Spørsmål og svar for barne- og ungdomsarbeid

På denne siden kan du finne svar på ofte stilte spørsmål om smittevern,  konfirmasjon, barne- og ungdomsarbeid, knyttet til koronapandemien. Svarene er utarbeidet av KA og Kirkerådet.

Fra 18. januar åpner regjeringen for at barn og unges fritidsaktiviteter kan gjenopptas etter at det nå har vært en nasjonal nedstegning siden 4. januar.

Svarene under er sist oppdatert 22.01.21.

 

SMITTEVERN

Hvilken status har Den norske kirkes smittevernveileder?

Den norske kirkes smittevernveileder  er den bransjestandarden som gjelder for aktiviteter i Den norske kirke. Den er utviklet i henhold til nasjonale myndigheters regler og anbefalinger om smittevern. Veiledningen er godt forankret i Kirkerådet, KA, Norges kirkevergelag, Bispemøtet og drøftet med aktuelle fagforeninger.

Når en menighet organiserer arbeidet innenfor disse rammene, driver menigheten på en smittevernforsvarlig måte. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan smitteverntiltakene kan tilpasses lokale forhold og hvordan aktiviteten kan gjennomføres på en måte som er inkluderende og smittevernmessig forsvarlig for ulike målgrupper/deltagere.

Det er kommunen som fører tilsyn med at virksomheter driver smittevernfaglig forsvarlig. Lokale smittevernmyndigheter kan ved behov fastsette strengere bestemmelser enn de som er omtalt i denne veilederen. Strengere lokale regler går foran nasjonale anbefalinger og regler.

Hvordan måles en/to meter avstand?

Alle skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer målt fra skulder til skulder. Ved innendørs allsang gjelder 2 meter.

Må barn og unge holde en meter avstand i våre aktiviteter?

Hovedregelen for alle arrangement og aktiviteter er at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder.

Unntaksbestemmelsen kan benyttes i fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år når det er nødvendig for å kunne gjennomføre en organisert aktivitet.

I §13c står det omtalt hvem som kan få unntak fra avstand på 1 meter.

Dette gjelder blant annet barn under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene har unntak for 1-meters reglen. Unntaket gjelder også for personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder.

I andre sammenhenger må barn og ungdom overholde en meter avstand i aktiviteter de deltar p

Når gjelder unntaksbestemmelsen for barn og unge?

I Den norske kirkes smittevernveileders kapittel om «Kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid» under punkt 2.4, forstår vi unntaksbestemmelsen slik:

Det finnes en unntaksbestemmelse som gjelder aktiviteter for barn og unge i gitte situasjoner, der en-meters regelen ikke gjelder. Denne bestemmelsen står omtalt i covid-19- forskriften §13c, se bestemmelsen på lovdata.no.

Dette er en unntaksbestemmelse som kun kan anvendes der det er nødvendig å kunne gjennomføre en organisert aktivitet. Ved unntak fra avstandskravet ved arrangementer for barn og unge under 20 år som anses som et skolelignende tilbud, anbefales det at deltakerne holder seg til en fast gruppe/kohort som ikke blandes med andre grupper, tilsvarende det beskrevet i veiledere for smittevern i barnehage- og skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider. Kohortene skal holde minst 2 meters avstand til hverandre.

Vi anbefaler å følge trafikklys-systemet som står omtalt i smittevernveileders kapittel om «Kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid» under punkt 2.4.

 

Hva ligger i begrepet nærkontakt?

Man er nærkontakt hvis man har hatt kontakt i mer enn 15 minutter sammenhengende under 2 meters avstand.

Personer må gå i karantene ved et eventuelt smitteutbrudd hos en nærkontakt. Se FHIs beskrivelse av nærkontakter på FHIs nettside her.  

Hvordan skal vi organisere barne- og ungdomsarbeidet vårt?

FHI anbefaler alle virksomheter å organisere arbeidet sitt slik at man begrenser antall nærkontakter og bevegelighet i befolkningen.

Vi anbefaler som grunnregel å organisere barn og unge i kohorter. Det er en fordel om man kan organisere de unge i samme grupper som gjelder i barnehage og skole.

Gruppene bør ikke blandes i pauser.

