Spørsmål og svar for barne- og ungdomsarbeid

På denne siden kan du finne svar på ofte stilte spørsmål om smittevern,  konfirmasjon, barne- og ungdomsarbeid, knyttet til koronapandemien. Svarene er utarbeidet av KA og Kirkerådet.

Svarene under er sist oppdatert 05.03.21.

 

SMITTEVERN

Hvilken status har Den norske kirkes smittevernveileder?

Den norske kirkes smittevernveileder  er den bransjestandarden som gjelder for aktiviteter i Den norske kirke. Den er utviklet i henhold til nasjonale myndigheters regler og anbefalinger om smittevern. Veiledningen er godt forankret i Kirkerådet, KA, Norges kirkevergelag, Bispemøtet og drøftet med aktuelle fagforeninger.

Når en menighet organiserer arbeidet innenfor disse rammene, driver menigheten på en smittevernforsvarlig måte. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan smitteverntiltakene kan tilpasses lokale forhold og hvordan aktiviteten kan gjennomføres på en måte som er inkluderende og smittevernmessig forsvarlig for ulike målgrupper/deltagere.

Det er kommunen som fører tilsyn med at virksomheter driver smittevernfaglig forsvarlig. Lokale smittevernmyndigheter kan ved behov fastsette strengere bestemmelser enn de som er omtalt i denne veilederen. Strengere lokale regler går foran nasjonale anbefalinger og regler.

Hvilke aktiviteter kan gjennomføres i barne- og ungdomsarbeidet?

Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs, men innenfor gjeldende smittevernregler til enhver tid. Med aktiviteter for barn og unge forstås all aktivitet som barn og unge i menigheten under 20 år deltar på. Det er ikke et skille mellom at aktiviteten foregår jevnlig eller er en enkelt aktivitet.

De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Menigheten bør i den forbindelse også gjøre en vurdering om planlagt aktivitet er nødvendig i en pandemisituasjon.

Grønt, gult og rødt nivå i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole vil få betydning for smitteverntiltak for tilsvarende aldersgruppe i det kirkelige barne- og ungdomsarbeidet.

Tiltakene som er beskrevet i Den norske kirkes smittevernveileder er basert på veilederen for barnehager og skoler. Ha gjerne kontakt med lokal smittevernmyndighet om arbeidet.

Hvordan måles en/to meter avstand?

Alle skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer målt fra skulder til skulder. Ved innendørs allsang gjelder 2 meter.

Må barn og unge holde en meter avstand i våre aktiviteter?

Hovedregelen for alle arrangement og aktiviteter er at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder.

Unntaksbestemmelsen kan benyttes i fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år når det er nødvendig for å kunne gjennomføre en organisert aktivitet.

I §13c står det omtalt hvem som kan få unntak fra avstand på 1 meter.
Dette gjelder blant annet barn under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene, har unntak for 1-meters reglen. Unntaket gjelder også for personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder.

I andre sammenhenger må barn og ungdom overholde en meter avstand i aktiviteter de deltar på.

Når gjelder unntaksbestemmelsen for barn og unge?

I Den norske kirkes smittevernveileders kapittel om «Kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid» under punkt 2.4, forstår vi unntaksbestemmelsen slik:

Det finnes en unntaksbestemmelse som gjelder aktiviteter for barn og unge i gitte situasjoner, der en-meters regelen ikke gjelder. Denne bestemmelsen står omtalt i covid-19- forskriften §13c, se bestemmelsen på lovdata.no.

Dette er en unntaksbestemmelse som kun kan anvendes der det er nødvendig å kunne gjennomføre en organisert aktivitet. Ved unntak fra avstandskravet ved arrangementer for barn og unge under 20 år som anses som et skolelignende tilbud, anbefales det at deltakerne holder seg til en fast gruppe/kohort som ikke blandes med andre grupper, tilsvarende det beskrevet i veiledere for smittevern i barnehage- og skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider. Kohortene skal holde minst 2 meters avstand til hverandre.

Vi anbefaler å følge trafikklys-systemet som står omtalt i smittevernveileders kapittel om «Kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid» under punkt 2.4.

 

Hva ligger i begrepet nærkontakt?

