Reguleringsplan etter plan- og bygningsloven

Reguleringsplan er et vedtatt arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.1 Reguleringsplan kan utarbeides i sammenheng med kommuneplanens arealdel eller som egen planprosess.2

En reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering eller detaljregulering. En områderegulering benyttes for å avklare arealbruken for et større område og utarbeides normalt av kommunen. Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering.3 Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan.4 En detaljreguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige og kan fremmes av private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter.

Ofte utarbeides det reguleringsplaner for områder i nærhet av gravplass. Det er ikke gitt at soknet, som normalt er eier av grunnen, eller gravplassmyndigheten får melding om denne type planarbeid. Det er derfor viktig å følge med på og gjensidig varsle hverandre (eier av grunnen og den lokale gravplassmyndigheten) dersom slike omkringliggende planer med betydning for gravplass utarbeides. I mange tilfeller vil kommunene eller den private aktive part ha plikt til å varsle, men vi anbefaler likevel at en følger med på relevante planprosesser i nærliggende områder og er aktiv i prosessen.

Etableres det bygning i nærheten av gravplass, kan mulige løsninger være å be om at bygning plasseres lengre unna eller be om redusert høyde på bygning dersom bygningens plassering har negative konsekvenser for gravplass, for eksempel sjenerende innsyn.

For hele detaljplanområdet skal det angis arealformål.5 Grav- og urnelund er et av arealformålene som nevnes i § 12-5 andre avsnitt under under nr. 1 om bebyggelse og anlegg. Arealformål kan deles inn i underformål og kombineres innbyrdes og med hensynssoner.6 De hensyn og restriksjoner som er fastsatt gjennom hensynssoner til kommuneplanens arealdel, jf. §§ 11-8 og 11-10, skal legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan.7 Hensynssoner kan videreføres i reguleringsplan eller innarbeides i arealformål og bestemmelser som ivaretar formålet med hensynssonen.8 For mer om reguleringsplan, vises det til plan- og bygningsloven kapittel 12.

Dette følger av gravferdsforskriften § 2 første avsnitt første setning:

Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til gravplass og skal selv, i samråd med kirkelig fellesråd, regulere slikt areal etter kapittel 12 i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). (…)

Klargjøringen av ansvarsfordelingen mellom kommune og kirkelig fellesråd kom inn i bestemmelsen 1. januar 2013. I praksis betyr dette at kommunen må samarbeide med kirkelig fellesråd om reguleringsplanen. Kirkelig fellesråd vil få ansvar for å lage gravplassplan og forvalte gravplassen i ettertid, og da er det naturlig at de også deltar og kan påvirke i planprosessen i forkant. I forbindelse med endring av bestemmelsen presiserte departementet at det i planprosessen skal legges til rette for medvirkning, jf. plan- og bygningsloven kapittel 5.9

Dette følger av gravferdsforskriften § 2 første avsnitt andre setning:

Regulert areal til ny gravplass eller utvidelse av gravplass skal om mulig også omfatte en buffersone mellom gravplassareal og naboskap.

Det er ikke gitt noen føringer på hvor bred buffersone skal være eller hvordan en buffersone skal utformes. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Hensikten må være at gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier, jf. gravferdsforskriften § 1. Det må antas at hensynet til de etterlatte som besøker gravene kan vektlegges slik at buffersone kan bidra til å hindre sjenerende innsyn, for eksempel ved gjennomføring av gravferdsseremonier. Buffersone bør sikres gjennom bestemmelser knyttet til planen og/eller gjennom opptegninger på plankart.

Dette følger av gravferdsforskriften § 2 første avsnitt tredje setning:

Gravplass skal skjermes mot støy i samsvar med gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging.

Tidligere var setningen om buffersone, gjengitt over, supplert med "og det bør dessuten foretas hensiktsmessig støyskjerming", men den ble erstattet med det nettopp siterte 1. januar 2013. I rundskriv P-12/2012 vises det til Miljøverndepartementets (nå Klima- og miljødepartementets) retningslinje T-1442 for behandling av støy i arealplanleggingen. Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder til retningslinjen.

Statlig fagmyndighet

Som ved utarbeidelse av kommuneplan, har bispedømmerådet statlig fagmyndighet og skal ha anledning til å uttale seg og eventuelt å fremme innsigelse til forslag til reguleringsplan.10 Vi anbefaler at bispedømmerådet tar kontakt med lokal gravplassmyndighet for å få innspill til reguleringsplan før eventuell uttalelse/innsigelse gis.

Teksten er oppdatert per 7. mai 2020.

1 Plan- og bygningsloven § 12-1 første avsnitt.
2 Plan- og bygningsloven § 12-1 femte avsnitt.
3 Plan- og bygningsloven § 12-3 første avsnitt første setning.
4 Plan- og bygningsloven § 12-3 første avsnitt andre setning.
5 Plan- og bygningsloven § 12-5 første avsnitt første setning.
6 Paragraf § 12-5 første avsnitt siste setning. Omtale av hensynssoner knyttet til bevaring/vern er i denne gravplassveilederens omtale av gravplassen som kulturminne.
7 Plan- og bygningsloven § 12-6 første setning.
8 Plan- og bygningsloven § 12-6 andre setning.
9 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.
10 Av gravferdsforskriften § 2 første avsnitt siste setning følger det forutsetningsvis at bispedømmerådet har statlig fagmyndighet. At bispedømmerådet har statlig fagmyndighet, følger av vedlegg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-2/14 av 17. februar 2014 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"