Det er anbefalt at gruppens størrelse ikke er større en 15 deltagere (1-4.klasse) eller 20 deltagere(5-10. klasse).

Ved henting og bringing av barn, anbefaler vi foresatte å holde avstand og unngå opphopning i entrè/våpenhus e.l.

Vi anbefaler at menigheten setter seg inn i trafikklysmodellen som er utarbeidet for barne- og ungdomsarbeidet, og organiserer seg etter de råd som gis der.

Hvorfor anbefaler dere antallsbegrensinger i barne- og ungdomsarbeidet?

Antall barn/unge i gruppene bør vurderes i forhold til type aktivitet, deltagernes alder, utvikling, behov for oppfølging og hvor stor voksentetthet som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. I de fleste tilfeller bør disse gruppene ikke være større enn 20 personer. For aktiviteter med yngre barn (småskole og nedover) bør gruppestørrelsen reduseres ytterligere (FHI)

Det har vært flere spørsmål knyttet til gruppestørrelse, særlig knyttet til at ordet «normalt» brukes. Hva som er «normalt» er ikke enkelt å definere. Dette forstås som at kirken ikke lenger skal avlyse fritidsaktivitetene vi har i barne- og ungdomsarbeidet, der personer under 20 år møtes jevnlig, men at det fortsatt er behov for smitteverntiltak.

Kan vi blande deltagere fra ulike skoler/barnehager i et fritidstilbud i menigheten?

På gult nivå i en kommune er det mulig å blande barn og unge fra ulike barnehager/skoler i en organisert fritidsaktivitet. Disse bør da kunne overholde 1 meter avstand til hverandre om ikke annet er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten. Vi anbefaler likevel for å bidra i begrensingen av nærkontakter og bevegelighet i samfunnet at aktiviteter gjennomføres i faste grupper barnet allerede er en del av, og som ikke møter hverandre i pauser og mellom aktiviteter.

Det bør vises aktsomhet ved gjennomføring av tiltak med mange deltagere og/eller der deltageren kommer fra ulike skoler/kohorter. Det er en fordel om man kan organisere de unge i samme grupper som gjelder i barnehage og skole.

På rødt nivå i en kommune bør en ikke organisere grupper hvor ulike skoler/barnehager møtes, og størrelsen på gruppene bør reduseres. Dette fordi rødt nivå krever skjerpede tiltak, og nærkontakter bør i større grad begrenses.

 Størrelsen på en organisert gruppe bør ikke overstige 15 barn (1-4. klasse) eller 20 barn (5.-10. klasse.)

Hvilke tiltak i menigheter teller som arrangement for barn og unge?

Et arrangement er definert i forskriften §13, og er forstått som sammenkomster på offentlig sted og lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Det kan være kamper, turneringer, seminarer, seremonier og kulturarrangement.

Tiltak som skjer en gang i året eller med ujevn rytme er derfor regnet som et arrangement. Og har derfor en antallsbegrensningen satt til 10 deltagere inne, og 200 deltagere ute.

Hvilke tiltak i menigheter er fritidstilbud for barn og unge?

Mange menigheter arrangerer fritidsaktiviteter for barn og unge. Dette kan være barnekor, Idretts-gruppe, ungdomsklubb eller andre aktiviteter som barn og unge deltar på regelmessig.

I forskriften står det at kamper, cuper og stevner er arrangement, men ikke organisert trening. Det er også slik at f.eks konserter defineres som et arrangement, men organiserte øvelser er et fritidstilbud.

Til fritidstilbud er det ikke satt en antallsbegrensning, men vi anbefaler ikke faste grupper større en 15 (1-4 klasse) og 20 (5-10. klasse) deltagere. Disse tallene er hentet fra myndighetenes anbefalinger(FHI)

Er konfirmantundervisning arrangement eller fritidsaktivitet?

Konfirmantopplegget er i mange menigheter organisert slik at det kan være definert både som arrangement og fritidstilbud. Det kan være en kombinasjon av fellessamlinger for hele konfirmantgruppen og regelmessige samlinger i mindre, faste grupper.

Organisert konfirmantundervisning som skjer regelmessig og i faste grupper vil være forstått som et fritidstilbud. Sjeldnere samlinger og utflukter vil være et arrangement så lenge konfirmantene ikke møter i sine faste grupper, eller møtes så sjeldent at de ikke kan defineres som faste aktivitet.

