Spørsmål og svar for barne- og ungdomsarbeid

På denne siden kan du finne svar på ofte stilte spørsmål om smittevern,  konfirmasjon, barne- og ungdomsarbeid, knyttet til koronapandemien. Svarene er utarbeidet av KA og Kirkerådet.

Myndighetene anbefaler å begrense antall kontakter. Det anbefales derfor at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger avlyses ut november måned. Dette må likevel vurderes ut ifra lokalt smittetrykk. I vurderingen bør man se på om samlingen er nødvendig å gjennomføre av hensyn til sårbare grupper, og om aktiviteten evt. kan gjennomføres digitalt.

Det understrekes at det er menighetsrådet som har det overordnede ansvaret for hvilke aktiviteter som skal prioriteres og gjennomføres overfor barn og unge, se mer om dette i 1.2 om ansvar og avgjørelsesmyndighet i smittevernveileder for Den norske kirke

 

SMITTEVERN

Hvilken status har Den norske kirkes smittevernveileder?

Den norske kirkes smittevernveileder  er den bransjestandarden som gjelder for aktiviteter i Den norske kirke. Den er utviklet i henhold til nasjonale myndigheters regler og anbefalinger om smittevern. Veiledningen er godt forankret i Kirkerådet, KA, Norges kirkevergelag, Bispemøtet og drøftet med aktuelle fagforeninger.

Når en menighet organiserer arbeidet innenfor disse rammene, driver menigheten på en smittevernforsvarlig måte. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan smitteverntiltakene kan tilpasses lokale forhold og hvordan aktiviteten kan gjennomføres på en måte som er inkluderende og smittevernmessig forsvarlig for ulike målgrupper/deltagere.

Det er kommunen som fører tilsyn med at virksomheter driver smittevernfaglig forsvarlig. Lokale smittevernmyndigheter kan ved behov fastsette strengere bestemmelser enn de som er omtalt i denne veilederen. Strengere lokale regler går foran nasjonale anbefalinger og regler.

Hvordan måles en meter avstand?

Alle skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer målt fra skulder til skulder.

Må barn og unge holde en meter avstand i våre aktiviteter?

Barn under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene har unntak for 1-meters reglen, og personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole. Unntaksbestemmelsen kan benyttes når det er nødvendig for å kunne gjennomføre en organisert aktivitet

I andre sammenhenger må barn og ungdom overholde en meter avstand i aktiviteter de deltar på.

Unntaksbestemmelsen som gjelder aktiviteter for barn og unge i gitte situasjoner, der en-meters regelen oppheves står omtalt i covid-19-forskriften §13, se bestemmelsen på lovdata.no.

I Den norske kirkes smittevernveileder om «Kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid» under punkt 2.4, forstår vi unntaksbestemmelsen slik:

Unntaksbestemmelsen - barn og unge
Dette er en unntaksbestemmelse som kun kan anvendes der det er nødvendig å kunne gjennomføre en organisert aktivitet. Ved unntak fra avstandskravet ved arrangementer for barn og unge under 20 år som anses som et skolelignende tilbud, anbefales det at deltakerne holder seg til en fast gruppe/kohort som ikke blandes med andre grupper, tilsvarende det beskrevet i veiledere for smittevern i barnehage- og skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Det presiseres at unntaket kun gjelder under pågående aktivitet, og det er viktig at deltakerne for øvrig forholder seg til enhver tid gjeldende smittevernråd som god håndhygiene og redusert avstand både innad i gruppene og mellom gruppene. Det oppfordres derfor til å organisere barn og unge mest mulig i faste grupper.

Unntaksbestemmelsen må forvaltes med klokskap, og den legger opp til at den enkelte virksomhet i stor grad selv må gjøre vurderinger basert på lokale forhold. Når man avgjør hvordan man organiserer barne- og ungdomsarbeidet lokalt, er samarbeid med lokale smittevernmyndigheter særdeles viktig. Vi viser til nyhetssak fra KA om oppstart av kirkelige aktiviteter.

Hva ligger i begrepet nærkontakt?

Man er nærkontakt hvis man har hatt kontakt i mer enn 15 minutter sammenhengende under 2 meters avstand.

Personer må gå i karantene ved et eventuelt smitteutbrudd hos en nærkontakt. Se FHIs beskrivelse av nærkontakter på FHIs nettside her.  

Hvordan skal vi organisere barne- og ungdomsarbeidet vårt?

FHI anbefaler alle virksomheter å organisere arbeidet sitt slik at man begrenser antall nærkontakter.

Vi anbefaler som grunnregel å organisere barn og unge i kohorter. Det er en fordel om man kan organisere de unge i samme grupper som gjelder i barnehage og skole.

Gruppene bør ikke blandes i pauser. Ved henting og bringing av barn, anbefaler vi foresatte å holde avstand og unngå opphopning i entrè/våpenhus e.l.

Det er mulig å anvende unntaket fra en meters-regelen for barn og unge under 20 år, men kun når dette er nødvendig for å kunne gjennomføre en aktivitet. FHI anbefaler likevel å opprettholde avstand mellom barn og unge så langt det er mulig.

