Feste

Festet grav er noe annet enn fri grav. Med fri grav menes grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden. (For nærmere om rett til fri grav ved nedsetting av urne i kistegrav og ved gravlegging i øverste nivå i grav med dobbel dybde, se denne gravplassveilederens del om graven.)  Med festet grav siktes det til grav det er inngått eller fornyet festeavtale om, jf. gravferdsloven § 14.

Det er normalt to situasjoner hvor festeavtale inngås etter gravferdsloven § 14 første avsnitt. For det første skjer det ved at en person reserverer en (ev. flere) kistegrav(-er) ved siden av en enkel kistegrav som tas i bruk, typisk i forbindelse med førstavdøde ektefelles bortgang. Det andre tilfellet er der urne- eller enkel kistegrav festes når frigravsperioden/fredningstiden går ut.

Tilvist grav som tas i bruk til person uten bopel i kommunen er ikke fri etter loven og den antas heller ikke å være en festegrav, ref. § 6 andre avsnitt andre setning at det kan tas inn festeavgift "som ved" feste av grav.

Gravplassrådgiver anbefaler at forhold knyttet til feste reguleres i gravplassvedtekter.

Hvordan finne ut av festeforhold i den enkelte sak

Når gravplassmyndigheten skal vurdere rettigheter og plikter i det enkelte festeforhold, er det ikke tilstrekkelig utelukkende å se hva som følger av gravferdsloven og –forskriften. Det er også viktig å se på vedtektene og dokumentene som er relevante for det enkelte avtaleforhold (avtaledokumentene, festebrevene, fakturaene og lignende). Er festeforholdet eller forlengelsen av dette av eldre dato, må gravplassmyndigheten ta hensyn til tidligere regelverk, dvs. hva som gjaldt på tidspunktet for avtaleinngåelsen. Det er imidlertid ikke gitt at en kan se bort fra senere regelendringer.

Gjennomgang av feste-tematikken i denne gravplassveilederen

I lenkene nedenfor gjennomgås en rekke temaer om det som har med feste å gjøre med bakgrunn i gjeldende gravferdslov og gravferdsforskrift. Der det er hensiktsmessig, vises det også til anbefalte eller typiske vedtektsbestemmelser.

"Fester" og "ansvarlig"

I gravferdsregelverket skiller en mellom å være "ansvarlig" for grav og "fester" av grav, og viser i den forbindelse til omtale av dette under temaet "gravansvarlig" i denne gravplassveilederens del om graven med videre henvisning.

Teksten er oppdatert per 19. august 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"