Det kan derfor arrangeres konfirmantsamlinger så fremt konfirmantene organiseres i sine faste grupper, og ikke blandes med andre grupper. Ulike grupper må overholder 2 meter avstand til hverandre. Dette gjelder også i pauser og ved matservering. Det anbefales å avklare større samlinger med lokale helsemyndigheter.  

 

Kan man bruke materiell på deling og hva må man evt passe på? F.eks. til hobbyaktiviteter, bøker.

Man bør begrense bruk av fysisk materiell som leker, tegnesaker og bøker. Når det likevel er materiell i bruk, sørg for godt renhold og håndvask mellom bruk.

Tegnesaker bør enten deles opp på forhånd, slik at et barn har «sine fargestifter», og god håndhygiene før bruk av lesebøker vil redusere smitterisiko.

Må barna ha faste plasser eller kan de bytte plasser underveis i en aktivitet?

Det er en fordel om barna holder faste plasser under samme aktivitet, og at det mellom hvert bytte av plass gjennomføres en smittevask. Det betyr å sprite berøringsoverflater og tørke av. Dette sammen med god håndhygiene bidrar til å redusere virus på felles kontaktflater.

Kan man servere mat til barn og unge? Hvordan gjør man det best?

I smittevernveileders kapittel om «Kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid» under punkt 2.4 står det i trafikklys-systemet omtalt hvordan matservering bør foregå etter hvilket nivå aktiviteten skjer innenfor. Vi anbefaler at mat serveres i porsjoner ved gult nivå, og ved rødt nivå at maten serveres uten felles berøringspunkter.

Felles berøring er en potensiell smittekilde. Det er viktig med god håndhygiene før og etter matservering for deltagerne. Det bør derfor være noen som serverer maten, slik at ikke flere enn nødvendig tar i samme redskap.  Og det bør være færrest mulig som samler inn kopper og asjetter i etterkant, da mer bevegelse i rommet også bør unngås.

Ifølge Mattilsynet er det ikke påvist at koronaviruset smitter gjennom mat og drikke, men det er selve håndteringen og situasjonen rundt matserveringen, som kan medføre større smitterisiko. Deres veileder kan leses her

Kan foreldre være med på arrangement?

For barn under skolealder anbefales det at foreldre/foresatte deltar på aktivitet. Utover dette bør foresatte unngå å delta på arrangement. . Det er viktig å begrense antall deltagere på et arrangement.

Ved henting og bringing av barn, anbefaler vi foresatte å holde avstand og unngå opphopning i entrè/våpenhus.. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne.

 

 

GJENNOMFØRING AV TROSOPPLÆRINGSTILTAK

Er et breddetiltak i trosopplæringen å forstå som et arrangement?

Aktiviteter som samler barn og unge utenfor deres organiserte fritidsaktiviteter er regnet som et arrangement. Forskriften skiller f.eks på om det er kamp og konsert – eller organisert trening og øvelse. Det første er et arrangement og det andre er et fritidstilbud.

Her er det graden av organisering og fast aktivitet som definerer om et tiltak er en fritidsaktivitet eller arrangement. Dette må også gjøres en lokal vurdering om. Er du usikker ta kontakt med lokal smittevernansvarlig.

Kan vi gjennomføre f.eks Tårnagenthelg, utdeling av fireåresbok eller babysang?

Tårnagenthelg og andre samlinger som ikke innebærer faste grupper, og som ikke møtes jevnlig over tid, regnes som arrangement. Det betyr at det kan gjennomføres, men med maks 10 deltakere inne, men 200 hvis det gjøres ute.

Vi anbefaler at så lenge barnehage/skole er i gul eller rød beredskap gjennomføres aktiviteten ute.

Babysang er et tilbud som både kan være organisert som en fast gruppe voksne og barn som møtes, eller som et drop-in tilbud. Fritidstilbud for voksne anbefales at ikke arrangeres, og vi anbefaler derfor at babysang gjennomføres som et arrangement. Arrangement kan gjennomføres med 10 deltagere inne eller 200 ute.

