Hvem som sørger for gravferden - skriftlig erklæring og rettighetsrekkefølge

Selv om det gjerne er flere som står bak en avgjørelse, er det den gravferdsansvarlige blant de etterlatte som avgjør spørsmål knyttet til gravferden (juridisk sett). Her og i lenkene nedenfor omtales såkalt skriftlig erklæring fra avdøde om hvem som skal sørge for gravferden, samt rettighetsrekkefølgen i § 9 annet avsnitt for tilfeller der det ikke foreligger slik skriftlig erklæring.

Etter loven er det kun én person som kan sørge for gravferden.

Denne personen avgjør spørsmålene om gravferden, blant annet spørsmålene om det skal være medvirkning fra et tros- og livssynssamfunn og hvor avdøde skal gravlegges.1

Som regel er det ingen involvering fra det offentliges side knyttet til hvem som skal være ansvarlig for gravferden. I gravferdsloven § 9 (1) er det åpnet opp for at den som har fylt 18 år skriftlig kan erklære hvem som skal ha rett til å sørge for egen gravferd. I den forbindelse kan det treffes bindende beslutning om kremasjon. Der det ikke foreligger slik skriftlig erklæring om hvem som skal sørge for gravferden, er det i § 9 (2) oppstilt en prioritert rekkefølge over hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Kommunen avgjør ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden.

I lenkene nedenfor omtales forhold rundt slik skriftlig erklæring, samt nevnte rettighetsrekkefølge.

Teksten er oppdatert per 15. mai 2020.

1 Sammenlign Hjorthaug, Torbjørn Backer (2016) "Kommentar til gravferdsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 19 [lest: 29.03.2019] og Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 63.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"