordning

Høringer

Gudstjenesteplan 2021

Offerplan 2021

Møteplan 2021

Årsregnskap 2019

Låneopptak til utbedring av kirketak Vestbygd

Regnskap 2019, disponering av mindre forbruk

Utsettelse av anbudsinnbydelse tak Vestbygd kirke

Elektrisk anlegg og lyspunkter Lødingen kirke

Omgjøring av fond fra bundne til ubundne

Forslag budsjett 2021

Valg av leder og nestleder 2021

 

 

 

 

 

Ansatte 2020:

 

Kirkeverge og daglig leder (100 %)           Herbjørg Bjørstad                                        

Sokneprest (100 %)                                    Ilse De Raad

Trosopplærer/ Diakonmedarb.(100%)      Ellen Bjørnsen        

Kantor 100 %                                                Christopher D. Briggs

Kirketjener (45 %)                                        Jan Sverre Norheim

Kirkegårdsarbeider:                                     Annar Olsen (kjøper tjenester)                             

                                  

           

                       

                                   
Administrasjonen

Aktiviteten i 2020 har vært preget av korona viruset, derfor har det vært mindre aktivitet i forhold til andre år.

Vi har vært nødt til å avlyse en del gudstjenester og konserter.

Dette har ført til at vi for første gang har hatt digitale gudstjenester, noe som vi vet mange av våre innbyggere fikk sett og satte pris på.

 

Arbeidet i administrasjonen har vært preget av økonomistyring,

saksbehandling, personalforvaltning, planarbeid, valg og kirkegårdsforvaltning.

 

Lødingen sogn ble overført til Vesterålen prosti fra 01.01.2020

 

Prestetjenesten

Ilse De Raad er ansatt som ny sogneprest i Lødingen sogn fra 01.05.2020

 

 

 

Kirkene

 

Lødingen kirke:

Blikk på taket til kirkestua etter storm

Reparasjon av gulv i kirken etter skade

 Fikk skiftet ut den del lampetter, og ettersett det elektriske anlegget, noe som fortsetter i 2021

 

 

Vestbygd kirke:

Vedlikehold: luke på tårnet, lås inngangsdør

 

Gravplassene

 

Lødingen kirkegård

Dugnad på kirkegården og for tømming av kompost binge.

Når det gjelder kompostbingen er det vanskelig å få innbyggerne til å forstå at det kun skal være jord og planterester i denne, det blir brukt mye tid for å fjerne uønskede gjenstander. Vi har prøvd forskjellige tiltak, men det ser ikke ut til at noe nytter, dette gjelder også kirkegårder i Vestbygd.

En mulighet er å fjerne denne og kun ha avfallscontainer.

Planering av område utenfor kirkegården som er avsatt til fremtidig kirkegård.

 

Lødingen gamle kirkegård

Enkel reparasjon av gjerde etter storm

 

Offersøy kirkegård:

Dugnad våren 2020, nytt gjerde som også ble malt, maling av bårehuset

 

Vågehamn kirkegård: Ingen vedlikeholdsoppdrag

 

 

Trosopplæring

 

Trosopplæringsplanen er utarbeid og det er en grundig, helhetlig og sammenhengende plan. Den er godkjent av menighetsrådet, deretter av prosten og biskopen.

Ved å starte opp ett barnekor har vi begynt å vekke og styrke kristen tro på en positiv måte hos medlemmene. Gjennom gjerninger og handling får de kjennskap til kristen livstolkning og livsmestring. Gjennom koret ser vi at dette utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv. Koret har variert i medlemstall siden oppstart i fra 3 -16 barn i alderen 4-12 år. Det er en stabil kjerne med 8 barn som er med på øvelser og opptredener. Fra mars ble koret satt på pause på grunn av korona viruset.

På grunn av koronaen er det mange prosjekter og planer som ikke har blitt gjennomført.

 

Dåp

Det er mange barn som døpes i våre menigheter. Samtalen skjer sammen med foreldrene noen dager før dåpen finner sted, det legges fokus på hvordan foreldrene kan følge opp barnet med trosopplæring hjemme, hva de ønsker fra kirken og hva vi kan tilby i Lødingen og Vestbygd. Samtalene holdes av prest eller av trosopplærer/diakon etter avtale.

Det ble døpt 11 barn i 2020.

 

Utdeling av Min Kirkebok til 2,4 og 6-åringer:

Dette har ikke blitt gjennomført i 2020 på grunn av korona

Søndagsskole:

Det har ikke vært søndagsskole i 2020.

