Anonym og navnet minnelund

Oversikt

Med minnelund forstås gravfelt på gravplass uten adgang til gravminne knyttet til den enkelte grav. I minnelund kan det anlegges både kiste- og urnegraver. Når det anlegges kistegraver, skal disse være minst 3 meter lange og minst 1,5 meter brede med mindre det er snakk om anonym kistegrav for dødfødte og barn under 1 år. Da er det tilstrekkelig at graven er minst 1,5 meter lang og 0,75 meter bred. Urnegrav på minnelund skal være minst 0,5 meter lang og 0,5 meter bred med plass for én askeurne.

I lenkene nedenfor omtales henholdsvis anonym og navnet minnelund. Her nevnes at anonym og navnet minnelund skal plasseres i atskilte felt. Vi presiserer også at det ikke er noen plikt til å anlegge minnelunder. Det er opp til den enkelte gravplassmyndighet å bestemme om man skal ha minnelund.

Anonym minnelund

Dersom det er både anonym og navnet minnelund på en gravplass, skal disse være adskilt i forskjellige gravfelt. Gravens plassering på anonym minnelund er bare kjent for gravplassmyndigheten. Grav på anonym minnelund har ingen ansvarlig.

Gravplassmyndigheten kan plassere minnesmerke på anonym minnelund, men det er ingen plikt til det. Minnesmerke skal godkjennes av bispedømmerådet, alternativt fylkesmannen ved kommunal forvaltning.1

Navnet minnelund

Dersom det er både anonym og navnet minnelund på en gravplass, skal disse være adskilt i forskjellige gravfelt.

Ved navnet minnelund skal det plasseres minnesmerke med navn og data på de gravlagte. Minnesmerket skal være godkjent av bispedømmerådet, alternativt fylkesmannen ved kommunal forvaltning.

På navnet minnelund kan grav festes etter fredningstidens utløp. Nærmere bestemmelser gis i gravplassens vedtekter.

I Gravplassrådgivers utkast til mal for lokale vedtekter fra mars 2019 er det lagt inn forslag til bestemmelse om navnet minnelund. Vi presiserer at det må vurderes konkret om bestemmelsen er egnet i den aktuelle kommune. Utkast til bestemmelse lyder som følger:

§ 11. NAVNET MINNELUND

Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke.

Alt. 1 Graver i navnet minnelund kan ikke festes etter fredningstidens utløp.

Alt. 2 Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen.

 

Alt. 1 I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Dette gjelder også urnegrav. Ved feste av grav ved siden av betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk. Ved feste av grav ved siden av i navnet minnelund, vil ikke nødvendigvis gravene komme ved siden av hverandre, men navneplatene.

Alt. 2 I navnet minnelund kan det ikke festes en grav ved siden av.

 

Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, beplantning og stell betales.

Gravplassmyndigheten har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassmyndigheten.

Videre har Gravplassrådgiver utarbeidet et informasjonsskriv om navnete minnelunder.

Teksten er oppdatert per 3. juni 2020.

1 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.
2 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"