Gravferdsforskriften § 9 om adferd på gravplass

I gravferdsforskriften reguleres adferd på gravplass:

§ 9. Adferd på gravplass

Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplass skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen.

Besøkende skal såvidt mulig ferdes gående. Hunder skal føres i bånd.

Bakgrunnen for bestemmelsen har blant annet med å gjøre at ferdsel på gravplassen foregår under andre forutsetninger enn ellers i samfunnet.1

På slutten av dokumentet med Gravplassrådgivers utkast til mal for lokale gravplassvedtekter er det tatt inn tekst om ordensregler:

PÅ GRAVPLASSEN KAN DET SETTES OPP ORDENSREGLER. SÅ LENGE SLIKE REGLER ER AV LITE INNGRIPENDE KARAKTER, REGNES DE IKKE SOM FORSKRIFTER, OG DA ER DET IKKE NATURLIG Å TA SLIKE REGLER INN I GRAVPLASSVEDTEKTENE. HER ER ET UTKAST TIL ORDENSREGLER:

REGLER OM ORDEN, ADFERD OG SIKKERHET

Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger skal skje minst mulig støyende og ikke virke støtende.

Gravminner kan velte. Det må derfor vises forsiktighet.

Mindre barn må være under tilsyn av voksne.

Merknad: Gravplassforvaltningen bør også vurdere om eldre barn kan ha adgang uten tilsyn av voksne der ustø gravminner er et gjentagende problem på gravplassen (eks. ifm. tele).

Hunder skal føres i kort bånd (maks. 2 meter).

Det skal vises hensyn ved gravferder.

Avfall skal kildesorteres og legges i avfallsbeholdere. Utstyr som vannkanner, spader og raker skal henges tilbake på plass.

Gravplassens porter skal holdes lukket.

Ordensregler for gravplassen bør framgå av skilt som settes opp ved inngangene til gravplassen.

Teksten er oppdatert per 7. april 2020.

 1 NOU 1989:7 Den lokale kirkes ordning vedlegg 2 (s. 322 i NOU-publikasjonen).

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"