Kan man bruke materiell på deling og hva må man evt passe på? F.eks. til hobbyaktiviteter, bøker.

Man bør begrense bruk av fysisk materiell som leker, tegnesaker og bøker. Når det likevel er materiell i bruk, sørg for godt renhold og håndvask mellom bruk.

Tegnesaker bør enten deles opp på forhånd, slik at et barn har «sine fargestifter», og god håndhygiene før bruk av lesebøker vil redusere smitterisiko.

Må barna ha faste plasser eller kan de bytte plasser underveis i en aktivitet?

Det er en fordel om barna holder faste plasser under samme aktivitet, og at det mellom hvert bytte av plass gjennomføres en smittevask. Det betyr å sprite berøringsoverflater og tørke av. Dette sammen med god håndhygiene bidrar til å redusere virus på felles kontaktflater.

Kan man severe mat til barn og unge? Hvordan gjør man det best?

Det er mulig å servere mat til barn og unge. Her er det felles berøring som er en potensiell smittekilde. Det er viktig med god håndhygiene før og etter matservering for deltagerne. Det bør derfor være noen som serverer maten, slik at ikke flere enn nødvendig tar i samme redskap.  Og det bør være færrest mulig som samler inn kopper og asjetter i etterkant, da mer bevegelse i rommet også bør unngås.

Ifølge Mattilsynet er det ikke påvist at koronaviruset smitter gjennom mat og drikke, men det er selve håndteringen og situasjonen rundt matserveringen, som kan medføre større smitterisiko. Deres veileder kan leses her

Kan man lage egne kohorter (som er avvikende fra barnehage/skole)?

I utgangspunktet oppfordres det til å begrense antall nærkontakter og holde oversikt over hvem en møter i løpet av en uke. Derfor bør barne- og ungdomsarbeidet organiseres i faste grupper/kohorter som ikke møter hverandre i pauser og mellom aktiviteter.

Det bør vises aktsomhet ved gjennomføring av tiltak med mange deltagere og/eller der deltageren kommer fra ulike skoler/kohorter. Det er en fordel om man kan organisere de unge i samme grupper som gjelder i barnehage og skole. Under aktiviteter av lengre varighet er det unntak fra å organisere barn og unge i kohorter fra barnehage/skole, og med lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting.

Ta eventuelt kontakt med lokale smittevernmyndigheter om hvilke råd de gir eller undersøk hvordan dette løses i annet barne- og ungdomsarbeid i kommunen.

Hvilke tiltak i menigheter teller som arrangement og aktivitet av lengre varighet jfr FHI

Med aktiviteter av lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting. Dette vil i en menighet kunne være gjennomføringen av Lys Våken, Tårnagenthelg, eller f.eks øving til en julekonsert med øvelser flere dager etter hverandre, og leir går under denne definisjonen.

Kan foreldre være med på arrangement?

For barn under skolealder anbefales det at foreldre/foresatte deltar på aktivitet. Utover dette bør foresatte unngå å delta på arrangement. . Det er viktig å begrense antall deltagere på et arrangement.

Ved henting og bringing av barn, anbefaler vi foresatte å holde avstand og unngå opphopning i entrè/våpenhus.. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne.

 

 

GJENNOMFØRING AV TROSOPPLÆRINGSTILTAK

Gjelder anbefalingen om å avlyse aktiviteter ut november også barne- og ungdomsarbeidet?

Lokalt kan man vurdere og beslutte å gjennomføre fysiske samlinger rettet mot barn og unge. I en slik vurdering sier smittevernveilederen at man bør legge vekt på om aktiviteten er nødvendig å gjennomføre av hensyn til sårbare grupper (for eksempel sårbare barn og unge) og den lokale smittesituasjonen. Det oppfordres også til å vurdere om aktiviteten kan gjennomføres digitalt eller f eks utendørs.

Vi skal bidra til å stoppe smitte, ledere lokalt må derfor vurdere hvordan smittesituasjonen skal påvirke kirkens aktiviteter. I smittevernveilederen anbefales det å gjennomføre gudstjenester og andre kirkelige handlinger, men avlyse andre fysiske aktiviteter ut november. Vurderingen og beslutningen om dette må tas lokalt, i tråd med prinsippene i smittevernveilederen 1.2.

Dersom man er usikker på hva den lokale smittesituasjonen er, bør man ta kontakt med lokale smittevernmyndigheter. Undersøk også med kommunen om det er fastsatt strengere lokale regler.

Må man informere lokale smittevernmyndigheter før man arrangerer et arrangement med barn og unge?

Det anbefalers alltid å ha god dialog med lokale helsemyndigheter før gjennomføring av et større arrangement. Det vil være en fordel om en på forhånd er kjent med smittesituasjonen lokalt og følger de råd og anbefalinger som gis.

Kan man ha overnatting i kirken?

Det kan gjennomføres trosopplæringstiltak med overnatting i kirken, så fremt en på forhånd har gjort seg kjent med den lokale smittesituasjonen i kommunen.

