Gravferd i regi av kommunen

Dersom ingen sørger for gravferden, skal gravferden bli besørget av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen bør innarbeide rutiner for å håndtere en slik situasjon.

Dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted.1 Dette følger av gravferdsloven § 9 femte avsnitt.

Fanebestemmelsen gravferdsloven § 1 første avsnitt av 1. januar 2012 om at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn, vil være sentral når kommunen sørger for gravferden.

Eldre lovforarbeider er også av betydning:2

Når det gjelder valg av begravelsesform, må det forutsettes at de som sørger for gravferden i størst mulig utstrekning vil respektere avdødes ønsker. Ofte kan det imidlertid være tvil om hva avdøde har ønsket, og det kan i enkelte tilfeller ha vært uttalt så spesielle ønsker at det ikke synes rimelig å gjøre avdødes ønsker til en rettslig forpliktelse for den som sørger for gravferden.

Vi anbefaler at kommunen innarbeider rutiner for hvordan man håndterer en situasjon hvor ingen sørger for gravferden. Som en del av rutinen er de naturlig at kommunen sjekker Folkeregisteret og ser om det er opplysninger av betydning der, for eksempel barn, ektefelle eller relasjoner som ikke er oppgitt tidligere.3

Det følger av gravferdsloven § 9 femte avsnitt at kommunen kan kreve utgiftene dekket av dødsboet.

Teksten er oppdatert per 15. mai 2020.

1 "Bopel"-begrepet omtales i denne gravplassveilederen i forbindelse med omtale av rett til fri grav etter gravferdsloven § 6.
2 Ot.prp.nr. 64 (1994-1995) s. 64.
3 Kommunen har tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"