Gravplassvedtekter (lokale forskrifter)

Gravplassmyndigheten fastsetter vedtekter for gravplasser, og vedtektene godkjennes av bispedømmerådet/fylkesmannen. Vedtektene regnes normalt som forskrifter etter forvaltningsloven. Før vedtektene vedtas og godkjennes skal forholdene som vedtektene regulerer være så godt opplyst som mulig. Det betyr eksempelvis at fredningstiden for graver må vurderes spesifikt ut i fra nedbrytningsforholdene i kommunen.1 Dette kan ende med at man setter ulik fredningstid internt i kommunen. (Uansett skal ikke gravlegging finne sted i grav hvor det er dårlig eller ingen nedbrytning etter tidligere gravlegging.)

Forhåndsvarsling og høring vil ofte være påkrevet. I noen tilfeller vil det også være nødvendig å varsle og innhente uttalelse fra enkeltpersoner. Dette vil for eksempel være aktuelt der vedtektsendringene begrenser rettigheter knyttet til bestemte graver for da vil vedtektsendringen kunne være et enkeltvedtak overfor ansvarlig/fester. Det kan tenkes at avtalerettigheter berøres enten det gjelder bestemte eller ubestemte graver, noe som gravplassmyndigheten i en del tilfeller må ta hensyn til. Det er eksempelvis tilfeller hvor gravplassmyndigheten ikke bare må ha en uttalelse fra ansvarlig/fester, men også inngå en avtale med ansvarlig/fester.

Når det gjelder selve innholdet i vedtektene, kan disse gå mer i detalj enn gravferdslov og gravferdsforskrift, men vedtektene skal ikke være i strid med lover og forskrifter.

Gravplassrådgiver har utarbeidet et utkast til en mal for gravplassvedtekter. I og med at forholdene som vedtektene regulerer skal være så godt opplyst som mulig, er det ikke tilstrekkelig å vedta utkast til mal kun med språklige redigeringer. Man må foreta en vurdering av hvordan gravplassene skal reguleres i vedkommende kommune. 

På slutten av utkast til mal for vedtekter omtales bestemmelser som skal/bør inngå i vedtektene. Ordensregler omtales også.

Etter at vedtektene er vedtatt og godkjent skal disse kunngjøres. Dette skal skje i den eller de aviser hvor det er nødvendig for at vedtektene skal blir alminnelig kjent i kommunen. Kunngjøringen i aviser kan begrenses til en kort omtale av vedtektene med opplysning om hvor de i sin helhet fås eller finnes. Vi anbefaler at gravplassvedtektene legges lett tilgjengelig på gravplassmyndighetens og kommunens nettsider. Det er i tillegg mulig å publisere gravplassvedtektene på lovdata.no.

Teksten er oppdatert per 27. august 2020.

1 Av Ot. prp. nr. 64 (1994-1995) s. 63 følger det at gravferdslovens regulering av fredningstid tilsvarer Kirkelovutvalgets forslag § 14. Til denne bestemmelsen sier Kirkelovutvalget i NOU 1989:7 Den lokale kirkes ordning s. 270 at fredningstiden som hovedregel er satt til 20 år etter gravlegging, "men de lokale jordbunnsforholdene kan kreve en lengre fredningstid".

Det kan tenkes at gravplassvedtekters bestemmelser om fredningstid i ettertid må anses ugyldig dersom fastsettelsen av fredningstid er for dårlig utredet i lokale gravplassvedtekter.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"