Man er nærkontakt hvis man har hatt kontakt i mer enn 15 minutter sammenhengende under 2 meters avstand.

Personer må gå i karantene ved et eventuelt smitteutbrudd hos en nærkontakt. Se FHIs beskrivelse av nærkontakter på FHIs nettside her.  

Hvordan skal vi organisere barne- og ungdomsarbeidet vårt?

Les smittevernveilederen for Den norske kirke om barne- og ungdomsarbeidet i kapittel 2.4. 

FHI anbefaler alle virksomheter å organisere arbeidet sitt slik at man begrenser antall nærkontakter og bevegelighet i befolkningen. Arrangementer og sammenkomster som samler personer fra flere kommuner bør utsettes eller avlyses.

Vi anbefaler som grunnregel å organisere barn og unge i kohorter. Det er en fordel om man kan organisere de unge i samme grupper som gjelder i barnehage og skole.
Gruppene bør ikke blandes i pauser.

Det er anbefalt at gruppens størrelse ikke er større en 20 deltagere, men i situasjoner med høyt smittepress og ved aktivitet for yngre barn anbefales det mindre grupper.

Ved henting og bringing av barn, anbefaler vi foresatte å holde avstand og unngå opphopning i entrè/våpenhus e.l.

Vi anbefaler at menigheten setter seg inn i trafikklysmodellen som er utarbeidet for barne- og ungdomsarbeidet, og organiserer seg etter de råd som gis der.

Hvorfor anbefaler dere antallsbegrensinger i barne- og ungdomsarbeidet?

Anbefalingen om gruppestørrelser er begrunnet i smittevernhensyn med hensikt å redusere smitterisiko og smittespredning, og å begrense antall nærkontakter, og begrense sosial kontakt. Hensikten med inndeling i grupper er for det første å holde gruppestørrelsen nede, men ikke minst ved eventuell smitte i en gruppe unngå at flere enn de i den enkelte gruppen smittes og dermed settes i isolasjon eller i karantene ved et smitteutbrudd.

Når det gjelder råd om gruppestørrelse og organisering av fritidsaktiviteter se FHI.

Antall barn/unge i gruppene bør vurderes i forhold til type aktivitet, deltagernes alder, utvikling, behov for oppfølging og hvor stor voksentetthet som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. I de fleste tilfeller bør disse gruppene ikke være større enn 20 personer. For aktiviteter med yngre barn (småskole og nedover) bør gruppestørrelsen reduseres ytterligere (FHI)

Det har vært flere spørsmål knyttet til gruppestørrelse, særlig knyttet til at ordet «normalt» brukes. Hva som er «normalt» er ikke enkelt å definere. Dette forstås som at kirken ikke lenger skal avlyse fritidsaktivitetene vi har i barne- og ungdomsarbeidet, der personer under 20 år møtes jevnlig, men at det fortsatt er behov for smitteverntiltak som beskrevet i smittevernveilederen.

Se også FHI sin oversikt over antallsbegrensninger for arrangement og sammenkomster

 

Kan vi blande deltagere fra ulike skoler/barnehager i et fritidstilbud i menigheten?

På gult nivå i en kommune er det mulig å blande barn og unge fra ulike barnehager/skoler i en organisert fritidsaktivitet. Disse bør da kunne overholde 1 meter avstand til hverandre om ikke annet er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten. Vi anbefaler likevel for å bidra i begrensingen av nærkontakter og bevegelighet i samfunnet at aktiviteter gjennomføres i faste grupper barnet allerede er en del av, og som ikke møter hverandre i pauser og mellom aktiviteter.

Det bør vises aktsomhet ved gjennomføring av tiltak med mange deltagere og/eller der deltageren kommer fra ulike skoler/kohorter. Det er en fordel om man kan organisere de unge i samme grupper som gjelder i barnehage og skole.

På rødt nivå i en kommune bør en ikke organisere grupper hvor ulike skoler/barnehager møtes, og størrelsen på gruppene bør reduseres. Dette fordi rødt nivå krever skjerpede tiltak, og nærkontakter bør i større grad begrenses.

Størrelsen på en organisert gruppe bør ikke overstige 20 deltagere.Ved høyt smittepress eller yngre barn bør det vurderes grupper med færre deltagere.

