Gratulerer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn med 20-års jubileum

Rådet som samler store deler av Norges tros- og livssynsmangfold markerer 30.-31. mai jubileet med to dagers gjestebud hvor både trosfrihet og politikk for mangfold blir diskutert.

- Vi gratulerer Samarbeidsrådet med jubileet. Rådet har etablert seg som en av de viktigste stemmene på tro – og livsynsfeltet i norsk offentlighet. Det har bygget opp et spennende nettverk, og gjennom disse tjue årene har rådet bidratt til en nyansert og samtidig fokusert samfunnsdebatt om tro – og livssynsspørsmål, sier Kristine Sandmæl, leder for Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

Den norske kirke er ved Mellomkirkelig råd medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssynsspørsmål (STL).

- Vi vil også takke STL for å rette et kritisk søkelys mot Den norske kirkes rolle som majoritetstrossamfunn, sier Sandmæl.

Fremme gjensidig respekt
Hovedoppgaven for Samarbeidsrådet er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, samt arbeide for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i Norge.

STL har en viktig religionspolitisk rolle, og bidrar jevnlig med høringssvar til lovforslag som berører tros- og livssynssamfunnenes virke.