Virkningen av feil ved behandlingsmåten (§ 41)

Forvaltningsloven § 41 gjelder virkningen av at forvaltningen ikke har overholdt saksbehandlingsreglene. Bestemmelsen må sees i sammenheng med ulovfestet rett når en skal vurdere om et enkeltvedtak er ugyldig. Selv om bestemmelsen bare nevner saker om enkeltvedtak, er det likevel alminnelig antatt at også forskriftsbestemmelser kan bli ugyldige som følge av feil i saksbehandlingen.

 

Lovteksten

Forvaltningsloven § 41 er slik:

§ 41. (virkningen av feil ved behandlingsmåten).

Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.

Etter sin ordlyd ser vi at dette egentlig ikke er ugyldighetsbestemmelse, men en bestemmelse om at et enkeltvedtak likevel er gyldig selv om saksbehandlingsregler er brutt. Det sentrale spørsmålet ved tolkning og anvendelse av bestemmelsen er likevel spørsmålet om et vedtak er ugyldig eller ikke.

Om ugyldige forskrifter

Bestemmelsen angår etter sin ordlyd bare enkeltvedtak. Det er likevel alminnelig antatt at forskrifter kan bli ugyldige som følge av feil i saksbehandlingen. Det er videre alminnelig antatt at man ved vurdering av om en forskrift er ugyldig "må legge til grunn samme synspunkter som foreskrevet i § 41" (sitat fra Woxholths kommentarutgave om forvaltningsloven).1 Woxholth skriver også samme sted:

Det er likevel rimelig klart at det skal mer til for å få kjent en forskrift ugyldig enn et enkeltvedtak. Det har blant annet sammenheng med at ugyldighet kan få virkninger for langt flere enn for enkeltvedtak.

Vurdering av enkeltvedtaks ugyldighet

Forvaltningsloven § 41 angir etter sin ordlyd og sitt formål bare en nødvendig, ikke en tilstrekkelig, betingelse for ugyldighet.2

Om man kommer til at et vedtak er ugyldig, har man teoretisk sett vært gjennom en to-leddet vurdering.3

1) For det første har man vurdert om vedtaket likevel er gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. § 41. Bestemmelsen legger opp til en en sannsynlighetsvurdering.4

2) For det andre har man gjort en vurdering av om vedtaket er ugyldig basert på ulovfestet rett. Her er sentral tekst fra Eckhoff/Smiths standardverk om forvaltningsrett:5

For å kjenne et vedtak ugyldig, trengs ikke overvekt av sannsynlighet for at feilen kan ha påvirket resultatet. Det er nok at det er en ikke helt fjerntliggende mulighet for det; det er altså ikke noe krav at feilen faktisk har virket inn.

Hvilken sannsynlighetsgrad som kreves, kan for øvrig variere. Jo grovere eller mer tallrike feilene er, og jo mer inngripende vedtak det dreier seg om, desto større grunn er det til å statuere ugyldighet selv om det er lite sannsynlig at den enkelte feil kan ha hatt betydning for avgjørelsens innhold (jfr. Innst. O. II (1966-1967) s. 16).

Her er momenter som kan være relevante for den ulovfestede ugyldighetsvurderingen:6

 • Hvor høy sannsynlighet det er for at saksbehandlingsfeilen har virket inn på vedtakets innhold.
 • Om ugyldighet vil være til gunst eller skade for parten eller andre, sml. Eckhoff/Smith over.
 • Hvilke type feil som er gjort. Enkelte type feil leder lettere til ugyldighet enn andre. Her er noen eksempler:
  • Brudd på inhabilitetsreglene fører generelt sett lett til ugyldighet.7
  • Det skal neppe mye til for at klare brudd på reglene om forhåndsvarsel etter § 16 fører til ugyldighet.8
  • Brudd på reglene om at partene og andre berørte skal få veiledning og orientering om sine rettigheter, vil ikke så lett direkte føre til ugyldighet av de etterfølgende forvaltningsvedtak.9
  • Mangelfull utredning av saken, jf. § 17 første avsnitt, vil etter en nærmere helhetsvurdering kunne føre til ugyldighet.10
  • Saksbehandlingsfeil ved klagebehandlingen vil stort sett føre til ugyldighet i samme grad som ved førsteinstansbehandlingen.11 Der partens klage ikke er undergitt en reell overprøving slik § 28 forutsetter, vil konsekvensen raskt kunne bli at klageinstansen må vurdere saken på nytt fordi klageinstansens første vedtak er ugyldig.
 • Jo grovere feilen er, desto større grunn til ugyldighet, sml. Eckhoff/Smith over.
 • Har parten selv har opptrådt i aktsom god tro, så skal det isolert sett mer til for at vedtaket er ugyldig.
 • Om noen har innrettet seg på vedtaket, skal det isolert sett mer til for at vedtaket er ugyldig.
 • Om det har gått lang tid siden vedtaket ble gjort, så skal det isolert sett mer til for at vedtaket er ugyldig.

Teksten er oppdatert per 24. april 2020.

1 Woxholth, Geir. Forvaltningsloven med kommentarer, 5. utg., Oslo: Gyldendal akademisk, 2011 s. 644. Se også Innstilling O. nr. 2 (1966-1967) s. 16.
2 Bernt, Jan Fridtjof (2017) "Kommentar til forvaltningsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 1045 [sitert: 10.01.2019].
3 Det finnes andre måter å fremstille dette på, men vi synes dette er den mest pedagogiske her.
4 Se også Eckhoff, Torstein og Eivind Smith. Forvaltningsrett, 10. utg., Oslo: Universitetsforl., 2014 s. 465.
5 Se også Eckhoff, Torstein og Eivind Smith. Forvaltningsrett, 10. utg., Oslo: Universitetsforl., 2014 s. 465.
6 Punktlisten er hentet fra / inspirert av professor emeritus Erik Magnus Boes foredrag/foiler på Juristforeningens JuristForum i Sandefjord 14. juni 2017. Det ikke gjengitt ordrett.
7 Bernt, Jan Fridtjof (2017) "Kommentar til forvaltningsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 1050 [lest: 10.01.2019].
8 Bernt, Jan Fridtjof (2017) "Kommentar til forvaltningsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 1053 [lest: 10.01.2019].
9 Bernt, Jan Fridtjof (2017) "Kommentar til forvaltningsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 1051 [sitert: 10.01.2019].
10 Bernt, Jan Fridtjof (2017) "Kommentar til forvaltningsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 1052 [sitert: 10.01.2019].
11 Bernt, Jan Fridtjof (2017) "Kommentar til forvaltningsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 1059 [sitert: 10.01.2019].

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"