Ta eventuelt kontakt med lokale helsemyndigheter om hvilke råd de gir eller undersøk hvordan dette løses i annet barne- og ungdomsarbeid i kommunen.

Hvilke tiltak i menigheter teller som arrangement for barn og unge?

Et arrangement er definert i forskriften §13, og er forstått som sammenkomster på offentlig sted og lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Det kan være kamper, turneringer, seminarer, seremonier og kulturarrangement.

Organisert idrettstrening regnes ikke som arrangement. Barne- og ungdomskor som øver, regnes ikke som arrangement. Speidermøter bør likestilles med trening og øving innenfor kultur- og idrett, mens speiderstevner bør regnes som arrangement.

De som er fysisk til stede i samme rom, er fysisk til stede på samme arrangement. Arrangementer som holdes i separate, men tilstøtende lokaler er å regne som selvstendige arrangementer. Arrangøren skal legge til rette for at de ulike gruppene som sitter i ulike lokaler ikke møtes før, under eller etter arrangementet, for eksempel ved bruk av ulike inn- og utganger, ulike tider for oppmøte og avslutning, tilgang til ulike toaletter.

Hvilke tiltak i menigheter er fritidstilbud for barn og unge?

Mange menigheter arrangerer fritidsaktiviteter for barn og unge. Dette kan være barnekor, Idrettsgruppe, ungdomsklubb eller andre aktiviteter som barn og unge deltar på regelmessig.

Med livssynsamlinger er det primært tenkt på gudstjenester, og bønnesamlinger. Søndagsskole, konfirmantundervisning og andre samlinger av barn innenfor trosopplæringen vurderes på lik linje med organisert idrettstrening og kor som øver.

Det skilles ikke mellom tilstelninger som skjer en gang, sjelden eller med faste grupper som treffes jevnlig. Det er derfor i utgangspunktet ikke avgjørende.

Der det dreier seg om faste grupper av et begrenset antall barn og unge som møtes jevnlig, likestilles med organisert idrettstrening og øving innenfor kulturaktivitet.

Til fritidstilbud er det ikke satt en antallsbegrensning, men vi anbefaler ikke faste grupper større 20 deltagere. Disse tallene er hentet fra myndighetenes anbefalinger(FHI)

Er konfirmantundervisning arrangement eller fritidsaktivitet?

Konfirmantopplegget er i mange menigheter organisert slik at det kan være definert både som arrangement og fritidstilbud. Det kan være en kombinasjon av fellessamlinger for hele konfirmantgruppen og regelmessige samlinger i mindre, faste grupper.

Organisert konfirmantundervisning som skjer regelmessig og i faste grupper vil være forstått som et fritidstilbud. Det kan derfor arrangeres konfirmantsamlinger så fremt konfirmantene organiseres i sine faste grupper, og ikke blandes med andre grupper. Ulike grupper må overholder 2 meter avstand til hverandre. Dette gjelder også i pauser og ved matservering. Det anbefales å avklare større samlinger med lokale helsemyndigheter.

Kan man bruke materiell på deling og hva må man evt passe på? F.eks. til hobbyaktiviteter, bøker.

Man bør begrense bruk av fysisk materiell som leker, tegnesaker og bøker. Når det likevel er materiell i bruk, sørg for godt renhold og håndvask mellom bruk.

Tegnesaker bør enten deles opp på forhånd, slik at et barn har «sine fargestifter», og god håndhygiene før bruk av lesebøker vil redusere smitterisiko.

Må barna ha faste plasser eller kan de bytte plasser underveis i en aktivitet?

Det er en fordel om barna holder faste plasser under samme aktivitet, og at det mellom hvert bytte av plass gjennomføres en smittevask. Det betyr å sprite berøringsoverflater og tørke av. Dette sammen med god håndhygiene bidrar til å redusere virus på felles kontaktflater.

Kan man servere mat til barn og unge? Hvordan gjør man det best?

I smittevernveileders kapittel om «Kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid» under punkt 2.4 står det i trafikklys-systemet omtalt hvordan matservering bør foregå etter hvilket nivå aktiviteten skjer innenfor. Vi anbefaler at mat serveres i porsjoner ved gult nivå, og ved rødt nivå at maten serveres uten felles berøringspunkter.

