Hvordan blir vi en grønn menighet?

Utgangspunktet er brosjyren "Vår grønne menighet". Den kan dere laste ned her. Drøft i en arbeidsgruppe eller i deres menighetsråd hva dere ønsker å arbeide med. Ta utgangspunkt i deres hverdag og deres forutsetninger i menigheten og i lokalsamfunnet.

For å bli en grønn menighet må dere:

  1. Velg minst 25 av tiltakene foreslått i brosjyren (minst to fra hvert område) som dere forplikter dere på
  2. Konkretiser tiltakene i en enkel handlingsplan, og vedta den i menighetsrådet
  3. Send en e-post til gronnkirke.kr@kirken.no om at dere har vedtatt i menighetsrådet å bli grønn menighet. Da vil dere få tilsendt brukernavn og passord som dere trenger for å registrere dere og krysse av for de tiltakene dere har valgt på nettsiden og portalen til Stiftelsen Miljøfyrtårn. I svarmailen dere får vil det også følge en veiledning til dette.

Da er dere med i det store nettverket av grønne menigheter over hele landet og vil få tildelt et diplom fra deres bispedømme for dette!

Facebook-siden Grønn kirke kan man inspirere hverandre og dele informasjon om grønne tiltak. Vi håper at deres menighet også ønsker å være del av dette fellesskapet og dele sine erfaringer!

Husk at å være grønn menighet er en prosess: Engasjementet må stadig fornyes, og det er alltid nye målsettinger man kan strekke seg etter. Å være grønn menighet gir unike muligheter for tverrkirkelig samarbeid og inspirasjon på tvers av kirkesamfunn.

Noen stikkord som har vist seg å være nyttig å tenke på underveis...

Initiativ og forankring
Det er ofte engasjerte ildsjeler, en frivillig, en ansatt eller menighetsrådet som setter temaet på dagsorden. Uansett hvem som tar det første initiativet, må mage informeres og involveres hvis man vil sikre at dette arbeidsfeltet integreres i menighetens virksomhet. Derfor er det viktig å være oppmerksom på forankringen fra starten av, inklusive de som har et lederansvar i menigheten. 

Plassering av ansvar for oppfølging
Noen bør få et delegert mandat til å holde saken levende. Derfor bør menigheten utpeke en miljøkontakt og lage en liten gruppe som følger prosessen, både i starten og siden. Det beste er om personer fra arbeidsområder som er berørt er representert i gruppen, for eksempel noen fra de ansatte som kontinuerlig jobber med gudstjenesteliv, undervisning eller drift av kirkebygg. Uansett trengs det dialog og samarbeid mellom menighetsråd og stab om

Samarbeid og nettverksbygging
Kirken sentralt og bispedømmene ønsker å samarbeide med lokalmenighetene og fellesrådene om dette, og dette engasjsmentet er glimrende egnet for økumenisk samarbeid i et lokalområde eller en region, samt samarbeid med andre lag og organisasjoner.

 

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

Epost: post.kirkeradet@kirken.no

Redaktør: Ingeborg Dybvig

Nettredaktør: Gunnar Westermoen

Nettsiden gronnkirke.no er en videreføring av samarbeidsprosjektet Skaperverk og Bærekraft som ble avsluttet i 2016.