15621 utmeldte i 2017

Den norske kirkes medlemsregister registrerte 15621 utmeldinger i 2017. I tillegg til alle som ble døpt, ble det registrert 2503 innmeldinger.

I 2016 var det flere inn- og utmeldinger enn tidligere år. 3147 personer meldte seg inn i Den norske kirke, mens 41024 personer meldte seg ut.

Den norske kirke har i underkant av 3,8 millioner medlemmer. 

Etter et høyst usedvanlig 2016, da den elektroniske inn- og utmeldingsløsningen ble introdusert, er inn- og utmeldingstallene i Den norske kirke nå tilbake til 2015-nivå. En tredjedel av utmeldingene i 2017 skjedde i januar og februar. Det sammenfaller med Kirkemøtet 2017 (25.-31. januar) da ny vigselsliturgi ble vedtatt.

Man blir medlem i Den norske kirke gjennom dåpen. Kategorien "innmeldte" i kirkestatistikken omfatter bare innmeldte som er døpt i et annet kirkesamfunn og melder seg inn i Den norske kirke, og dem som melder seg inn etter å ha vært utmeldt tidligere.