Gravferdsforskriften § 7 om utrustning og adkomst

I gravferdsforskriften stilles det krav til utrustning og adkomst:

§ 7. Utrustning og adkomst

Gravplassen skal være inngjerdet og ha lukkbare porter. Det areal som ligger innenfor gjerdet skal som hovedregel være opparbeidet. Gjerdet skal ha et verdig utseende og utgjøre et fysisk hinder. Naturlige hindre som vassdrag og fjellskrenter kan tre i stedet for gjerde.

Gravplassen skal tilrettelegges etter gjeldende regler for universell utforming.

Det skal være god framkommelighet for båreprosesjon, publikum og teknisk utstyr til alle gravfelt, men vegsystemer skal ikke legges til rette for gjennomgangstrafikk. Ingen kan ha vegrett over gravplass. Ingen former for luftstrekk kan krysse gravplass.

Mellom bygning på gravplass og nærmeste grav skal det være minst 3 meter.

På gravplass hvor det ikke er kirke eller gravkapell med klokke, skal det være en frittstående støpul og klokke.

Når det gjelder kravet om inngjerding, må det presiseres at hekk alene ikke er tilstrekkelig som inngjerding av gravplass. Hekk i kombinasjon med et enkelt gjerde kan imidlertid være en god løsning.

I tillegg til at forskriften bestemmer at avstand mellom bygning og nærmeste grav skal være minst 3 meter, anbefaler Gravplassrådgiver blant annet generelt at avstanden mellom trær/interne veier og grav skal være minst 1 meter samtidig som vi presiserer at det ikke er mulig å sette en entydig anbefalt avstand for trær. Rotsystemet for trærne varierer og her må det gjøres en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vi anbefaler videre generelt minst en 4 meters sone mellom gravplassens gjerde og grav.

Når det gjelder kravet om "frittstående" støpul og klokke, er det ikke tilstrekkelig å ha klokke i en driftsbygning. På bildet er et godt eksempel på frittstående støpul fra Elvestrand i Troms og Finnmark.

imageax1a6.png

Foto: Åse Skrøvset / Gravplassrådgiver.

 

Særlig om luftstrekk og gravplass

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredeskap (DSB) har samarbeidet om et informasjonsskriv om temaet. Her er deler av informasjonsskrivet som ble sendt fra Gravplassrådgiver til kirkelige fellesråd, menighetsråd i kommuner med et sokn og kommuner med kommunal forvaltning 3. februar 2017:

Lovgrunnlaget

Forskrift til gravferdsloven (glf) har i § 7 en bestemmelse om at ingen former for luftstrekk kan krysse gravplass. Dette omfatter både høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) ligger under el-tilsynsloven. Denne forskriften retter seg mot eiere av luftledningsanlegg, som hovedsakelig er kraft- og nettselskap (everk). I forskriftens (fef) kapittel 2 og § 2-[1]7 ligger en bestemmelse om at anlegg skal ikke være unødig skjemmende, sjenerende eller skadelig på omgivelsene. I kapittel 6 og § 6-4 er det bestemmelser om høyspenningsledningers avstander, kryssinger og nærføringer til omgivelser. Det er oppgitt minsteavstander i horisontal retning for gravplasser til 6 m (+ et spenningsavhengig tillegg) i veilederen til forskriften (fef). Det er ikke noen tilsvarende bestemmelse for elektriske lavspenningsanlegg i forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

Hensikten med regelverket

Hensikten med regelverket for el-tilsyn er hovedsakelig helse, miljø og sikkerhet. Eier av ledningsanlegget må også ha rask og effektiv tilgjengelighet om det oppstår skader, noe som kan være utfordrende når luftstrekk krysser gravplass.

Når det gjelder avstandskravet til gravplass er i tillegg verdighet og estetikk viktig kriterier for å ivareta gravplassens egenart. De estetiske utfordringene vil kunne være like store for både høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg.

Nyanlegg og utvidelse av gravplass

Ved anleggelse av ny gravplass og utvidelse av gravplass skal bestemmelser i forskrift til gravferdsloven og forskrift til elektriske forsyningsanlegg legges til grunn. Det vil si at hverken høyspenningsanlegg eller lavspenningsanlegg kan krysse gravplass. Høyspenningsanlegg skal ligge minst 6 m (+et spenningsavhengig tillegg) fra gravplassens grense. For lavspenningsanlegg er det ingen minsteavstand, men det anbefales å finne gode løsninger som ivaretar gravplassens egenart. Eier av ledningsanlegg, som oftest lokalt kraft- og nettselskap (e-verk), bør kontaktes i de tilfeller man er i tvil om nyanlegg og utvidelser vil føre til avvik fra regelverket.

Eksisterende gravplasser

Der høyspenningsanlegg krysser eksisterende gravplass eller ligger nærmere gravplass enn minsteavstanden, bør planlagt arealbruk i denne sonen ta hensyn til dette ved vesentlig endring av gravplass. Det vil si at det ikke legges nye graver, gravfelt og minnelunder i konflikt med avstandskravene. For lavspenningsanlegg bør en skjønnsmessig vurdering i forhold til avstand legges til grunn ved plassering av nye tiltak.

For gravplasser der eksisterende høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg oppleves som problematiske i forhold til estetikk og verdighet bør aktuelle tiltak for å utbedre forholdene på sikt vurderes. Dette kan være omdisponering av områder som er i bruk til graver eller skjermende tiltak.

Teksten er oppdatert per 11. mai 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"