Fellesrådet

Kirkelig fellesråd i Oppegård er for Kolbotn, Greverud og Oppegård menigheter.

Fellesrådets oppgaver reguleres i Kirkelovens  §14 . Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Hovedoppgavene er knyttet til oppfølging av bygg, personal og økonomi.
Kirkelig fellesråd er også gravferdsmyndighet i kommunen.

Fellesrådet er nå valgt for perioden 2015-2019 og har følgende sammensetning:

Leder Ole Petter Fremmegård (Greverud)
Nestleder Inger Johanne B Wremer (Kolbotn)
Eliabeth Skolt Nevland (Kolbotn)
Torunn Fatland (Greverud)
Erik Haugom (Oppegård)
Prost Sven Holmsen (oppnevn av biskopen)
Bente Austad Biltvedt (kommunens representant)

Varamedlemmer:
Finn E Mobæk (Kolbotn)
May Britt Esse Berge (Kolbotn)
Rune Selmar (Greverud)
Liv Bente Ringnes Larsen (Greverud)
Sokneprest Dag Høyem (for prost)
Ordfører Thomas Sjøvold  (for kommunens representant)

Kirkeverge Mette Sjølli Grimstad er daglig leder for fellesrådets virksomhet og sekretær for rådet. Fellesrådet har ca 6 møter i året. Møteprotokoller finner du nederst på siden.