Kulturminneloven

Lov om kulturminner (kulturminneloven) er den sentrale loven for beskyttelse av kulturminner og kulturmiljøer her i landet. Mange kulturminner er fredet direkte gjennom loven, det vil si automatisk fredete kulturminner. Kulturminneloven har også hjemler til å frede utvalgte kulturminner gjennom enkeltvedtak, omtalt som vedtaksfredete kulturminner.

Kulturminneloven § 2 definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.  Naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner eller kan inngå som en del av et kulturminne.

Kulturmiljøer er områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. En gravplass med sine bygninger vil i mange tilfeller kunne utgjøre et eget kulturmiljø og inngår også i noen tilfeller som en del av et større kulturmiljø.

Kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 1537) innenfor kategorier gitt i kulturminneloven § 4 er automatisk fredet. For gravplassmyndighetene er det særlig kategorien nevnt i første avsnitt bokstav j som er relevant:

Gravminner av ethvert slag, enkeltvis eller samlede felt, som gravhauger, gravrøyser, gravkammer, brannflakgraver, urnegraver, kistegraver, kirkegårder og deres innhengninger og gravmæler av alle slag.

Samiske kulturminner fra 1917 eller eldre innenfor de samme kategoriene er også automatisk fredet, jf. § 4 andre avsnitt.

Rundt et automatisk fredet kulturminne er det også en sikringssone. Sikringssonen er fem meter bred målt fra kulturminnets synlige ytterkant med mindre kulturminnemyndigheten har fastsatt noe annet.

Det framgår av kulturminneloven § 3 første avsnitt at det er forbud mot å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. Forbud omfatter også tiltak som ikke fysisk sett berører kulturminnet, men som vil skjemme det på en utilbørlig måte.

Det må søkes om tillatelse (dispensasjon) etter kulturminneloven § 8 før det kan settes i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en negativ måte som nevnt i § 3 første avsnitt (søknadsplikt). Søknaden sendes til kulturminnemyndigheten. I middelalderbyene Bergen, Oslo, Trondheim og Tønsberg, er Riksantikvaren kulturminnemyndighet. Øvrige steder i landet er det fylkeskommunen/Sametinget som er kulturminnemyndighet. Dersom det dukker opp automatisk fredete kulturminner under arbeid på gravplassen, skal kulturminnemyndigheten varsles (varslingsplikt). Kulturminnemyndigheten avgjør om arbeidet kan fortsette og de kan sette vilkår.

Riksantikvarens vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Fylkeskommunens/Sametingets vedtak kan påklages til Riksantikvaren.

Teksten er oppdatert per 29. mai 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"