Se punkt 2.4 i veilederen for Den norske kirke for trafikklysmodellen, og hvilke smittevernstiltak vi anbefaler for aktiviteter.

Kan vi blande deltagere fra ulike skoler/barnehager i et tiltak for barn og unge?

Når barnehager/skoler er i satt i gult nivå er det mulig å gjennomføre tiltak med deltagere fra ulike skoler. Er en skole/klasse satt i rødt nivå anbefales det ikke at disse møter andre barn og unge utenfor sin skolekohort.

Må man informere lokale smittevernmyndigheter før man arrangerer et arrangement med barn og unge?

Det anbefales alltid å ha god dialog med lokale helsemyndigheter før gjennomføring av et større arrangement. Det vil være en fordel om en på forhånd er kjent med smittesituasjonen lokalt og følger de råd og anbefalinger som gis.

Er det begrensninger på hvor mange barn og unge som kan samles?

Det vil variere avhengig av type aktivitet og lokale forhold.

Et arrangement har en antallsbegrensing på 10 deltagere inne, og 200 deltagere ute. Et enkelt tiltak hvor deltagere ikke møtes i sine faste grupper vil derfor ha begrensinger på antall deltagere da det regnes som et arrangement.

Organiserte aktiviteter kan gjenopptas normalt. Antall barn/unge i gruppene bør vurderes i forhold til type aktivitet, deltagernes alder, utvikling, behov for oppfølging og hvor stor voksentetthet som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. I de fleste tilfeller bør disse gruppene ikke være større enn 15 personer (1-4. klasse) og 20 personer(5-10.klasse). Basert på barnets evne til å holde avstand til andre. Barn under skolealder bør alltid følges av en voksen.

Er det skille mellom å være inne/ute når vi samler barn og unge?

Det er en fordel å arrangere en aktivitet ute fordi det bidrar til å redusere smitterisikoen. Vi anbefaler derfor at aktiviteter gjennomføres ute så langt det lar seg gjøre på gult og rødt nivå.

Gjennomføres en aktivitet inne bør en ha god ventilasjon og færrest mulig felles berøringspunkter.

I trafikklys-systemet for barne- og ungdomsaktiviteter har vi beskrevet hvordan aktiviteter bør organiseres ved ulike nivå.

Kan man ha leir med overnatting i f.eks kirken?

Samlinger som ikke innebærer faste grupper, og som ikke møtes jevnlig over tid, regnes som arrangement. Det betyr at det kan gjennomføres, men med maks 10 deltakere inne, men 200 hvis det gjøres ute.

Selv om det åpnes for leirer og overnattinger, vurderer vi fortsatt at «bo-hjemme-leir» er et godt alternativ til å arrangere leirer med overnattinger.

Vi oppfordrer til å følge lokale regler for smittevern, og om dere er usikre ber vi dere ta kontakt med lokale helsemyndigheter som vil kunne gi dere nærmere råd for gjennomføringen

Når man arrangerer med overnatting, er det noe spesielt man må passe på?

Om en gjennomfører med overnatting er det viktig å tenke på god ventilasjon, gjerne lufte med åpne vinduer og dører når det er mulig. Og at barna holder god avstand mens de sover.

Det er også lurt å tenke på tid og frivillige til å kunne gjennomføre smittevask, og om det er bedre å overnatte i et annet rom en der hvor det vil være andre mennesker dagen etter.

For eksempel om det er mulig å overnatte i et annet rom en kirkerommet under Lys våken.

 

 

SPØRSMÅL OM KONFIRMASJON OG UNDERVISNING

Kan vi gjenoppta konfirmantundervisningen som normalt?

Konfirmasjonsundervisning som foregår i organiserte grupper, og som møtes regelmessig vil være mulig å kunne gjennomføre og forstås som et fritidstilbud til ungdom.

Vi anbefaler derfor å organisere konfirmantene i faste grupper som møtes regelmessig.

Kan vi gjennomføre fellessamlinger med konfirmanter?

Konfirmantsamling som ikke innebærer faste grupper, og som ikke møtes jevnlig over tid, regnes som arrangement. Det betyr at det kan gjennomføres, men med maks 10 deltakere inne, men 200 hvis det gjøres ute. 

