Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer

Arbeidsutvalget i Kirkelig fellesråd har i sitt møte 23.11. 2017 oppdatert de tidligere retningslinjene. Dette i lys av nytt personalpolitisk dokument.

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer - Kirkelig fellesråd i Trondheim (KFiT)
Vedtatt i Arbeidsutvalgets møte 23.11. 2017. Arbeidsutvalget i Kirkelig fellesråd har behandlet og gitt sin tilslutning til dette dokumentet som omhandler fellesrådets verdigrunnlag og etiske retningslinjer for både ansatte og folkevalgte.

Verdigrunnlag for Kirkelig fellesråd i Trondheim
Fellesrådets verdigrunnlag bygger på Den norske kirkes verdigrunnlag, og representerer de verdier, normer og holdninger man ønsker skal prege organisasjonens virksomhet og bedriftskultur.  I likhet med formål, mål og strategier er det viktig for en felles forståelse at verdigrunnlaget blir formidlet og bearbeidet i hele organisasjonen.

Fellesrådets arbeidsutvalg vedtok i sitt møte 04.10. 2017 et nytt personalpolitisk dokument med blant annet et nytt verdigrunnlag.

Kirkelig fellesråds verdiplattform fra mål- og strategiplanen har følgende ordlyd:
Kirken i Trondheim er -  og skal være -  en tydelig og relevant trosaktør, en samfunnsaktør og en kulturaktør med basis i vår felles tro. Vi skal være tilstede der folk lever og bor. Vi skal være et tilbud i samfunnet og for samfunnet gjennom de bærende elementene: Gudstjenesten, Trosopplæring og Diakoni.

Våre verdier er i all hovedsak de samme som Nidaros bispedømme sine verdier med noen språklige tilpasninger for vår type virksomhet:

Vennlig
Vi skal være smidig, fleksibel og imøtekommende i omgang med alle som henvender seg til oss.

Viktig
Vi skal være en  relevant, engasjert og omsorgsfull kirke som tar samfunnsansvar, når ut til folk, engasjerer seg i lokalsamfunnet og bidrar i politiske og sosiale utfordringer.

Modig
Vi skal uredd og oppfinnsomt utforske og eksperimentere med egne arbeidsformer. Kirken har et spesielt oppdrag overfor fattige og marginaliserte og må våge en motkultur når det er behov for det.

Dyktig
Vi skal være en kirke som har gode arbeidsmiljø, søker kunnskap, er kvalitetsbevisst og kompetent, er i stand til å kritisk å evaluere eget arbeid og som er oppdatert, nyskapende og etterrettelig

 

Etiske retningslinjer i Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kirkelig fellesråds etiske retningslinjer er forankret i de lover og forskrifter som gjelder for menighetsrådenes og fellesrådenes virksomhet samt vårt verdigrunnlag. Videre vil Forvaltningslov og Offentlighetslov med forskrifter være viktige kilder for virksomhetens saksbehandling og forvaltning. Videre vil lov- og regelverk som regulerer forholdet mellom partene i arbeidslivet komme til anvendelse.

Kirkelig fellesråd i Trondheim forvalter offentlige midler på vegne av kommunens innbyggere, og søker å bidra til at disse ressursene ivaretas på en hensiktsmessig og rasjonell måte. Vi skal ikke bruke fellesrådets eiendeler privat eller tilegne oss personlige fordeler av fellesrådets ressurser.

Folkevalgte og ansatte blir nesten daglig utfordret til å ta stilling i etiske spørsmål. Våre etiske retningslinjer skal bevisstgjøre og oppfordre til etisk refleksjon blant folkevalgte og ansatte i Kirkelig fellesråd i Trondheim. Retningslinjene skal legge til rette for en tillits-skapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

KFiT arbeider for å oppnå tillit og fortrolighet hos våre brukere, kunder og samarbeids-partnere. For å holde tilliten og fortroligheten ved like, må vi sikre at vår atferd er i samsvar med de verdiene vi står for. De etiske retningslinjene skal gi støtte ved utførelsen av oppgaver og i forhold til beslutninger som skal tas. Dersom noe er uklart, skal råd og veiledning søkes hos nærmeste leder.

Det er Kirkelig fellesråd (styret), gjennom kirkevergen, som har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for vedkommendes stilling og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene.

KFiT skal

 • kun involveres i aktiviteter som er      i samsvar med lover og forskrifter og inngåtte avtaler
 • tilby våre tjenester og produkter      på en slik måte at vår og brukerens/kundens/ samarbeidspartnerens      rettigheter og plikter klart fremkommer
 • som virksomhet eller ansatt ikke delta      i reklameøyemed for leverandører      som har levert produkter eller tjenester til KFiT. Vi kan opptre som      referanse for en leverandørs kunder når avtalen om å være referanse inngås      uten at det skal påvirke leverandørens pris overfor KFiT.

