Kapellan i Nordre Follo prosti med tjenestested Kolbotn, Greverud og Oppegård sokn

Fast 100 % stilling. Søknadsfrist 20. februar

Vi søker etter en kapellan, som vil være med å utvikle menighetene videre, særlig i forhold til barn og unge og deres familier. Trosopplæringen har godkjente planer og er godt innarbeidet. Her søker vi en kontaktskapende medarbeider med gode samarbeidsevner.

Kapellanen vil sammen med de tre sokneprestene, inngå i turnus med gudstjenester og tjenesteuker og institusjonsandakter. Soknepresten i Kolbotn setter opp tjenesteplan. Det er 4 kirker i soknene, Sofiemyr og Greverud er forholdsvis nye arbeidskirker og rommer aktiviteter hele uka, og for alle aldre. Oppegård kirke fra 1876 og Kolbotn kirke fra 1932 brukes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er kirkegård ved Oppegård, og egen gravlund med kapell på Kolbotn.

Det er mange ansatte, de fleste er organisert i stabene i Kolbotn eller Greverud, og har kontor knyttet til Sofiemyr eller Greverud kirker. I tillegg er det kirkekontor i Kolbotn sentrum, der kirkeverge og administrasjon er plassert. Kapellanens kontorplassering vurderes i forhold til øvrig bemanning.

Foruten trosopplæring drives det et utstrakt arbeid blant barn, ungdom og familier, knyttet til Sofiemyr og Greverud kirke. Kapellanen vil, sammen med sokneprestene, kateket, trosopplærere, ungdomsdiakon og barne- og ungdomsarbeidere, inngå i dette arbeidet, og arbeidsoppgaver og ansvar blir fordelt utfra behov og ansattes evner og gaver.

Det er mange engasjerte medarbeidere å samarbeide med, både ansatte og frivillige, og det er viktig at kapellanen ønsker å være med og utvikle medarbeiderskap. Det arbeides mye med innholdet i gudstjenestene, og det holdes jevnlig ungdomsgudstjenester, som kapellanen vil få med-ansvar for. Det er et godt samarbeid med skoler og barnehager, og med ulike deler av kommunens virksomhet.

Kvinner oppfordres til å søke.

 
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt.
Politiattest (Barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester, kirkelige handlinger, andakter og sjelesorg
 • Deltakelse i konfirmantarbeid, trosopplæring, barne-, ungdoms- og familiearbeid
 • Stabsmøter
 • Prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i prostiets beredskapsordning
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet

Kvalifikasjoner:

 • Medlemskap i Den norske kirke

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)

Personlige egenskaper:

 • Gode forkynner- og formidlingsevner, også overfor barn og unge
 • Evne til å arbeide strategisk og målrettet, selvstendig og i team
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner med ansatte og frivillige medarbeidere.
 • Evne til utadrettede, kontaktskapende møter med mennesker i ulike livsfaser.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922, kapellan etter KAs lønnsregulativ (kr 440 200 - 583 700)
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøringer etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste

 

SØK STILLINGEN