Felles berøring er en potensiell smittekilde. Det er viktig med god håndhygiene før og etter matservering for deltagerne. Det bør derfor være noen som serverer maten, slik at ikke flere enn nødvendig tar i samme redskap.  Og det bør være færrest mulig som samler inn kopper og asjetter i etterkant, da mer bevegelse i rommet også bør unngås.

Ifølge Mattilsynet er det ikke påvist at koronaviruset smitter gjennom mat og drikke, men det er selve håndteringen og situasjonen rundt matserveringen, som kan medføre større smitterisiko. Deres veileder kan leses her

Kan foresatte være med på arrangement?

For barn under skolealder anbefales det at foreldre/foresatte deltar på aktivitet. Utover dette bør foresatte unngå å delta på arrangement. . Det er viktig å begrense antall deltagere på et arrangement.

De generelle anbefalingene om å holde god avstand til andre utenfor nærkontaktene, ha færre nærkontakter gjelder, og det er en nasjonal anbefaling om å begrense sosial kontakt, og eventuelt bruk av munnbind der hvor deltagerne ikke kan overholde 1 meter avstand.

Ved henting og bringing av barn, anbefaler vi foresatte å holde avstand og unngå opphopning i entrè/våpenhus.. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne.

 

 

GJENNOMFØRING AV TROSOPPLÆRINGSTILTAK

Er et breddetiltak i trosopplæringen å forstå som et arrangement?

Forskriften skiller f.eks på om det er kamp og konsert – eller organisert trening og øvelse. Det første er et arrangement og det andre er et fritidstilbud. Les mer om dette i smittevernveilederens kapittel 1.1.

Kan vi gjennomføre f.eks Tårnagenthelg, utdeling av fireåresbok eller babysang?

Tårnagenthelg, utdeling av 4. årsbok og andre breddetiltak kan gjennomføres, men det bør skje i begrenset grupper med ikke flere en 20 deltagere. Et arrangement med fast tilvist plass kan arrangeres med med inntil 100 deltakere inne, og inntil 200 hvis det gjøres ute.

Vi anbefaler at så lenge barnehage/skole er i gul eller rød beredskap gjennomføres aktiviteten ute.

Babysang er et tilbud som både kan være organisert som en fast gruppe voksne og barn som møtes, eller som et drop-in tilbud. Siden fritidstilbud for voksne nå ikke anbefales anbefaler vi derfor at babysang gjennomføres som et arrangement. Arrangement kan gjennomføres med inntil 10 deltagere inne, eller inntil 100 deltagere  med de strenge rammene som fast tilvist plass tilsier, eller 200 ute. Mennesker i alle aldre teller.

Se punkt 2.4 i veilederen for Den norske kirke for trafikklysmodellen, og hvilke smittevernstiltak vi anbefaler for aktiviteter.

Kan vi blande deltagere fra ulike skoler/barnehager i et tiltak for barn og unge?

På gult nivå i en kommune er det mulig å blande barn og unge fra ulike barnehager/skoler i en organisert fritidsaktivitet. Disse bør da kunne overholde 1 meter avstand til hverandre om ikke annet er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten. Vi anbefaler likevel for å bidra i begrensingen av nærkontakter og bevegelighet i samfunnet at aktiviteter gjennomføres i faste grupper barnet allerede er en del av, og som ikke møter hverandre i pauser og mellom aktiviteter.

Det bør vises aktsomhet ved gjennomføring av tiltak med mange deltagere og/eller der deltageren kommer fra ulike skoler/kohorter. Det er en fordel om man kan organisere de unge i samme grupper som gjelder i barnehage og skole.

På rødt nivå i en kommune bør en ikke organisere grupper hvor ulike skoler/barnehager møtes, og størrelsen på gruppene bør reduseres. Dette fordi rødt nivå krever skjerpede tiltak, og nærkontakter bør i større grad begrenses.

Størrelsen på en organisert gruppe bør ikke overstige 20 deltagere.Ved høyt smittepress eller yngre barn bør det vurderes grupper med færre deltagere.

