Hvordan bli kateket eller menighetspedagog?

For å bli kateket må du ha en mastergrad med fordypning i kristendomskunnskap, kateketikk (læren om kirkens undervisningsvirksomhet) eller pedagogikk. For menighetspedagog er kravet bachelorgrad.

Kateket
Graden må bestå av minst 80 studiepoeng med kristendomskunnskap og minimum 30 studiepoeng pedagogikk. Den praktiske-kirkelige utdanningen utgjør 60 studiepoeng. Hovedvekten i den praktiske delen er på kateketiske emner, i tillegg til at du har veiledet praksis.
Faginnholdet i mastergraden kan variere. Den kan være på heltid, deltid eller erfaringsbasert.

Annen relevant kompetanse for kateket
Du kan også bli kateket, dersom du har en annen relevant mastergradsutdanning. I tillegg må du i eller utenfor graden ha kristendomskunnskap (60 studiepoeng), pedagogikk (30 studiepoeng) og praktisk-kateketisk utdanning (30 studiepoeng).
Oppfyller du vilkårene, kan du søke Kirkerådet om å bli godkjent som kateket. Søknaden blir behandlet administrativt.

Menighetspedagog
For tilsetting som menighetspedagog kreves utdanning på bachelor-nivå som inneholder minimum 30 studiepoeng relevant pedagogikk/formidlingsfag og 30 studiepoeng kristendomskunnskap. Denne utdanningen kan tas ved en rekke studiesteder.