Frist for gravlegging og kremasjon

Utgangspunktet i lovverket er at gravlegging skal skje raskt etter at dødsfallet har funnet sted. Etter gravferdsloven skal kistegravlegging eller kremasjon skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. I gravferdsforskriften presiseres at lørdag ikke regnes som virkedag. Såkalte røde dager regnes heller ikke som virkedager.1 Det presiseres at fristen på senest 10 virkedager er ikke en frist for når seremoni skal være gjennomført. Fristen gjelder selve gravleggingen av kisten/legemet eller kremasjon. Ved kremasjon er det derfor viktig at seremoni gjennomføres i god nok tid til å gjennomføre kremasjon innen fristen med mindre det er anledning til å gjøre unntak, se nærmere nedenfor.

Fristen var tidligere kortere, men ble fra 2012 forlenget til 10 virkedager. Av lovforarbeidene følger det at formålet med endringen var å legge til rette for større fleksibilitet ved fastsettelse av gravferdstidspunkt.2 Backer Hjorthaug skriver at en viktig forutsetning er at fleksibiliteten ikke skal gi en generelt forlenget tid før begravelse finner sted, men gi større mulighet for å innfri de etterlattes ønsker.3 Departementet forutsatte at forlengelsen til 10 virkedager ville føre til mindre behov for å fravike bestemmelsen i form av lengre frist ved tungtveiende grunner.4 Det fremgår av lovforarbeidene at en frist på 10 dager bare vil kunne praktiseres der det er tilfredsstillende kjølt oppbevaringsrom for kister.5

Det er gravplassmyndigheten som fastsetter nærmere tidspunkt for den enkelte gravlegging, jf. gravferdsforskriften § 12. Tidspunktet som er fastsatt kan ikke påklages til bispedømmerådet/fylkesmannen.

Gravplassmyndigheten kan forlenge fristen på 10 virkedager dersom det foreligger tungtveiende grunner for det. Uttrykket "tungtveiende grunner" tilsier at det skal mye til for at gravplassmyndigheten gir en fristforlengelse. Hvilke tungtveiende grunner som kan begrunne en forlengelse, vil bero på en konkret vurdering.6 En bakgrunn for unntaksregelen synes å være å fange opp tilfeller hvor det er vanskelig for krematoriet å gjennomføre kremasjon innen fristen.7 Vi antar at der eksempelvis bisettelsesseremoni gjennomføres etter 7 virkedager og krematoriet i vedkommende myndighet ikke drifter krematoriet daglig, vil det kunne oppstå tilfeller med "tungtveiende grunner" for å utsette 10 dagers-fristen. Andre tungtveiende grunner kan nok være at en nærstående etterlatt er alvorlig syk eller skal gjennomføre en viktig eksamen og en utsettelse på noen dager vil løse situasjonen.

Departementet skriver i rundskriv P-15/2011 av 20. desember 2011 at adgangen til å forlenge fristen utover 10 virkedager nå blir vesentlig mindre, og at unntaksadgangen bør praktiseres restriktivt.

Gravplassmyndighetens vedtak om hvorvidt det skal gis forlenget frist kan ikke påklages til bispedømmerådet/fylkesmannen.

En løsning kan være at den som sørger for gravferden velger å kremere avdøde kisten innen fristen og senere foreta en gravferdsseremoni (urneseremoni) med urnen. Da vil de etterlatte kunne ha langt mer tid på seg.

Særlig om forkorting av 10-dagers frist for gravlegging eller kremasjon

Dersom vilkårene for oppbevaring av kiste tilsier det, skal gravplassmyndigheten forkorte fristen på 10 virkedager for gravlegging eller kremasjon, jf. gravferdsloven § 13 tredje avsnitt. Dette vil typisk være aktuelt på varme somre uten mulighet for kjøling. Gravplassmyndighetens vedtak om forkortet frist kan ikke påklages til bispedømmerådet/fylkesmannen.

Særlig om frist ved urnenedsettelse

Eventuell urnenedsettelse skal skje senest seks måneder etter dødsfallet. Departementet skriver i rundskriv V-11B/2004 av 17. mars 2004 at hovedregelen må være at urner gravlegges så snart som mulig etter at kremasjon har skjedd.8 Bakgrunnen synes å være hensynet til de pårørendes sorgarbeid. Av nevnte rundskriv følger det også at den som sørger for gravferden, så tidlig som mulig bør gis opplysning om når urnen er klar til gravlegging, slik at de pårørende ikke blir gående i uvisshet om dette.