Alle ansatte skal

 • unngå å komme i situasjoner som kan      medføre konflikt mellom fellesrådets interesser og egne interesser. Dette      gjelder også forhold som ikke direkte rammes av inhabilitetsbestemmelsene      i lovgivningen.
 • i kontakt med brukere, kunder og      samarbeidspartnere fremme ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i      alle forhold
 • ikke utnytte sin stilling for å      oppnå personlige fordeler, som upassende gaver eller betaling av      arrangementer eller reiser. Ansattes reise-, oppholds- og kurskostnader i      faglig sammenheng kan bare dekkes av KFiT, Bispedømmet, Menighet og/eller      fagforening. Gaver kan bevisst eller ubevisst skape en form for lojalitet,      uansett størrelse. Normale gaver som det vil fremstå som uhøflig å nekte å      motta kan aksepteres (konfekt, blomster o.l.). Det samme gjelder i forhold      til betaling av f.eks. lunsj/middag i forbindelse med møter eller annet      arbeid
 • ikke på vegne av virksomheten ta      beslutninger som kan påvirke den ansattes egen eller noen av den ansattes      nærståendes økonomiske interesser
 • sikre at eventuelle eksterne      engasjement ikke må være til hinder for utførelse av de plikter og      funksjoner han/hun har. Slike eksterne engasjement må heller ikke      undergrave tilliten til virksomheten.
 • dersom spesielle personlige      interesser likevel kan påvirke avgjørelsen i en sak du har faglig ansvar      for, eller for øvrig deltar i saksbehandlingen eller forberedende      saksbehandling i, ta dette opp med overordnet.

I tvilstilfeller skal den ansatte gi informasjon om gaver/betaling av arrangementer/ eksterne engasjement til sin nærmeste leder. Mottatte gaver som går ut over KFiTs retningslinjer skal returneres avsenderen sammen med et brev som redegjør for KFiTs regler om dette.

Som leder

 • har du ansvaret for å sikre at      retningslinjene er kjent og fulgt innenfor ditt ansvarsområde
 • skal du også være et      foregangseksempel. Dersom det skjer brudd på retningslinjene eller det      utvikler seg en uheldig sedvane/kultur i bedriften, skal du sørge for at      dette blir tatt opp i virksomheten umiddelbart
 • skal du også vurdere og eventuelt      foreslå mer detaljerte retningslinjer innenfor de deler av virksomheten du      har ansvar for. Disse retningslinjene skal godkjennes av daglig leder.

Lederne i KFiT har gjennom ord og handling stor innflytelse på kulturen og normene for atferd i virksomheten. Det er ledernes ansvar å sørge for at de etiske retningslinjene er kjent og at det legges til rette for gjennomgang av de etiske retningslinjene og etisk refleksjon.

I de tilfeller hvor kirkevergen selv er inhabil fattes alle beslutninger og vedtak i saken av Arbeidsutvalget.

Brudd på disse retningslinjene og veiledninger/instruksjoner gitt i tilknytning til retningslinjene, kan medføre disiplinære tiltak i form av advarsel, oppsigelse eller avskjedigelse. I den forbindelse har alle ledere et særlig ansvar for å bidra til beskyttelse av ansatte som avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold.

 

Etiske retningslinjer for folkevalgte i Kirkelig fellesråd i Trondheim
Den norske kirkes organer er underlagt forvaltningslovens habilitetsregler. Formålet med etiske retningslinjer er å unngå at folkevalgte i fellesrådet blander private økonomiske interesser med sine verv i rådet. Målet med de etiske retningslinjene er å unngå enhver form for korrupsjon eller mistanke om korrupsjon. For å unngå at korrupsjon oppstår og dermed kirkens omdømme svekkes, bør det være en kultur av åpenhet knyttet til hvilke roller enkelt-personer har.

Kirkelig fellesråd i Trondheim (KFiT) har med utgangspunkt i ovennevnte vedtatt følgende retningslinjer for de valgte representanter i Fellesrådet: 

 • Det må være åpenhet om folkevalgtes      økonomiske interesser og bierverv som kan ha betydning for beslutninger i      rådet.
 • Folkevalgte må aldri utnytte sin stilling til      å oppnå økonomiske fordeler.
 • De folkevalgte må unngå å komme i situasjoner      som kan medføre konflikt mellom KFiTs interesser og egne interesser      (habilitet). Dette gjelder også forhold som ikke direkte rammes av      inhabilitetsbestemmelsene i lovgivningen. Den enkelte er pliktig til å      varsle rådet i tilfeller som kan stille spørsmål ved ens habilitet.
 • Folkevalgte må aldri bevisst gi uriktige      opplysninger eller holde tilbake informasjon om sine ekstraverv og      bierverv.
 • Folkevalgte skal ikke ta imot gaver, reiser, hotellopphold,      bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser som er egnet til å påvirke      deres beslutninger i rådet. 

Kjell Inge Nordgård
Kirkeverge

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Trondheim

Besøks- og leveringsadresse:
Munkegata 6, Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
E-postadresse:
post.trondheim@kirken.no

Hjemmeside: www.kirken.no/trondheim

Org.nr. 976 998 294

Åpningstider:
Mand. - fred. 08.30 -15.00
Felles sentralbord: Tlf. 994 36 000
Åpent mand., onsd., torsd. og fred. kl. 08.30 - 14.30
og tirsd. kl. 08.30 -13.30

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"