Tilvisning av grav

Tilvisning av grav skjer etter gravferdsloven § 7 første avsnitt. For graver som ikke har noen ansvarlig eller fester, er det i utgangspunktet opp til gravplassmyndighetens skjønn å avgjøre hvor det skal tilvises grav.1 Tilvisning av grav er å regne som et enkeltvedtak.2 Her er det grunn til å minne om at et enkeltvedtak ikke alltid må være skriftlig, jf. forvaltningsloven § 23.3 Her kan en telefonsamtale med den som sørger for gravferden være tilstrekkelig. Det er krav om begrunnelse av vedtak, og begrunnelsen kan også gis muntlig. Et eksempel vil være å forklare hvilken plan gravplassmyndigheten har for tildeling av frie graver, og hvor man er i denne planen. Gravplassmyndigheten må også informere om at det er klagerett på tilvisning av grav. For nærmere om dette, vises det til denne gravplassveilederens omtale av forvaltningslovens regler om klage.

Teksten er oppdatert per 27. mai 2020.

1 E-post fra departementet til Gravplassrådgiver 11. september 2015.
2 Se eksempelvis kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer for statlig klagebehandling etter forvaltningsloven § 34 H-2103 av 13. juni 2000 kap. 6.
3 For omtale av denne og andre regler i forvaltningsloven, se denne gravplassveilederens omtale av forvaltningsloven.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"