 

 

Konfirmantundervisning.

Våren 2020 hadde vi undervisningen på onsdag ettermiddager og gjennom digitale medier

Aksjonen for Kirkens Nødhjelp ble gjort digitalt på grunn av koronaviruset

Lørdag 17.10.20 ble det konfirmert 10 ungdommer i Lødingen kirke, lørdag 24.10.20 ble det konfirmert 2 ungdommer i Vestbygd kirke

 

Høsten 2020 ble det skrevet inn 14 konfirmanter, 2 av disse er fra Vestbygd, undervisningen blir gitt både digitalt og ved fysiske samlinger i Lødingen kirke (dette etter retningslinjer

 

Kontakt med barnehager og skole

Det har vært ulik oppslutning fra skolen og elevene om å delta på arrangementer i kirken.  Det foreligger en avtale med skolene at de kan kontakte oss når de ønsker. De er hjertelig velkomne til å komme i kirka for å lære mer om den og hva som skjer der. Vi tilbyr skolegudstjeneste når de ønsker det, til jul, påske og skoleslutt før sommerferien. Med barnehagene har vi kontakt i forbindelse med de store høytidene. De kommer gruppevis til kirka, til et avtalt opplegg der.

 

Skolegudstjenester.

Det ble holdt 3 skolegudstjenester i Lødingen kirke med god oppslutning

 

Julevandring og påskevandring for grupper fra barnehagen i Lødingen.

Barnehagen ønsket fortsatt den tradisjonelle jule vandringen i kirken i Lødingen. Det ble arrangert to vandringer hvor alle kledde seg ut og gikk gjennom bibelfortellingene med sang, fortelling og vandring i kirka. Både barna og de barnehageansatte setter pris på denne type arrangement.

 

Diakoni

Det er et stort behov for diakonalt arbeid i menighetene våre, dette året har vært spesielt på grunn av korona.  Det er mange ensomme, mange barn og ungdom som er sårbare og trenger å bli sett, og eldre som trenger felleskap eller noen å snakke med. Det er behov for å styrke det frivillige arbeidet, slik at vi blir flere som kan dele på oppgavene. Gjennom dialog med psykiatrien og Navs miljøterapeut for rus og helse, fikk vi gitt god hjelp til de forskjellige utfordringene.

I samarbeid med skole og hjem jobbes det med å opprette gode relasjoner og tillitt, ett arbeid som går bra men som krever mye.

 

 

 

Gudstjenester, begravelser og vielser

Prestetjenesten:

Ilse De Raad ble ansatt som sogneprest fra01.05.2020, hun har også måttet avvikle sitt arbeidsforhold fra Sjømannskirken i samme tidsrom, derfor har det også dette året vært en del vikarer hos oss.

 

Deltagelse

Det ble holdt 37 gudstjenester i soknet i 2020, hvor det var 1222 deltakere, av disse var 15 med nattverd, hvor det var 239 nattverdgjester, det har vært 2 andakter på sykehjemmet. Det har vært 4 digitale gudstjenester, som startet palmesøndag og ble sendt med jevne mellomrom til august. Dette har vært et samarbeid med de andre sognene i samarbeid med Vesterålen prosti, hvor det totalt ble sendt 20 digitale gudstjenester

 

Medarbeidere

Tusen takk for innsatsen til alle våre frivillig hjelpere som har bidratt i 2020, her kan nevnes i tilfeldig rekkefølge: medliturger, kirkeverter, kaffekokere, kirkekaffemedhjelpere, kakebakere, transportører, konfirmanter, dugnadsarbeidere og medlemmer i forskjellige utvalg, dere er til uvurderlig hjelp.

Vi ønsker et kirkeliv der mange deltar, og ønsker oss gjerne mange flere frivillige.

 

Begravelser

Begravelsene foregår for det meste fra Lødingen og Vestbygd kirker. Bruken av lysgloben knyttet til begravelser har økt. Det er også blitt vanlig å sette opp bilde av avdøde og lys ved inngangen i kirken. I 2020 var antallet begravelser 16, av disse var 11 i Lødingen kirke og 5 i Vestbygd kirke. 

Det har også vært noen urnenedsettelser av utenbys beboere.

 

Det har vært fint at flere av de pårørendes familie har lest hilsener ved begravelsene.

 

 

Vigsel

I 2020 hadde vi 4 vielser, 2 i hver kirke

 

 

Kirkemusikalsk arbeid

Fram til mars hadde vi barnekor, ansvaret var delt mellom trosopplærer og kantor, hadde også Marit Berntzen som medhjelper.

