Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2015-2019

Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd gir rådsmedlemmene innføring i rådenes myndighet, ansvar og oppgaver. Boken tar utgangspunkt i oppgavene i menighetsråd og kirkelig fellesråd. Det gis enkel informasjon om menighetens plass i nærmiljøet, kirkemedlemmenes ulike behov, sentrale virksomhetsområder i kirken og kirkens organer.

Kirkerådet og KA – arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter ga i oktober 2015 ny utgave av Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd. Denne boken er et viktig arbeidsredskap og bør bestilles til alle medlemmer og varamedlemmer i menighetsråd og kirkelig fellesråd. Noen av kapitlene er på nynorsk, andre på bokmål.

224 sider, format 17 x 24 cm.
Pris: kr. 200,- (+ porto)

Håndboken er laget slik at den er lett å bruke som oppslagsverk. Stikkordregisteret bak i boken gir hjelp til å finne hvor de ulike temaer er omtalt. Stikkordregisteret har også henvisning til lover og forskrifter.

Boken er inndelt i disse hovedkapitlene
1 Valgt til å lede
2 Styringsorgana i soknet - og samarbeidet mellom dei
3 Oppgaver i soknet
4 Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk
5 Lokalt planarbeid – ansvar og arbeidsmetoder
6 Soknet som arbeidsgiver
7 Økonomiarbeid
8 Soknerådet og kyrkjeleg fellesråd i arbeid
9 Forhold til andre organer

Håndboken har disse vedleggene:
- Kirkeloven
- Gravferdsloven
- Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet - med veiledning
- Ansvarsfordeling og samarbeid mellom menighetsrådet og kirkelig fellesråd (rundskriv fra Kirkerådet og KA)