Gravferd i Lade kirke

Gravferder i Lade kirke er lagt til fredager.

Å ta avskjed er en del av livet. Det blir spesielt synlig når et menneske blir gravlagd. De som står nærmest må forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål ved et dødsfall. I løpet av ganske kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Kirkelig Fellesråd i Trondheim er ansvarlig for å tilrettelegge seremonilokalet (vanligvis kirke eller kapell), skaffe kirketjener og organist.

Prestene i Bakklandet, Lade eller Lademoen menigheter forretter normalt alle bisettelser og begravelser for de som bor i Lade sokn, uansett hvor i Trondheim handlingen finner sted. Avtale kan skje ved henvendelse direkte til prestene, eller gjennom et begravelsesbyrå. Det er vanligvis begravelsesbyrået som tar seg av det praktiske vedrørende seremonier. Lade kirkegård har begrenset kapasitet, men det er ingen ting i veien for å legge handlingen til Lade kirke dersom en ønsker dette. For tiden er dette mulig på fredager.

Sitat

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Salmene 23, 4