 

Kantor har laget en database med musikk som kan benyttes vederlagsfritt.

 

Orgelet og flygelet i Lødingen kirke ble stemt høsten 2020. Dette som del av den «vedlikeholds pakken» vi har med orgelfirmaet Brinck Hanssen

 

Vi har hatt en kvartett som har sunget ved kirkelige handlinger, håper denne kan fortsette i 2021.

En sekstett bestående av musikere fra Lødingen musikkforening spilte på Allehelgensdagen og ved Julesang i mørketid, denne håper vi kan fortsette i 2021

 1. desember ble det arrangert «musikk i mørketid» i Lødingen kirke, i samarbeid 6 musikanter fra Lødingen musikkforening og 4 forsangere fra Lødingen blandet kor.14.desember ble «musikk i mørketid» arrangert i Vestbygd kirke, med god hjelp av familien Nilsen. På grunn av koronaen måtte arrangementene gjøres enklere, det var kun tillatt med 50 personer i kirken.

Kantor har undervist konfirmanter, og musikkskoleelever, vi «leier» også ut vår kantor hvis han har mulighet, til andre sokn ved behov.

 

 

Arrangementer i menigheten

På grunn av korona har det ikke vært konsertarrangementer i kirkene

 

Fredagskirkekaffekaffe Vestbygd kirkestue

Dagrun Olavsrud Anthonsen og Astrid Honig har hatt fredagskaffe i Vestbygd kirke med tekstlesing og samtale, som et supplement til gudstjenester.

 

Treff for 50–års konfirmantene

Det ble ikke arrangert treff for gullkonfirmanter i Lødingen, det var ikke nok påmeldte (vedtak om minst 10 for å arrangere)

I Vestbygd ble det heller ikke gullkonfirmanttreff på grunn av for få påmeldte.

 

 

 

 

Diakonale tiltak

15 hjemmebesøk  

2 sjelesorgsamtaler

 

Ofringer 2020

Lødingen:

Ofring til andre kr.: 13 758,75 

 

Vestbygd:

Ofring til andre kr.:   6 649,25,- 

 

Ofring til eget arbeid kr.:28 413,25,-

 

Fordelt som følger:

Diakoni kr.: 1132,75

Konfirmanter kr.: 5 220,50

Dåpsopplæring kr.: 4 110,25

Lødingen kirke kr.: 2 000,-

Lødingen menighet: 9 845,75

Vestbygd menighet: 6 104,-

 

Planer videre:

Utbedre tak Vestbygd kirke, skifte glass i vindu, gelender ved inngang på baksiden må skiftes på grunn av råte

Utbedre skaden på tårnet i Lødingen kirke

Fortsette arbeidet med gjerdet på Lødingen kirkegård, flytte vannledning for å få plass til flere graver

Utbedre skade på gjerdet Lødingen gamle kirkegård

Vedlikehold av gjerder på Voje kirkegård

Forberedende arbeid til minnelund på Lødingen gamle kirkegård

Diakoni, trosopplæring og kirkemusikk arbeider for å finne nye gode prosjekter og flere frivillige inn i kirken.

 

 

 

 

Økonomisk oversikt 2020:

Utskrift fra regnskap

 

Menighetsrådet ønsker Guds velsignelse over menighetene i Lødingen og Vestbygd.                                                                             

 

 

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Lødingen kirkelige fellesråd

Lødingen kirkelige fellesråd 

Besøks adresse: Rådhusveien 27 - Lødingen 

Postadresse: Postboks 83, 8411 Lødingen

Kirkekontoret ligger ligger i første etage på Lødingen rådhus. 

Kontoret er plassert i enden av gangen til venstre før trappen opp til 2 etg når man kommer inn hovedinngangen. 

 

Kontakt informasjon

Ilse De Raad
Sokneprest
Telefon 99327434
epost: ilse.de.raad@lodingen.kommune.no

Herbjørg Bjørstad 
Kirkeverge
telefon:  76 98 66 29/ 915 60 244
epost: kirkeverge@lodingen.kommune.no

Christopher D. Briggs
Kantor 
telefon  41 36 93 57
christopher.briggs@lodingen.kommune.no

Ellen Bjørnsen
Diakon medarbeider og trosopplærer 
telefon: 47 07 47 08 
ellen.bjornsen@lodingen.kommune.no

Jan Sverre Norheim
Kirketjener    
telefon 94 20 73 96 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"