Anonym gravlegging

I skjemaet Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon er det spørsmål om avdøde skal legges i anonym grav. Med anonym grav forstås grav som ikke har noen ansvarlig, og hvor gravens plassering bare er kjent for gravplassmyndighetene.1 Dette innebærer at bare representanter for gravplassmyndighetene skal være til stede ved gravleggingen.

Det er viktig at etterlatte får god informasjon om hva anonym gravlegging innebærer. Eksempelvis kan det være hensiktsmessig at lokal gravplassmyndighet informerer om ulike typer graver, som anonym grav og anonym minnelund, på gravplassmyndighetens nettside. Mulig tekst kan være:2

Anonym grav og anonym minnelund

En gravform er anonym grav.

Gravlegging skjer da på et felt der gravens plassering bare er kjent for gravplassmyndigheten.

Det er ikke anledning til å sette opp noe gravminne eller annen markering med navn eller annen tekst.

Anonym grav kan benyttes både ved kistebegravelser og urnebegravelser.

Anonym grav kan ikke festes.

Noen steder er det satt opp et minnesmerke på et felt med anonyme graver, men det er uten navn på de gravlagte.

Her som ellers er det bedre med informasjon i forkant enn at den som sørget for gravferden gjør et noe uopplyst valg og i etterkant ser at en ville valgt annerledes om en kunne valgt på nytt. Informasjon ovenfor bør også videreformidles til gravferdsbyråene.

Teksten er oppdatert per 22. mai 2020.

1 Gravferdsforskriften §§ 15 og 15a.
2 I hovedsak hentet fra Den norske kirkes nettside.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"