Ta eventuelt kontakt med lokale helsemyndigheter om hvilke råd de gir eller undersøk hvordan dette løses i annet barne- og ungdomsarbeid i kommunen.

Må man informere lokale smittevernmyndigheter før man arrangerer et arrangement med barn og unge?

Det anbefales alltid å ha god dialog med lokale helsemyndigheter før gjennomføring av et større arrangement. Det vil være en fordel om en på forhånd er kjent med smittesituasjonen lokalt og følger de råd og anbefalinger som gis.

Er det begrensninger på hvor mange barn og unge som kan samles?

Det vil variere avhengig av type aktivitet og lokale forhold.

Et arrangement har en antallsbegrensing på 10 deltagere inne, men 100 ved fast tilvist plass, og 200 deltakere ute.

Organiserte aktiviteter kan gjenopptas normalt. Antall barn/unge i gruppene bør vurderes i forhold til type aktivitet, deltagernes alder, utvikling, behov for oppfølging og hvor stor voksentetthet som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. I de fleste tilfeller bør disse gruppene ikke være større enn 20 personerBasert på barnets evne til å holde avstand til andre kan gruppen vurderes om det bør være færre. Barn under skolealder bør alltid følges av en voksen.

Er det skille mellom å være inne/ute når vi samler barn og unge?

Det er en fordel å arrangere en aktivitet ute fordi det bidrar til å redusere smitterisikoen. Vi anbefaler derfor at aktiviteter gjennomføres ute så langt det lar seg gjøre på gult og rødt nivå.

Gjennomføres en aktivitet inne bør en ha god ventilasjon og færrest mulig felles berøringspunkter.

I trafikklys-systemet for barne- og ungdomsaktiviteter har vi beskrevet hvordan aktiviteter bør organiseres ved ulike nivå.

Kan man ha leir med overnatting i f.eks kirken?

Selv om det åpnes for leirer og overnattinger, vurderer vi fortsatt at «bo-hjemme-leir» er et godt alternativ til å arrangere leirer med overnattinger.

Les også om Aktiviteter for barn og unge av lengre varighet.

Med aktiviteter av lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting.

Vi oppfordrer til å følge lokale regler for smittevern, og om dere er usikre ber vi dere ta kontakt med lokale helsemyndigheter som vil kunne gi dere nærmere råd for gjennomføringen

 

Når man arrangerer med overnatting, er det noe spesielt man må passe på?

Om en gjennomfører med overnatting er det viktig å tenke på god ventilasjon, gjerne lufte med åpne vinduer og dører når det er mulig. Og at barna holder god avstand mens de sover.

Det er også lurt å tenke på tid og frivillige til å kunne gjennomføre smittevask, og om det er bedre å overnatte i et annet rom en der hvor det vil være andre mennesker dagen etter.

For eksempel om det er mulig å overnatte i et annet rom en kirkerommet under Lys våken.

 

 

SPØRSMÅL OM KONFIRMASJON OG UNDERVISNING

Kan vi gjenoppta konfirmantundervisningen som normalt?

Konfirmasjonsundervisning som foregår i organiserte grupper, og som møtes regelmessig vil være mulig å kunne gjennomføre og forstås som et fritidstilbud til ungdom.

Vi anbefaler derfor å organisere konfirmantene i faste grupper som møtes regelmessig.

Kan vi gjennomføre fellessamlinger med konfirmanter?

Konfirmantsamlinger som legges til f.eks en helg med den faste gruppen av konfirmanter, som møtes regelmessig vil kunne gjennomføres. Vi anbefaler at en konfirmantgruppe ikke er flere enn 20 deltagere. Det er mulig å samle flere grupper, gruppene bør holdes atskilt og ikke blandes i pauser eller ved matservering o.l.

Kommer det nye nasjonale føringer vedrørende konfirmantleirer?

Det vil ikke komme noen nye nasjonale føringer for gjennomføring av konfirmantleir under de tiltak vi har nå.

Planlegger menigheten å arrangere leir på et senere tidspunkt anbefaler vi at det også er planlagt et alternativt opplegg slik at ikke alt må avlyses om det skulle oppstå nye råd eller om smittesituasjonen skulle endre seg lokalt eller nasjonalt. Selv om det åpnes for leirer og overnattinger, vurderer vi fortsatt at «bo-hjemme-leir» er et godt alternativ til å arrangere leirer med overnattinger.

