Eiendomsforhold på gravplassen

Gravferdsloven § 1 siste avsnitt er som følger:1

Gravplassene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Soknene i en kommune kan i fellesskap eie gravplasser.

Det kan være andre enn soknet som står som eier i grunnboken, men dersom det er soknet som skal/bør stå som rettmessig eier, skal/bør dette ryddes opp i. At soknets står som eier kan eksempelvis være viktig for de tilfeller det foregår prosesser etter plan- og bygningsloven som har betydning for gravplassen. I slike tilfeller vil soknet, ev. fellesrådet, kunne ha gravplassfaglige synspunkter som bør spilles inn i prosessen.

Når det gjelder temaet eiendomsrett og gravplass, vises det til rundskriv V-6/2002 B av 21. januar 2002 om overføring av kirkelige eiendommer fra kommunene til kirkelig fellesråd.2

Unntak fra utgangspunktet om at gravplassene er soknets eiendom er der annet følger av "særskilt rettsgrunnlag". Eksempelvis kan eier av en gård i nærheten av gravplassen for lang tid tilbake ha sikret den til enhver tid gjeldende eier av gården eksklusiv rett til gravsted på gravplassen i forbindelse med at gården har overført/avstått grunn til gravplassformål.

For øvrig viser vi til denne gravplassveilederens omtale av særlige rettigheter på gravplass.

Forut for vedtak om nedlegging av gravplass, bør eiendomsforholdet til området være avklart.3

Teksten er oppdatert per 16. juni 2020.

1 Av kirkeloven § 2 første avsnitt følger det at "[s]oknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke og kan ikke løses fra denne". Av Grunnloven § 16 andre setning følger det at "Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten".
2 Dette rundskrivet kom noen dager etter rundskriv V-5/2002 av 16. januar 2002 Kirken og kommunene - en veiledning.
3 Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 63.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"