Kistegraver

Krav til kistegrav følger av gravferdsforskriften § 13:

§ 13. Kistegrav

Kistegrav skal være minst 3 meter lang og 1,5 meter bred. På gravplass anlagt før 1. januar 1997 kan hver grav være minst 2,4 meter lang og 1,2 meter bred.

Kiste skal plasseres slik at den har minst 0,8 meter jordoverdekning og minst 0,3 meter jord under kistebunnen og på alle sider.

Når særlige forhold tilsier det, kan kirkelig fellesråd fravike bestemmelsene i annet ledd. Kiste kan likevel ikke gis mindre enn 0,8 meter jordoverdekning. Dersom forholdene tilsier det, skal kirkelig fellesråd treffe bestemmelse om større jordoverdekning enn 0,8 meter.

Når særlige forhold tilsier det, kan det i vedtektene fastsettes særskilte bestemmelser som fraviker kravene i første ledd.

Det ble gjort endringer i bestemmelsen med virkning fra 1. januar 2013. Disse gikk i korthet ut på redusert krav til jordoverdekning, innføring av krav om 0,3 meter jord på alle sider ble innført, tredje avsnitt ble endret og fjerde avsnitt kom inn. Departementet har i rundskriv P-12/2012 uttalt følgende om endringen:

Det reduserte kravet til jordoverdekning vil gi bedre oksygentilførsel til sonen der kistene ligger, og det vil bidra til kortere oppløsningstid. Endringene vil også kunne bidra til at områder som i dag ikke har tilstrekkelig jorddybde, vil kunne tas i bruk. Det innføres et minstekrav om minst 0,3 meter jord på siden av kistene for å hindre luktproblemer ved gravlegging innenfor forstøtningsmurer. Fellesrådet kan dispensere fra kravet om 0,3 meter jord under og på sidene av kisten. Departementet vil understreke at der forholdene tilsier det, skal fellesrådet bestemme større jordoverdekning enn 0,8 meter.

Med bakgrunn i begrenset areal på gravplasser i områder med stor muslimsk befolkning, og at barnegraver er et ønske fra de muslimske miljøene, åpnes det for at det i gravplassvedtektene kan gis anledning til å fravike størrelseskravet til kistegraver. Forutsetningen er at ordningen på disse feltene tilbys som et valgfritt alternativ til gravlegging i alminnelig grav, og det må gis klar informasjon om at valg av dette alternativet utelukker senere bruk av graven til voksengrav. Det er ikke departementets hensikt å åpne for redusert bruk av graver med voksenstørrelse som følge av generell plassmangel på gravplassen.

Dersom særlige forhold tilsier det og gravplassmyndigheten ønsker å fravike dimensjonskravene i § 13 første avsnitt, er det verdt å merke seg at man må gjøre dette i vedtektene. Da må man følge den prosessen som gjelder for endring av vedtekter.

Særlig om urne i kistegrav

Dersom urner gravlegges i kistegrav på 3,0 meter ganger 1,5 meter, er det normalt antatt at det er plass til å sette ned 8 urner i kistegraven. Dersom alle dimensjonskrav for en kistegrav er tilfredsstilt, er det mest nærliggende å definere graven som en kistegrav selv om det utelukkende er nedsatt urner i graven. Det kan være ulike grunner til at urner settes ned i kistegraver, eksempelvis at gravplassen ikke har egne urnegravfelt.

Der urne settes ned først i kistegrav, kan det ofte være hensiktsmessig å sette urnen ned ved siden av gravsteinen. Dette vil normalt ikke blokkere for eventuell etterfølgende gravlegging av kiste.

Teksten er oppdatert per 29. mai 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"