Konfirmantsamlinger som legges til f.eks en helg med den faste gruppen av konfirmanter, som møtes regelmessig vil kunne gjennomføres. Vi anbefaler at en konfirmantgruppe ikke er flere en 20 deltagere.

 

Kommer det nye sentrale føringer vedrørende konfirmantleirer?

Det vil ikke komme noen nye nasjonale føringer for gjennomføring av konfirmantleir under de tiltak vi har nå.

Planlegger menigheten å arrangere leir på et senere tidspunkt anbefaler vi at det også er planlagt et alternativt opplegg slik at ikke alt må avlyses om det skulle oppstå nye råd eller om smittesituasjonen skulle endre seg lokalt eller nasjonalt. Selv om det åpnes for leirer og overnattinger, vurderer vi fortsatt at «bo-hjemme-leir» er et godt alternativ til å arrangere leirer med overnattinger.

Les mer om arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet på FHI sine sider.

Noen ansatte og foresatte er engstelige for at konfirmasjonsgudstjenestene og selskapene i etterkant skal utløse smitteutbrudd. Hvordan skal vi håndtere dette?

Når menighetene gjennomfører etter den standarden som Den norske kirkes smittevernveileder legger opp til, gjennomføres disse på en ansvarlig måte.

Per i dag er det en antallsbegrensning på livssynssamlinger på 10/200.

Tenk derfor igjennom om det er behov for å arrangerer flere konfirmasjonsgudstjenester enn vanlig, og om det er noen konfirmanter eller pårørende som er i risikogruppen og derfor kan trenge egne seremonier.

Det er viktig at praktisk gjennomføring er godt forankret hos ansvarlig arbeidsgiver og virksomhetsansvarlig. Vi anbefaler alle å være godt oppdatert på lokale forhold som tilsier at det kan være nødvendig å konsultere med lokal smittevernlege.

Helsemyndighetene har satt en grense på 10 personer for private selskaper i leid lokale, 20 personer utendørs. Konfirmasjonsselskap regnes ikke som et arrangement om det er en private sammenkomst med 10 eller færre deltakere som avholdes i et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten.

Kirkerådet er i dialog med helsemyndighetene, og ber om forutsigbare rammer for konfirmasjonsgudstjenestene.

Kan konfirmantene bruke kapper under konfirmasjonsgudstjenestene?

Konfirmantene kan bruke kapper, men det er viktig å ha god hygiene rundt håndtering av kappene – for eksempel bruk av håndsprit før og etter bruk av kapper.

Er det karantenetid på bruk av konfirmantkapper?

Konfirmantkapper trenger ikke å være i karantene. Dette er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefaling for tekstiler som normalt benyttes til flere og som ikke er i tett kontakt mot ansiktet.

Les anbefalingen om tekstiler på FHI sine sider her.

Kan konfirmantene prøve konfirmantkappene om de bruker antibac før og etter bruk?

Ja.

Kan vi gjennomføre fotografering i forbindelse med konfirmasjonsgudstjenestene?

Fotografering kan gjennomføres under visse forutsetninger. I utgangspunktet anbefaler vi at det tas bilde av den gruppen/kohorten som har undervisning sammen. Begrens tiden konfirmantene står sammen.

Selv om unntaksbestemmelsen fra én-meters-regelen kan benyttes, er det fortsatt et mål å opprettholde avstand for å redusere smitterisiko.

Hvordan gjennomfører vi forbønnshandlingen på en smittevernforsvarlig måte?

Forbønn ved håndspåleggelse kan gjennomføres forutsatt god håndhygiene. Vi anbefaler at liturg bruker håndsprit mellom hvert knefall, og at konfirmantene bruker håndsprit på vei til alterringen.

Kan konfirmantene sitte sammen under konfirmasjonsgudstjenesten?

Konfirmanter som konfirmeres sammen med sin gruppe (kohort) kan sitte sammen, men vi anbefaler likevel en meter avstand. Dersom de ikke konfirmeres sammen med sin kohort må de uansett sitte med en meter avstand.

Selv om unntaksregelen åpner for fritak fra en-meters regelen i gitte situasjoner, vurderer vi det som unødvendig å plassere konfirmantene tett sammen i denne situasjonen.

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"