Departementet påpeker i nevnte rundskriv at anledningen til å vente inntil seks måneder med å gravlegge en askeurne ikke er satt for å fange opp praktiske behov som gravplassmyndighetene måtte ha for å utsette gravlegging, og som uten for store kostnader kan avhjelpes. Hensynet til de etterlatte må i slike situasjoner veie vesentlig tyngre enn hensynet til gravplassmyndighetene. Av hensyn til de pårørendes sorgarbeid trekker departementet frem at det er lite ønskelig å oppfordre til å utsette gravlegging pga. tele i bakken. I denne forbindelse viser Gravplassrådgiver til at det finnes tineapparater.

Dersom det foreligger tungtveiende grunner, kan gravplassmyndigheten forlenge 6-månedersfristen. Et vedtak om hvorvidt det skal gis fristforlengelse kan ikke påklages til bispedømmerådet/fylkesmannen.

Dersom det åpnes opp for fristforlengelse, bør det normalt settes en ny frist.

Dersom urnenedsettelse ikke har funnet sted i rimelig tid før fristen, skal krematoriet eller vedkommende gravplassmyndighet gi melding til den som sørger for gravferden om når urnenedsettelse kan finne sted, jf. gravferdsforskriften § 36. Av gravferdsforskriften § 36 følger det at den som sørger for gravferden så vidt mulig skal gis anledning til å være tilstede under gravleggingen.

Særlig om frist ved askespredning

Verken gravferdsloven eller -forskriften setter frist for askespredning. Det følger av rundskriv P-8/2012 av 18. desember 2012 at det kan være hensiktsmessig at det som et vilkår for å gi tillatelse om askespredning fastsettes en frist for gjennomføringen av spredningen. Gravplassrådgiver anbefaler at fylkesmannen normalt setter en slik frist. Videre bør krematoriet eller gravplassmyndigheten som oppbevarer urnen, følge opp overfor den som sørger for gravferden dersom urnen ikke har blitt utlevert til askespredning i rimelig tid før fristen utløper, sml. gravferdsforskriften § 36 første avsnitt første setning.

Dersom fylkesmannen setter en frist for gjennomføringen av askespredningen, kan fristen påklages til departementet, jf. gravferdsloven § 24 siste avsnitt.

Særlig om en situasjon der gravferd ikke er sluttført lang tid etter dødsfallet – klageadgang på gravplassmyndighetens beslutning om å gjennomføre gravlegging

I noen tilfeller har det gått for lang tid fra dødsfall til urnen har blitt satt ned eller asken er spredt som følge av at gravferdsansvarlige ikke har overholdt sine plikter. Departementet har uttalt seg til en slik situasjon hvor lokal gravplassmyndighet ville gjennomføre gravlegging mot gravferdsansvarliges vilje og spørsmålet om det var klageadgang på en slik beslutning.9 I denne aktuelle saken hadde gravferdsansvarlig ønsket askespredning på steder som ikke hadde blitt godkjent av fylkesmannen og hadde visstnok sendt flere henvendelser til fylke og bispedømmeråd, men ikke nådd fram. Lokal gravplassmyndighet ville gjøre vedtak om gravlegging.

Departementet kom i denne situasjonen til at lokal gravplassmyndighets beslutning om gravlegging er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og dette vedtaket er det rett til å klage på.

Teksten er oppdatert per 16. juni 2020.

1 Med røde dager siktes det til søndager og helligdager/høytidsdager.
2 Prop.81 L (2010-2011) s. 44.
3 Hjorthaug, Torbjørn Backer (2016) "Kommentar til gravferdsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 26 [lest: 23.09.2019].
4 Prop.81 L (2010-2011) s. 44.
5 Prop.81 L (2010-2011) s. 44.
6 Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 65.
7 Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 64 og NOU 1989:7 Den lokale kirkes ordning s. 272-273 og s. 318 (sistnevnte er fra en rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av daværende Kirkelovutvalget).
8 I selve rundskrivet vises det til 8-dagers frist, men riktige frist er 10 virkedager. Bakgrunnen er at rundskrivet er eldre enn lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2012.
9 E-post fra departementet til Gravplassrådgiver 22. mai 2019.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"