Private gravsteder

Utgangspunktet i Norge er gravlegging på offentlige gravplasser. Det er en snever adgang til gravlegging av askeurner på private gravsteder. Det er også åpnet opp for å anlegge trossamfunnsgravplasser.

Gravferdsloven § 20 første avsnitt regulerer privat gravsted:

Når særlige grunner foreligger, kan fylkesmannen gi tillatelse til at private får anlegge gravsted for gravlegging av askeurne på egnet sted. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.

Det skal mye til for at fylkesmannen kan gi tillatelse for at private får anlegge slikt gravsted. Alle i Stortingskomitéen unntatt én representant uttalte;1

at ein skal ha ein særs restriktiv praksis i høve til private gravstader. Ønskje frå den avlidne eller pårørande, religiøse oppfatningar[2] eller kjenslemessige tilhøve er ikkje grunnlag for løyve til privat gravstad. Det same gjeld stilling eller stand til den avlidne.

På bakgrunn av forarbeidene kan det bare gis tillatelse til at private får anlegge gravsted når det er knyttet til en særskilt offentlig interesse til gravstedet.3 Dette vil være tilfellet når et gravsted søkes anlagt i tilknytning til en varig institusjon av offentlig karakter som er eller blir etablert med bakgrunn i avdødes liv og virke innen kunstnerisk, vitenskapelig eller annen særpreget virksomhet.4

Bestemmelsen vil ikke være til hinder for at det settes ned nye urner og kister i eldre private familiegravsteder som er opprettet med tillatelse som også omfatter familiemedlemmer eller etterkommere.5

Når det gjelder tillatelse til å anlegge privat gravsted, skriver Backer Hjorthaug følgende:6

Det er Fylkesmannen i det fylket der gravstedet ønskes anlagt som treffer avgjørelse. Loven sier ikke noe nærmere om hva slags vilkår som kan settes, men disse vil formodentlig i praksis være knyttet til spørsmålet om hva som er «egnet sted» etter § 20 første ledd første punktum, utforming av gravstedet og sikring av framtidig stell og vedlikehold. Tinglyst erklæring kan her være aktuelt, og etter omstendigheten vil det også kunne komme på tale å stille som vilkår at graven slettes etter gravfredstiden på 20 år og ev. rester flyttes til gravplass.

 

Teksten er oppdatert per 5. mai 2020.

1 Innst. O. nr. 46 (1995-1996) s. 45. Fotnote [2] i sitatet har Gravplassrådgiver lagt inn.
2 Det er åpnet opp for å anlegge trossamfunnsgravplasser.
3 Hjorthaug, Torbjørn Backer (2016) "Kommentar til gravferdsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 48 [lest: 29.03.2019].
4 Ot. prp. nr. 64 (1994-1995) s. 66.
5 Her vil vilkårene som ble stilt i tillatelsen ved opprettelsen være bestemmende. Tillatelser gitt i medhold av gjeldende gravferdslov kan bare åpne opp for privat gravsted for nedsetting av askeurne.
6 Hjorthaug, Torbjørn Backer (2016) "Kommentar til gravferdsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 50 [sitert: 29.03.2019].
Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"