Nå får Stavanger tilgang til ny moderne plattform - og da er det ikke innen oljå

Stavanger kirkelige fellesråd har inngått avtale som innebærer at fellesrådets medarbeidere får levert sine IKT tjenester fra Kirkepartner IKT. Med dette vil alle de fire store fellesrådene i Norge være på Den norske kirkes felles IKT plattform.

Får det beste av to verdener

Stavanger kirkelige fellesråd har frem til nå hatt kommunen som sin driftsleverandør. Dette er et samarbeid hvor begge parter har vært godt fornøyd, og det er derfor ikke misnøye med kommunens tjenester som her er utslagsgivende for valg av ny leverandør av IKT tjenester.

Fellesrådet har gjennom sin avtale med kommunen hatt nytte av stordriftsfordeler og lokale avtaler, og noen av avtalene vil være aktuelle å videreføre da de innebærer økonomisk fordelaktige løsninger som ikke er til hinder for overgangen til Den norske kirkes eget selskap - Kirkepartner IKT. Det er i fellesrådets og kommunens interesse at en finner frem til løsninger som samlet sett gir gode resultat både faglig og økonomisk.

 

Valg av nytt arkiv-, saksbehandler- og møtesystem

Stavanger kommune har skiftet arkiv-, saksbehandler- og møtesystem til P360. Fellesrådet måtte derfor gjøre et valg som i dette tilfellet fikk konsekvenser utover kun å velge nytt arkivsystem. Stavanger kommune har valgt det samme system som Den norske kirke tilbyr gjennom Kirkepartner IKT. Ved å benytte kirkens egen løsning får fellesrådet en rekke ekstra fordeler som kommunen naturlig nok ikke kunne tilby. Assisterende kirkeverge og økonomisjef Arne S. Mossige uttaler at «nå får vi en arkivløsning som er satt opp etter fellesrådet og menighetenes behov, med arkivnøkler godkjent av Riksarkivet og forhåndsdefinerte kassasjonsregler tilpasset kirkelig virksomhet. Dette vil spare oss for kostnader og mye arbeid før et systemskifte og i ettertid når arkivmateriale skal avleveres. I tillegg får vi tilgang til et fagmiljø sentralt som kjenner vårt behov og som kan gi oss relevant og nyttig brukerhjelp på det arkivfaglige. Som kirke kan vi ikke forvente eller forutsette at kommunenes arkivfaglige medarbeidere skal kunne bistå oss i rutiner og arkivnøkler som de ikke til daglig forholder seg til.» 

 

Med Public 360° får fellesrådet mer enn et Noark 5 godkjent system

 • Oppfyllelse av lovpålagte krav til journalføring, arkivering og saksbehandling
 • Møte/utvalgsbehandling og arkivering i en og samme prosess
 • Støtte for automatisering av gjentagende prosesser, eks. arkivering av stillingssøknader
 • Velkjent Office-grensesnitt, rollebasert arbeidsflate
 • Sømløst integrert med Microsoft Office og Outlook
 • Effektiv gjenfinning, deling og stedfortrederfunksjon på tvers innen et prosti
 • Enkelt søk og gjenfinning av informasjon som gir god sporbarhet
 • Hjelp til oppfølging av saker og vedtak
 • Papirløse møter for nettbrett
 • Mulighet for arkivering og dokumentfangst fra fagsystemer
 • Innføringsprosjekt og oppfølgingsbistand fra KA og Kirkepartner IKT

 

Samhandlingsgevinster

Også kirkeverge Svein Inge Thorstvedt merker seg at de nå blir en del av 2000 kollegaer i Dnk som er på Kirkepartner plattformen, ett tall som stadig vokser.  «Dette gir oss også flere muligheter til mer effektiv samhandling og mulighet for å utnytte hverandres ressurser og erfaring i langt større grad.» sier Thorstvedt.

Gjennom å være på felles driftsplattform, med mulighet til å benytte kirkens øvrige fellesløsninger og fagmiljø, ser også fellesrådet frem til en rekke andre gevinster.  «Det å ta del i kirkens felles IKT satsing gir også en viktig mulighet til å være med på å påvirke den videre utviklingen innen IKT i Den norske kirke. Dette ønsker vi i Stavanger å være med på» sier kirkeverge Svein Inge Thorstvedt.

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823