Økonomi og lokal gravplassmyndighet

Gravferdsloven § 3 andre avsnitt omhandler kirkelig fellesråds og kommunens økonomiske ansvar:

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet.

Med mindre det er avtalt kommunal forvaltning etter gravferdsloven § 23 andre avsnitt, er det her lagt opp til at gravplassmyndigheten kommer med budsjettforslag om anlegg, drift og forvaltning av gravplass.1 I denne sammenheng hører det med at avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten.2

Gravferdsloven § 3 sier ikke noe nærmere om hvordan gravplassmyndigheten skal utforme budsjettforslaget. Et minimum er at det budsjetteres slik at gravplassforvaltningen kan drives i tråd med lover og forskrifter. I denne sammenheng er det viktig at gravplassmyndigheten også husker de langsiktige oppgavene, eksempelvis at det i hver kommune skal være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 prosent av kommunens befolkning. Behovet for tilrettelagte graver blant innbyggerne må det også tas hensyn til i budsjetteringen.

Det er viktig at økonomi knyttet til anlegg, drift og forvaltning av gravplass holdes adskilt fra økonomi knyttet til de kirkelige formål som omtales i kirkeloven § 15.

Særlig om kommunal tjenesteytingsavtale ved kirkelig gravplassmyndighet

Etter kirkeloven § 15 fjerde ledd kan kommunal tjenesteyting på blant annet gravplassfeltet komme i stedet for kommunens ansvar for å sette av penger til fellesrådets virksomhet på dette feltet. Slik avtale er inngått i mange kommuner. Slik avtale forandrer ikke på det faktum at kirkelig fellesråd fortsatt har gravplassmyndigheten.3 Av lovforarbeidene til kirkeloven følger det at kommunen kan stå som ansvarlig som byggherre for bygge- og anleggsarbeider på gravplasser selv om kirkelig fellesråd har gravplassmyndigheten.4

Særlig om festeavgift

I og med at festeavgift settes på kommunenivå, vil det være forskjell i avgifter mellom kommunene. Det er kommunen som fastsetter avgiften etter forslag fra gravplassmyndigheten. I utgangspunktet må slik fastsettelse regnes som en forskrift etter forvaltningsloven.5 Kommunens forskriftsvedtak kan ikke påklages i etterkant, men eventuell forhåndsvarsel/høring må skje i forkant av at vedtaket fastsettes

Når det gjelder internt i en kommune, anbefaler vi normalt at det ikke settes forskjellige festeavgiftssatser mellom gravplassene.6 På nasjonalt nivå er det ikke antatt at det gjelder noe prinsipp om såkalt "selvkost" i den forstand at avgiften ikke må begrenses til kostnaden ved å levere tjenesten.7 Om en likevel ønsker å ha ulike festeavgifter mellom gravplassene, må det være legitime, saklige grunner som begrunner forskjellsbehandling internt i kommunen.

Å ha ulike festeavgift for urne- og kistegrav må anses å være legitimt fordi en urnegrav normalt bare beslaglegger halvparten så stort areal som en kistegrav.

Når det er inngått en festeavtale, er selve innkrevingen av festeavtalen å regne som oppfølging av avtalen og regelverket om betaling av avgift. Normalt vil innkreving ikke regnes som et enkeltvedtak når det helt klart fremgår hva som skal betales. I enkelte tilfeller utøver gravplassmyndigheten et skjønn ved anvendelsen av regelverket i den konkrete saken. Dette kan tilsi at det er tale om et enkeltvedtak som kan påklages.8 Dette vil kunne tenkes å gjelde når det er uklarhet om det skal betales for en kistegrav eller urnegrav der dette har ulik pris, eller der det er uklarhet rundt hvor mange kvadratmeter graven utgjør når avgiften skal fastsettes ut i fra antall kvadratmeter.

Vi anbefaler at gravplassmyndigheten har god informasjon om priser for feste av grav og andre betalbare tjenester på sine hjemmesider.

Teksten er oppdatert per 25. juni 2020.

1 Det er en nokså lik bestemmelse i kirkeloven § 15 første avsnitt bokstav b. Kirkeloven blir opphevet med trossamfunnsloven.
2 Gravferdsloven § 21 andre avsnitt. Departementet har nylig foreslått utvidet adgang til å ta inn avgifter i Prop. 86 L (2019-2020). Forslaget er behandlet i Stortinget og følgende trer i kraft fra 1. januar 2021: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-06-23-97?q=urnevegg.
3 Det er kun ved avtale etter gravferdsloven § 23 andre avsnitt at forvaltningsansvaret kan overdras til kommunen.
4 Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 56.
5 Ref. "rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer" i forvaltningsloven § 2 første avsnitt bokstav c.
6 Vi har da ikke i tankene at det ved gravlegging av personer uten bopel i kommune kan kreves "dekning av kostnadene ved gravferden", jf. gravferdsloven § 6 andre avsnitt andre setning, i tillegg til avgift som ved feste av grav.
7 NOU 2014:2 Lik og likskap pkt. 7.1.3.
8 Om forskjellen på å fastsette et gebyr ut fra et regulativ (ikke "avgjørelse") og etter skjønn, se Justisdepartementets lovavdelings uttalelse i sak 3489/88 E.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"