Plan- og bygningsloven

Kulturminner på gravplass bør også ivaretas gjennom arealplaner, både kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanens arealdel består av et plankart for hele kommunen med tilhørende bestemmelser og retningslinjer som viser arealformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Grav- og urnelund er et av arealformålene som nevnes i § 11-7 andre avsnitt nr. 1 om bebyggelse og anlegg. Arealformål kan kombineres med en eller flere hensynssoner. Til hensynssonene skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og retningslinjer som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å ivareta det hensynet sonen viser. For kulturminner på gravplass er særlig to typer hensynssoner aktuelle. Den ene er sone med særlig hensyn til bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø,1 med angivelse av hvordan verneverdiene skal ivaretas på en best mulig måte. Den andre er sone for båndlegging etter kulturminneloven (eksempelvis for automatisk fredete kulturminner, typisk middelalderkirkegård med sikringssone).2

imagetevl.png

Bildetekst: Utsnitt fra kommuneplaner som viser hensynssoner. Re, Hof. Båndleggingssone og bevaring naturmiljø og kulturmiljø. Grav- og urnelund har lilla farge. Båndleggingssoner har rutete sort skravur. Bevaringssoner har stripete sort skravur. Utklippet er hentet fra kartportalen til Holmestrand kommune (Vestfoldkart).

 

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Hensynssoner kan videreføres i reguleringsplan eller innarbeides i arealformål og bestemmelser som ivaretar formålet med hensynssonen.3 For mer om reguleringsplan, vises det til plan- og bygningsloven kapittel 12.

imagewszxgg.png

Bildetekst: Reguleringsplan som viser hensynssoner. Frogner, Lier. Båndleggingssone og bevaring naturmiljø og kulturmiljø. Grav- og urnelund har lilla farge. Båndleggingssoner har rutete sort skravur. Bevaringssoner har stripete sort skravur. Utklippet er hentet fra kartportalen til Lier kommune.

Teksten er oppdatert per 8. juni 2020.

1 Paragraf 11-8 tredje avsnitt bokstav c.
2 Paragraf 11-8 tredje avsnitt bokstav d.
3 Paragraf 12-6 andre setning.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"