Praktiske forhold rundt gravlegging

Her gjennomgås regler i gravferdsloven og -forskriften som angår den praktiske gravleggingen. Om selve graven og tilrettelagte graver, se denne gravplassveilederens bolk om graven.

Gravplassmyndigheten må ta hensyn til gravferdsloven § 1 første avsnitt om at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Eksempelvis kan det tenkes at de etterlatte av religiøse grunner ønsker å fylle igjen graven selv.  Å utvise fleksibilitet i tråd med de etterlattes ønske må ikke gå på bekostning av sikkerhet.1

Gravferdsforskriften § 12 sier at grav skal åpnes så nær gravlegging som mulig og lukkes umiddelbart etter gravlegging. Generelt anbefaler Gravplassrådgiver at kistegraven åpnes dagen før for å se om nedbrytning har skjedd (ved gjenbruk) og om forholdene ellers ligger til rette for gravlegging i den aktuelle grav. Dersom en kistegrav blir stående åpen før gravlegging, skal åpningen sikres forsvarlig.2

En representant for gravplassmyndigheten skal være til stede under gravleggingen.3 Det er nok særlig sikkerhetshensyn som er bakgrunnen for en slik regel.4 Der det er prest fra Den norske kirke som forretter gravferdsseremonien, er det vanskelig å se for seg at vedkommende kan regnes som representant for gravplassmyndigheten.5 Her ser man for seg at en gravplassarbeider skal være til stede.

Rammen for denne gravplassveilederen er i stor grad gravferdsloven med forskrifter. Det betyr ikke at ikke andre lover er relevante. Gravplassrådgiver har i rådgivningen pekt på behovet for at to personer er til stede ved åpning og lukking av grav under henvisning til arbeidsmiljøloven med forskrifter.

I Gravplassrådgivers utkast til mal for lokale gravplassvedtekter er det forslag til bestemmelse om grav og gravminne. Her er det foreslått regulering av håndtering av jord, tilsåing, planering og oppsetting av gravminne.

Tidligere benyttet grav kan bare brukes på nytt når det ikke finnes annet enn grove knokler og kisterester etter tidligere gravlegging. Slike rester skal graves ned i bunnen av graven før ny gravlegging.6 Dette gjelder ikke verdigjenstander som er å regne som løse kulturminner etter kulturminneloven § 12.

Av gravferdsforskriften § 12 siste avsnitt følger det at bare levninger etter mennesker kan gravlegges på gravplass. Gravferdsforskriften § 12 siste avsnitt tydeliggjør at kjæledyr ikke kan gravlegges på gravplass som faller inn under gravferdsloven.7

Teksten er oppdatert per 19. mai 2020.

1 Høringsnotat om endringer i gravferdsforskriften av juni 2012 s. 15 og rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.
2 Gravferdsforskriften § 12 andre avsnitt andre setning.
3 Gravferdsforskriften § 12 andre avsnitt tredje setning.
4 Høringsnotat om endringer i gravferdsforskriften av juni 2012 s. 15.
5 Prester er normalt ansatt av bispedømmerådet/rettssubjektet Den Norske Kirke (med organisasjonsnummer 818 066 872), som er et annet rettssubjekt enn aktuelle kirkelige fellesråd (eller kommune).
6 Gravferdsforskriften § 12 tredje avsnitt andre setning.
7 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"