Mange menigheter planlegger for Lys Våken, og dette er å forstå som et skolelignende fritidstilbud, eller en leir om det foregår med overnatting, og det er derfor mulig å gjennomføre med unntak fra 1. meters reglen.

I COVID-19 forskriften er det paragraf 13c punkt d som blir gjeldene.

Vi oppfordrer til å følge lokale regler for smittevern, og om dere er usikre ber vi dere ta kontakt med lokale helsemyndigheter som vil kunne gi dere nærmere råd for gjennomføringen

Selv om det åpnes for leirer og overnattinger, vurderer vi fortsatt at «bo-hjemme-leir» er et godt alternativ til å arrangere leirer med overnattinger.

Når man arrangerer med overnatting, er det noe spesielt man må passe på?

Om en gjennomfører med overnatting er det viktig å tenke på god ventilasjon, gjerne lufte med åpne vinduer og dører når det er mulig. Og at barna holder god avstand mens de sover.

Det er også lurt å tenke på tid og frivillige til å kunne gjennomføre smittevask, og om det er bedre å overnatte i et annet rom en der hvor det vil være andre mennesker dagen etter.

For eksempel om det er mulig å overnatte i et annet rom en kirkerommet under Lys våken.

Er det begrensninger på hvor mange barn og unge som kan samles? Og er det skille mellom å være inne/ute?

Det vil variere avhengig av type aktivitet og lokale forhold.

Antall barn/unge i gruppene bør vurderes i forhold til type aktivitet, deltagernes alder, utvikling, behov for oppfølging og hvor stor voksentetthet som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. I de fleste tilfeller bør disse gruppene ikke være større enn 20 personer. For aktiviteter med yngre barn (småskole og nedover) bør gruppestørrelsen reduseres ytterligere.

Generelt gjelder samme regler for barn og unge som for andre offentlige arrangement. Vi anbefaler å begrense størrelsen på grupper der det er mulig. Barn under skolealder bør alltid følges av en voksen. Når det gjelder samlinger for barn og unge i skolealder, bør det alltid minimum være to ledere til stede.

 

 

SPØRSMÅL OM KONFIRMASJON OG UNDERVISNING

Noen ansatte og foresatte er engstelige for at konfirmasjonsgudstjenestene og selskapene i etterkant skal utløse smitteutbrudd. Hvordan skal vi håndtere dette?

Når menighetene gjennomfører etter den standarden som Den norske kirkes smittevernveileder legger opp til, gjennomføres disse på en ansvarlig måte. De fleste menigheter arrangerer flere konfirmasjonsgudstjenester enn vanlig, og noen har egne seremonier når en konfirmant eller pårørende er i risikogruppen.

Det er viktig at praktisk gjennomføring er godt forankret hos ansvarlig arbeidsgiver og virksomhetsansvarlig. Vi anbefaler alle å være godt oppdatert på lokale forhold som tilsier at det kan være nødvendig å konsultere med lokal smittevernlege.

Helsemyndighetene har satt en grense på 20 personer for private selskaper i leid lokale, og 50 ved offentlige arrangement uten fastmonterte stoler. Les mer om dette på FHIs sider

Kommer det nye sentrale føringer vedrørende konfirmantleirer?

Menighetene organiserer leirer i henhold til smittevernveilederen punkt 2.4 og i tråd med FHIs råd vedrørende «arrangementer, samlinger og aktiviteter». Selv om det åpnes for leirer og overnattinger, vurderer vi fortsatt at «bo-hjemme-leir» er et godt alternativ til å arrangere leirer med overnattinger.

Les mer om arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet på FHI sine sider.

Kan konfirmantene bruke kapper under konfirmasjonsgudstjenestene?

Konfirmantene kan bruke kapper, men det er viktig å ha god hygiene rundt håndtering av kappene – for eksempel bruk av håndsprit før og etter bruk av kapper.

Er det karantenetid på bruk av konfirmantkapper?

Konfirmantkapper trenger ikke å være i karantene. Dette er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefaling for tekstiler som normalt benyttes til flere og som ikke er i tett kontakt mot ansiktet.

Les anbefalingen om tekstiler på FHI sine sider her.

Kan konfirmantene prøve konfirmantkappene om de bruker antibac før og etter bruk?

Ja.

Kan vi gjennomføre fotografering i forbindelse med konfirmasjonsgudstjenestene?

Fotografering kan gjennomføres under visse forutsetninger. I utgangspunktet anbefaler vi at det tas bilde av den gruppen/kohorten som har undervisning sammen. Begrens tiden konfirmantene står sammen.

Selv om unntaksbestemmelsen fra én-meters-regelen kan benyttes, er det fortsatt et mål å opprettholde avstand for å redusere smitterisiko.

Hvordan gjennomfører vi forbønnshandlingen på en smittevernforsvarlig måte?

Forbønn ved håndspåleggelse kan gjennomføres forutsatt god håndhygiene. Vi anbefaler at liturg bruker håndsprit mellom hvert knefall, og at konfirmantene bruker håndsprit på vei til alterringen.

 

 

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"