Lokale vedtekter

 

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I ORKDAL KOMMUNE

 

Jfr. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21

 

Vedtatt av Orkdal kirkelige fellesråd 21.06.12.  Revidert 24.11.16 og 08.03.18

Godkjent av Nidaros bispedømmeråd 02.12.2016 og 12.04.2018

 

§ 1. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av (kirkegårdene) gravplassene i kommunen.

De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist, det vil si at grava ikke er festa fra før.

 

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden betales.  Disse har ikke rett til fri grav.

Det finns følgende gravplasser i Orkdal:

Moe kirkegård, Orkdal kirkegård, Geitastrand kirkegård og Orkanger kirkegård (ved Den gode hyrdes kapell)

 

Ved Orkdal kirkegård finnes et tilrettelagt gravfelt for alle livssynssamfunn.

 

§ 2. FREDNINGSTID OG FESTETID

Fredningstid for kistegraver er 20 år.

Fredningstid for urnegraver er 20 år.

Festetid er 5 år.

 

Kistegraver fra 1960-1980 gjenbrukes ikke som kistegrav før de blir behandla med kalk.  Gravene kan gjenbrukes til urnegraver.

 

§ 3. FESTE AV GRAV

Når kistegrav skal tas i bruk er det anledning til å feste en eller to graver ved siden av. Etter søknad kan det gis unntak for å feste flere enn to graver i tillegg.Disse gravene utgjør da ett gravsted.

Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.

Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 5 år. Ved spesielle ønsker, kan festetiden være 10 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging kan gravferdsmyndighetene avslutte festeavtalen.  

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.

Fester plikter å melde adresseforandring.

 

§ 4. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassbetjeningen sørger for istandsetting dersom det er nødvendig.  Montering av gravminne kan først skje etter at kirkelig fellesråd har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. I påvente av gravminne ordner gravplassbetjeningen med et merke hvor avdødes navn settes på.

På felt etablert etter 2017 ved nytt festet gravsted med 2 kistegraver plasseres gravminnet midtstilt i bakkant på de to gravene.

 

Fjerna gravminner kan gjenbrukes av gravplassbetjeningen.

Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd. Overmasse blir fjerna tidligst 4 mnd. etter gravlegginga. Dette skjer kun i sommerhalvåret

 

Fjerning av gravminner/ sletting av grav før festetidens utløp, faktureres fester.

 

 

§ 5. PLANTEFELT

Plantefeltet eller evt. dekorgjenstander foran gravminnet skal ikke være bredere enn gravminnets bredde. Dybden på plantefeltet kan maks være 60 cm, regna fra bakkant av gravminnet.

Det må ikke plantes blomster eller andre vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Gravplassmyndigheten kan beskjære eller fjerne vekster til tillatte mål, og fakturere fester for arbeidet.

 

Ved fornyelse av feste kan kirkevergen forlange at gravstedets utstyr bringes i samsvar med vedkommende bestemmelser.

Bedplater kan brukes dersom den legges i flukt med terrenget omkring. 

Innramming av graven og / eller plantefelt med hekk, stein, jern, eller annet materiale er ikke tillatt.

§ 6. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i størst mulig grad være kompostérbart.

Gravplassbetjeningen fjerner blomster og kranser etter ei gravferd, tidligst 10 dager etter gravferda.

 

 

§ 7. STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller kan bli tilsådd av gravplassbetjeningen. Da blir evt bedplate eller innramming fjerna. 

 

§ 8. GRAVSTELLSAVTALE

Kirkelig fellesråd kan ordne med 1 gangs årlig planting i midten av juni mot fastsatt avgift.

Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester, vil kirkelig fellesråd overta ansvar for planting og stell av gravstedet for ett eller flere år. Midlene forvaltes av kirkelig fellesråd. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til planting og stell av gravstedet etter den inngåtte avtalen og til administrasjon for et fastsatt tidsrom.

Det kan ikke gjøres avtale for lengre tid enn den foranliggende festetid eller en tilsvarende periode. Dersom det i avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkelig fellesråd gi melding om dette til den ansvarlige eller til festeren. Da er det anledning til å øke kapitalen slik at den varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt.

Dersom det gjenstår en rest av kapitalen når avtaletida er ute, blir disse å anvende til forskjønnelse av gravplassen.

Kapital fra de ulike avtalene forvaltes felles og inngår i fellesrådets regnskap, men det kreves bruk av undersystem/reskontro som til enhver tid holder rede på bevegelser og gjenstående beløp på de respektive avtaler.

 

§ 9. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.

Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassen å gjøre.

 

§ 10. MINNELUNDER

 

Det finnes to typer minnelunder: Navna – og Anonym minnelund. 

 

Anonyme minnelunder består av anonyme graver hvor gravens plassering er kun kjent for kirkelig fellesråd.  Disse er kun for urnegraver.

 

I Navna minnelund er avdødes navn og gravens plassering kjent. Avdødes navn, fødselsår og dødsår gjøres kjent på felles minnesmerke.  Disse er for urne- og kistegraver.

 

Utforming, beplantning og stell av minnelunder er Gravferdsmyndigheten sitt ansvar. Snittblomster, lys og kranser skal kun settes på anlagt sted på monumentene. Annen pynt og gjenstander vil bli rydda bort

 

Gravferdsmyndigheten besørger minnesmerke og navneplate i Navna minnelund. For dette betales ei engangsavgift etter sats bestemt av Gravferdsmyndigheten. Skrifta på navneplata skal være lesbar og godkjennes av gravferdsmyndigheten.

 

Fredningstid gjelder i minnelund som graver for øvrig. Graven kan festes mot avgift etter fredningstidens utløp.

 

I Navna minnelund kan det reserveres en plass ved siden av. Det må betales en feste-avgift for reservert plass.

 

Navneplate, minnesmerke og stell faktureres fra det tidspunkt graven tas i bruk. Dette er ei engangsavgift. Dette gjelder også når reservert grav blir tatt i bruk.

 

 

§ 11.  ORDEN OG VERDIGHET

På kirkegårdene skal det være ro og orden. 

Hunder skal føres i bånd. Små barn må ha følge med, eller være under tilsyn av voksne.

 

Bilkjøring på gravplassene begrenses til et minimum. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

Visne blomster, kranser og anna avfall legges på anvist sted eller fjernes fra kirkegården.

 

Ingen må gjøre skade på gravsteder, plantinger eller andre anlegg på kirkegården. Skade som påføres andres eiendom, skal straks utbedres av skadevolder.

           

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"