Les mer om arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet på FHI sine sider.

Noen ansatte og foresatte er engstelige for at konfirmasjonsgudstjenestene og selskapene i etterkant skal utløse smitteutbrudd. Hvordan skal vi håndtere dette?

Når menighetene gjennomfører konfirmantgudstjenesten og konfirmasjonsundervisningen etter den standarden som Den norske kirkes smittevernveileder legger opp til, gjennomføres disse på en forsvarlig måte.

Per i dag er det en antallsbegrensning på livssynssamlinger på 100 med fast tilvist plass og 200 utendørs.

Tenk derfor igjennom om det er behov for å arrangere flere konfirmasjonsgudstjenester enn vanlig, og om det er noen konfirmanter eller pårørende som er i risikogruppen og derfor kan trenge egne seremonier.

Det er viktig at praktisk gjennomføring er godt forankret hos ansvarlig arbeidsgiver og virksomhetsansvarlig. Vi anbefaler alle å være godt oppdatert på lokale forhold som tilsier at det kan være nødvendig å konsultere med lokal smittevernlege.

Helsemyndighetene har satt en grense på 10 personer for private selskaper i leid lokale, 20 personer utendørs. Det er arrangøren av det private selskapet som har ansvar for smittevernet.

Kirkerådet er i dialog med helsemyndighetene, og ber om forutsigbare rammer for konfirmasjonsgudstjenestene.

Kan konfirmantene bruke kapper under konfirmasjonsgudstjenestene?

Konfirmantene kan bruke kapper, men det er viktig å ha god hygiene rundt håndtering av kappene – for eksempel bruk av håndsprit før og etter bruk av kapper.

Er det karantenetid på bruk av konfirmantkapper?

Konfirmantkapper trenger ikke å være i karantene. Dette er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefaling for tekstiler som normalt benyttes til flere og som ikke er i tett kontakt mot ansiktet.

Les anbefalingen om tekstiler på FHI sine sider her.

Kan konfirmantene prøve konfirmantkappene om de bruker antibac før og etter bruk?

Ja.

Kan vi gjennomføre fotografering i forbindelse med konfirmasjonsgudstjenestene?

Fotografering kan gjennomføres under visse forutsetninger. I utgangspunktet anbefaler vi at det tas bilde av den gruppen/kohorten som har undervisning sammen. Begrens tiden konfirmantene står sammen.

Selv om unntaksbestemmelsen fra én-meters-regelen kan benyttes, er det fortsatt et mål å opprettholde avstand for å redusere smitterisiko.

Hvordan gjennomfører vi forbønnshandlingen på en smittevernforsvarlig måte?

Forbønn ved håndspåleggelse kan gjennomføres forutsatt god håndhygiene. Vi anbefaler at liturg bruker håndsprit mellom hvert knefall, og at konfirmantene bruker håndsprit på vei til alterringen.

Kan konfirmantene sitte sammen under konfirmasjonsgudstjenesten?

Konfirmanter som konfirmeres sammen med sin gruppe (kohort) kan sitte sammen, men vi anbefaler likevel en meter avstand. Dersom de ikke konfirmeres sammen med sin kohort må de uansett sitte med en meter avstand.

Selv om unntaksregelen åpner for fritak fra en-meters regelen i gitte situasjoner, vurderer vi det som unødvendig å plassere konfirmantene tett sammen i denne situasjonen.

 

Disse spørsmålene har vesentlige endringer:

  • Hvilke aktiviteter kan gjennomføres i barne- og ungdomsarbeidet?
  • Hvordan skal vi organisere barne- og ungdomsarbeidet vårt?
  • Kan vi blande deltagere fra ulike skoler/barnehager i et fritidstilbud i menigheten?
  • Er et breddetiltak i trosopplæringen å forstå som et arrangement?
  • Kan vi gjennomføre f.eks Tårnagenthelg, utdeling av fireåresbok eller babysang?
  • Er det begrensninger på hvor mange barn og unge som kan samles?
  • Kan man ha leir med overnatting i f.eks kirken?

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"