Plan for gravplassen etter gravferdsforskriften § 3 (gravplassplan)

Gravferdsforskriften § 3 omhandler plan for gravplassen (gravplassplan) ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplassen:

§ 3. Plan for gravplassen

Ved anlegg og utvidelse skal plan for gravplassen inneholde følgende deler:

a) Oversiktsdel som viser beliggenhet; grenselinjer; trafikkforhold og plassering av nye og gamle gravfelt.

b) Teknisk del som viser gravfelt med eventuelle særskilte bestemmelser for gravminner; veger og driftsarealer; bygninger; beplantning; inngjerding; planering; drenering og andre ledninger i bakken; detaljer av gjerde; vannpost m.v. og gravkart.

c) Geoteknisk vurdering med undersøkelse av jordbunnen som redegjør for jorddybder, kornfordeling og grunnvannsnivå.

Ved vesentlig endring skal plan for gravplassen illustrere nåværende og framtidig situasjon.

Ved innføringen av kravet om geoteknisk vurdering i § 3 første avsnitt bokstav c i 2013 uttalte departementet:1

En rekke gravplasser har dårlige jordforhold, som blant annet fører til manglende nedbrytning og dårlig arealutnyttelse. Endringen innebærer at det i plan for gravplassen skal ligge en faglig vurdering av jordkvaliteten ved nyanlegg og ved utvidelse av gravplass.

Gravplassplan er en form for byggeplan for gravplassen. Det er gravplassmyndigheten som har ansvar for utarbeidelse av planen og for igangsetting av arbeidet.2 Ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass skal behovet for særskilt tilrettelagte graver vurderes.3 Helsefaglig myndighet i kommunen skal gis anledning til å uttale seg om plan for gravplassen før vedtak fattes.4

Gravplassplan skal vedtas av lokal gravplassmyndighet og godkjennes av regional gravplassmyndighet (bispedømmerådet/fylkesmannen), jf. gravferdsloven § 4 første ledd. Av gravferdsloven § 4 følger det blant annet at anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass ikke kan skje "uten etter tilslutning fra kommunen". Dette tillegget kom inn i loven 1. januar 2012. Samtidig ble menighetsmøtets uttalerett fjernet fra gravferdsloven § 4. I den forbindelse presiserte departementet at forvaltningslovens regler om saksbehandling, blant annet utredningsplikten i forvaltningsloven § 17, fortsatt ville gjelde i slike saker.5

Teksten er oppdatert per 8. mai 2020.

1 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.
2 Gravferdsforskriften § 2 siste avsnitt.
3 Gravferdsforskriften § 2 andre avsnitt andre setning.
4 Gravferdsforskriften § 2 andre avsnitt tredje setning.
5 Rundskriv P-15/2011 av 20. desember 2011 om endringer i gravferdsloven og kirkeloven.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"